Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procjena rizika
Šifra: 47109
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
doc. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje s konceptom i metodama procjene rizika te primjenom u upravljanju okolišem.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Koncept rizika. Percepcija rizika. Nesigurnost.
2. Opasnosti, vjerojatnosti i posljedice. Analiza scenarija.
3. Konceptualni modeli u procjeni rizika. Koncept izvor-put primatelj. Primjeri.
4. Procjena rizika za okoliš, EU (ERA, environmental risk assessment); rizik za zdravlje, ekološki rizik, specifični industrijski rizici
5. Metodologije procjene rizika; koraci procesa procjene
6. Procjena rizika od kemikalija. Svojstva i štetni učinci.
7. Identifikacija opasnosti i veze doza-odgovor. Faktori procjene NOAEL, LOAEL, prag djelovanja
8. Metode testiranja toksičnosti i ekotoksičnosti; LD50, LC50, EC50, IC50. In silico metode; QSAR/QSPR tehnike za predviđanje rizika organskih onečišćivala u okolišu
9. Procjena izloženosti i karakterizacija rizika za okoliš; PNEC/PEC.
10. Zahtjevi zakonske regulative vezane uz kontrolu rizika industrijskih postrojenja. Načela i ciljevi Seveso II direktive.
11. Elementi procjene rizika opasnosti od velikih nesreća. Matrica rizika, njezin značaj i primjena u upravljanju rizicima.
12. Povezanost mjera postupanja s otpadom sa specifičnim opasnostima i rizikom za zdravlje ljudi i okoliš. Okvir za procjenu rizika odlagališta otpada; putevi izloženosti.
13. Metodologija prikupljanja i analize informacija za procjenu rizika. Kvalitativne i kvantitativne metode procjene rizika.
14. Primjena Bayesovog teorema za kvantitativnu procjenu rizika. Primjeri.
15. Logička stabla i njihova primjena u procjeni rizika. Analiza rizika; stablo događaja i stablo kvara. Primjeri
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA: Razumijevanje osnovnih principa analize rizika i metodologije procjene rizika za zdravlje ljudi i okoliš. Usvajanje metodologije prikupljanja i analize informacija za procjenu rizika te kvalitativnih i kvantitativnih metoda procjene rizika.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Redovito pohađanje predavanja i seminara. Aktivno sudjelovanje u raspravama i analizama primjera. Debata.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE: Predavanja. Seminari.
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA: Parcijalni ispiti (kolokviji) 2 ili pismeni ispit
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA: Studentska anketa
ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Utvrditi potencijalne štetne posljedice izvora opasnosti u različitim scenarijima rizika.
2. Argumentirati različite percepcije rizika i nesigurnost u procjeni rizika.
3. Rangirati rizik korištenjem metode matrice
4. Valorizirati uvjetnu vjerojatnost primjenom Bayesovog teorema u procjeni rizika.
5. Procijeniti puteve izloženosti u procjeni rizika odlagališta komunalnog otpada.
6. Utvrditi uzročno-posljedične veze u analizi rizika korištenjem logičkih stabala
ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI:
1. Prepoznati problem integriranom primjenom temeljnih znanosti u području zaštite okoliša.
2. Primijeniti račun vjerojatnosti i statistiku na prikupljene podatke i procjenu rizika.
3. Razviti vlastito mišljenje o globalnim procesima i razumjeti ih
OBVEZNA LITERATURA: Nastavni materijali dostupni na stranicama kolegija https://www.fkit.unizg.hr/predmet/proriz_a
Literatura:
  1. Nastavni materijali dostupni na stranicama kolegija https://www.fkit.unizg.hr/predmet/proriz_a
  2. R. E. Hester, R. M. Harrison, Risk Assessment and Risk Management, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1998.
    D. T. Allen, D. R. Shonnard, Green Engineering, Prentice Hall PTR, New York, 2002.
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Obavijesti

Obavještavaju se studenti I godine diplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Procjena rizika“ da će se dana 4. ožujka 2019. održati uvodno predavanje s početkom u 9.00 h u S-0 (Savska cesta 16).

 

Predmetni nastavnik:

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

Prof. dr sc. Ana Lončarić Božić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja