Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procesna oprema
Šifra: 46941
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Veljko Filipan
prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Procesna oprema

Cilj kolegija
Nadogradnja znanja vezanih uz ključnu procesnu opremu u sustavima za transport i izmjenu topline, tlačnim i vakuumskim sustavima s osvrtom na sigurnosnu opremu kao i pomoćnim sustavima. Kroz kolegij studenti stječu znanja o namjeni i načinu rada kao i konstrukcijskim rješenjima karakteristične procesne opreme.

Izvedbeni program kolegija
1. Materijali za izradu opreme. Uporabna svojstva i postupci ispitivanja. Mogućnosti poboljšanja pojedinih svojstava. Suvremeni postupci izrade i obrade materijala. Kriteriji izbora materijala.
2. Primijenjena čvrstoća i kinetika. 2D stanje naprezanja i deformacije. Koncentracija naprezanja, toplinska i početna naprezanja. Kriteriji dimenzioniranja dijelova opreme, teorije čvrstoće. Inercijska opterećenja, statičko i dinamičko uravnoteženje masa rotirajućih dijelova opreme. Primjeri proračuna.
3. Pogonski strojevi: vrste, kriteriji izbora. Elektromotori i pogoni: princip rada, primjena, izvedbe i karakteristike. Motori SUI: princip rada, primjena, izvedbe i karakteristike. Parne i plinske turbine: shema, značajke, izvedbe, djelotvornost. Prijenosnici snage i gibanja: općenito, prijenosni omjer, vrste, primjena.
4. Oprema za transport fluida: cjevovodi i armature. Cjevovodi-namjena, standardi, osnovne projektne veličine, spajanje cijevi, oznake; osnovni hidraulički i mehanički proračun, toplinska izolacija, zaštita od korozije, osiguranje ne propusnosti brtvljenje i brtve. Pregled cijevnih elemenata (armatura).
5. Oprema za transport fluida: pumpe i kompresori. Pumpe-namjena, podjela, izvedbe (konstrukcijska rješenja), radne karakteristike. Kompresori: namjena, podjela, izvedbe (konstrukcijska rješenja), radne karakteristike. Ventilatori. Primjeri proračuna.
6. Strujanje stlačivih fluida-pravila vezana uz izotermno i adijabatsko strujanje. Povezivanje graničnih faktora za brzinu zvuka s faktorom otpora i faktorom ekspanzije. Rješavanje primjera na satu.
7. Izmjena topline-oprema. Izvedbe izmjenjivača topline. Pregled faktora pri izboru tipa izmjenjivača. Izmjenjivači za posebnu namjenu-zračni hladnjaci, kondenzatori, isparivači. Utjecaj toplinskog procesa (kondenzacija, isparavanje) na ukupni koeficijent prijenosa topline.
8. Otpori provođenju topline. Pad tlaka. Pločasti izmjenjivač topline karakteristike i proračun. Primjer dimenzioniranja pločastog izmjenjivača topline.
9. Tlačni sustavi. EU smjernice i pravilnici RH vezani uz tlačne sustave. Tlačne posude. Tlačni ventili. Proračun mase i naprezanje materijala za tlačne spremnike. Standardi.
10. Pomoćni sustavi. Sustav rashladne vode s kružnim tokom. Sustav baklje. Sustav obrade otpadne vode. Primjeri proračuna. Rashladni sustavi. Karakteristike. Primjeri proračuna
11. Oprema u pročišćavanju zraka (filtri, cikloni, skruberi).
12. Oprema u obradi voda (spremnici, taložnici, filtar preše, separatori ulja, miješala). Peći, ložišta, spalionice.
13. Oprema za mehaničke i separacijske procese.
14. Mjerna oprema i instrumenti. Prikaz i analiza rezultata mjerenja.
15. Terenska nastava (INA-pogon Molve, EL-TO, Zagreb)

Preduvjeti za upis predmeta
Položeni ispiti: Osnove strojarstva, Tehnička termodinamika, Mehaničke i Toplinske operacije, Prijenos tvari i energije, Bilanca tvari i energije

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Stečena znanja pomažu studentu razumijevanje rada s opremom pri korištenju u stvarnim uvjetima kao i poznavanje osnovnih načela izvedbe opreme. Osim toga studenti će se osposobiti za razumijevanje značenja suradnje različitih struka pri projektiranju i radu s opremom.

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Obavezno pohađanje predavanja i seminara. Na seminaru izrada zadataka.

Način izvođenja nastave
Auditorni za predavanja i seminare. Upoznavanje opreme na procesnom postrojenju.

Način provjere znanja i polaganja ispita
Izrada seminarskog rada s prezentacijom, 2 kolokvija ili pismeni ispit, usmeni ispit

Ishodi učenja kolegija
1. preporučiti specifikacije jednostavnijih elemenata procesne opreme
2. preispitati osnovna načela inženjerske mehanike tijekom preporuke dijelova sustava procesne opreme
3. rangirati važnost postupka ispitivanja inženjerskih materijala
4. utvrditi namjenu, konstrukcijska rješenja, svojstva i primjenu osnovnih elemenata i sklopova procesne opreme te ocijeniti njihove najznačajnije karakteristike
5. rangirati prikladne elemente i sklopove opreme sa stanovišta efikasnosti i ekonomičnosti

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima
2. razviti projektna rješenja za procese ili njihove dijelove, uključujući i procese iz novih ili rubnih područja u kemijskom inženjerstvu
3. vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju
4. pokazati sposobnost aktivnog sudjelovanja u timovima koje sačinjavaju stručnjaci različitih profila i razina kompetencija
Literatura:
  1. E. Beer, PRIRUČNIK ZA DIMENZIONIRANJE UREĐAJA KEMIJSKE INDUSTRIJE, HDKI, Zagreb1994.

    M.S.Peters, K.D. Timmerhaus, PLANT DESIGN AND ECONOMICS FOR CHEMICAL ENGINEERS, 5th Edition, Mc Graw Hill, 2002.

    B. Kraut, STROJARSKI PRIRUČNIK, Sajema, Zagreb, 2009.

    I. Alfirević, B.Modlic, INŽENJERSKI PRIRUČNIK, Školsa knjiga, Zagreb, 1996.

    R.K.Sinnot, CHEMICAL ENGINEERING, Vol.6 (Chem. Eng. Design), 5th Edition, Jordan Hill, Oxford, 2009.
  2. I. Alfirević, LINEARNA ANALIZA KONSTRUKCIJA, FSB, Zagreb, 1999.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Obavijesti

Na ispitu iz 1. dijela gradiva studentica Andrea Drača dobila je ocjenu 3/4 te se treba javiti prof. dr.sc. Domagoju Vrsaljku za ispit iz 2. dijela gradiva.

prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO KPI

Koncept teorijskog dijela pišu svi prijavljeni studenti s početkom u 7.30 sati u dvorani S-1, Savska cesta 16. 
Usmeni ispit za studentice A.Antolković i M. Bošnjak je u dvorani U-R na Savskoj cesti 16 odmah u nastavku.

Studentica A.Drača piše ispit iz 1. dijela gradiva s počekom u 9,00 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16. Rezultati pismenog ispita u 14 sati.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO KPI

Koncept teorijskog dijela piše se u 7.30 sati u dvorani S-1, Savska cesta 16.

Pismeni ispit je u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati.

Usmeni ispit je u 16 sati u dvorani S-0.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na pismenom ispitu iz prvog dijela gradiva zadovoljio je student Dino Ištef.
Koncept usmenog ispita piše se u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 . 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO KPI

Na ispitu 06.07.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita iz prvog dijela gradiva u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati pišu studenti koji su oslobođeni pismenog temeljem rezultata na I. kolokviju. Usmeni ispit je odmah nakon koncepta. 

2) pismeni ispit iz prvog dijela gradiva pišu studenti Dino Ištef i Veronika Turkalj u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9:00 . 

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 15 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 15 sati u dvorani S-0. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na pismenom ispitu iz prvog dijela gradiva zadovoljila je studentica Kristina Javorić.
Koncept usmenog ispita piše se u 14,30 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 . 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO KPI

Na ispitu 28.06.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita iz prvog dijela gradiva pišu studenti Cirimotić i Horvatić u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati. Usmeni ispit je odmah nakon koncepta. 

2) pismeni ispit iz prvog dijela gradiva piše studentica Kristina Javorić
u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9:00 . 

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14,30 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14,30 sati u dvorani S-0. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

0119034701 4

Popravni kolokvij za 2. dio gradiva se piše sutra u MKV-20 u 9:00.

Ponesite svoj A3 arak papira za pisanje.

Studenti koji nisu pisali ili žele popraviti ocjenu 2. kolokvij, mogu pristupiti popravnom kolokviju iz tog dijela gradiva isključivo na prvom ispitnom roku, 14. lipnja 2022. Studenti koji žele izaći na ovaj popravni kolokvij obavezno prijavljuju svoju namjeru na email dvrsal@fkit.hr do ponedjeljka 13. lipnja u 11h.

Poštovani kolege studenti,

polazak u petak 27. 5. 2022. je u 7:00 s parkinga iza Cibone tako da vas molim da svi budete tamo već u 6:50 kako bi mogli na vrijeme krenuti!

Na e-mail: dvrsal@fkit.hr pošaljite mi broj osobne, naziv PU i mjesto izdavanja, radi slanja u Kaštijun da nam pripreme propusnice. Upozorite se međusobno na ovu obavijest da skupim što prije sve podatke.

Zadnje prodavanje će biti sljedeći tjedan u normalnom terminu.

Obavijest za kolokvij (2. dio kolegija) – svi ga pišete prvi sat predavanja u zadnjem tjednu nastave.

Predmetni nastavnici

Prof. dr. sc. Veljko Filipan i prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko

Poštovani kolege studenti kolegija PO KPI

Ne znam da li vas je već kolega Cirimotić obavijestio pa prosljeđujem svima poziv organizatora stručnog skupa - Program skupa možete pogledati na stranici:
https://www.energetika-marketing.hr/nova-era-prometa/hr/program/ .

Ponudili su mi 2-3 slobodna mjesta za naše studente pa mi se možete javiti na moj e-mail ukoliko je netko zainteresiran.
Rok za obvezujuću prijavu je sutra ujutro do 8 sati radi javljanja organizatoru za pripremu akreditacije.

Prof.V.Filipan (e-mail: vfilipan@fkit.hr)
 

Poštovani kolege studenti,

kako je rečeno na predavanjima za petak 27. 5. 2022. planira se stručni posjet (terenska nastava) pogonima u Puli. Posjetit će se:

1. ŽCGO Kaštijun

2. Cementara Calucem

Planirani polazak je u 7:00, a povratak u večernjim satima.

Ukoliko je netko od studenata spriječen drugim neodgodivim i opravdanim obvezama te neće moći ići na put neka to do petka u 12h svakako javi na e-mail: dvrsal@fkit.hr.

Predmetni nastavnici

Prof. dr. sc. Veljko Filipan i prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko

Poštovani kolege studenti kolegija PO KPI

I. Parcijalni ispit (I. kolokvij) u akademskoj godini 2021.-2022.  održat će se
u ČETVRTAK 21. 04. 2022.  s početkom u 17 sati.

Svi prijavljeni studenti kolokvij pišu u dvorani MKV-20.

Molim da pred dvoranu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem.

Podsjećam da je za rješavanje zadataka potrebno je imati 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba napisati ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli i druga elektronička pomagala kojima se može snimati i slati/primati elektroničke poruke putem interneta ni na koji se način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student na kolokviju mora obavezno imati studentsku identifikacijsku ispravu.

U Zagrebu, 20.04.2022.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO KPI

I. Parcijalni ispit (I. kolokvij) u akademskoj godini 2021.-2022.  održat će se
u ČETVRTAK 21. 04. 2022.  u 17 h u dvoranama MKV-20, S0, S-1 i S-P.

Prijave su obvezujuće radi velikog broja studenata i potrebe određivanja rasporeda sjedenja za vrijeme kolokvija.

Prijave će se provoditi za vrijeme nastave u petak 15.04.2022. u vremenu od 10 sati, preko virtualne sobe za webinare u CHAT-u dolje desno, budući da će se nastava po dogovoru održati ON LINE.

Predmetni nastavnik

prof. dr. sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO KPI

U skladu s dogovorom na predavanju 01.04.2022.  prosljeđujem poveznicu za zadnje predavanje iz prvog dijela gradiva koje će se održati 15.04.2022. ON-LINE putem virtualne sobe za webinare u sustavu Merlin SRCE:

https://connect.srce.hr/w2122-46941-3399/ 

Za pristup i prvu prijavu u virtualnu sobu za webinare preko osobnog računala potrebno je instalirati Adobe Connect Meeting softver pa se preporuča da to učine SVI studenti prije početka predavanja. 

Aplikaciju je moguće preuzeti na sljedećim adresama:
Za Windows računala: https://www.adobe.com/go/ConnectShell11
Za Mac OSX računala: https://www.adobe.com/go/ConnectMac11Plus

Kad se uspijete prijaviti u virtualnu sobu za webinare svakako mi tamo u Chatu (desno dolje) samo upišite tekst "uspješno prijavljen" (uz Vaše prezime i ime) tako da imam povratnu informaciju o tome koliko se studenata uspješno prijavilo. Vjerujem da svi imate mogućnosti da od kuće (iz doma, stana) možete sudjelovati u on-line nastavi. Predavanje će započeti u 10,00 sati prema rasporedu.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO KPI

I. Parcijalni ispit (I. kolokvij) u akademskoj godini 2021.-2022.  održat će se
u ČETVRTAK 21. 04. 2022.  u 17 h u dvoranama MKV-20, S0, S-1 i S-P.

Kolokviju smiju pristupiti svi novoupisani studenti koji uredno pohađaju nastavu i izvršavaju sve svoje obveze prema kolegiju, kao i studenti koji već imaju pravo na potpis iz ranijih akademskih godina.

Studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju trebat će se prijaviti potpisom na posebnoj popisnoj listi koja će biti dostupna u tjednu prije kolokvija u dvorani S-0 za vrijeme nastave u petak 15.04.2022. u vremenu od 10 do 13 sati. Prijave su obvezujuće radi velikog broja studenata i potrebe određivanja rasporeda sjedenja za vrijeme kolokvija. Zbog toga molimo studente za ozbiljnost prilikom prijave. Prijavljeni studenti imaju obvezu spremiti se za kolokvij i pristupiti pisanju kolokvija. 
Ukoliko će netko od studenata biti spriječen i neće moći doći prijaviti se, tu prijavu može umjesto njega, ali po njegovoj isključivoj dozvoli izvršiti drugi ovlašteni kolega ili kolegica. Dotični kolega/kolegica prijavu će izvršiti svojim potpisom uz ime studenta kojega prijavljuje. Predmetne nastavnike o tome nije potrebno posebno obavještavati. 

Raspored studenata po dvoranama objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija. 

Za rješavanje zadataka na kolokvijima potrebno je imati 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba napisati ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli i druga elektronička pomagala kojima se može snimati i slati/primati elektroničke poruke putem interneta ni na koji se način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student na kolokviju mora obavezno imati studentsku identifikacijsku ispravu.

U Zagrebu, 09.03.2022.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO KPI

Nastava iz kolegija započinje u petak 04. ožujka 2022. i održavat će se u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 (prizemlje).  Prema objavljenom rasporedu, predavanja su petkom u vremenu od 10 do 12 sati,  a seminar u nastavku, od 12 do 13 sati. 
Predavanja i seminari obvezni su za sve novoupisane studente. Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija prethodnih akademskih godina nemaju obvezu, no smiju i preporuča im se da prate nastavu iz kolegija; ovi studenti više nemaju nikakve dodatne obveze prema kolegiju i mogu pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij i koji uredno izvršavaju svoje nastavne obveze.

Na kolegiju sudjeluju 2 predmetna nastavnika:
prof. dr. sc. Veljko Filipan za 1.dio gradiva (prva polovica semestra) i 
prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko za 2.dio gradiva (druga polovica semestra)

Ostale informacije o kolegiju dane su u pdf dokumentu na  poveznici: 
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/UVODNO_PREDAVANJE_PO_KPI.pdf 

Materijali za nastavu iz 1. dijela gradiva nalaze se na web stranici  https://www.fkit.unizg.hr/predmet/proopr_a/nastavni_materijali

Detaljne informacije o načinu odvijanja nastave iz 2. dijela gradiva objavit će se sredinom semestra.

Predmetni nastavnici:
prof. dr. sc.  Veljko Filipan
prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko