Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procesna oprema
Šifra: 46941
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Procesna oprema

Cilj kolegija
Nadogradnja znanja vezanih uz ključnu procesnu opremu u sustavima za transport i izmjenu topline, tlačnim i vakuumskim sustavima s osvrtom na sigurnosnu opremu kao i pomoćnim sustavima. Kroz kolegij studenti stječu znanja o namjeni i načinu rada kao i konstrukcijskim rješenjima karakteristične procesne opreme.

Izvedbeni program kolegija
1. Materijali za izradu opreme. Uporabna svojstva i postupci ispitivanja. Mogućnosti poboljšanja pojedinih svojstava. Suvremeni postupci izrade i obrade materijala. Kriteriji izbora materijala.
2. Primijenjena čvrstoća i kinetika. 2D stanje naprezanja i deformacije. Koncentracija naprezanja, toplinska i početna naprezanja. Kriteriji dimenzioniranja dijelova opreme, teorije čvrstoće. Inercijska opterećenja, statičko i dinamičko uravnoteženje masa rotirajućih dijelova opreme. Primjeri proračuna.
3. Pogonski strojevi: vrste, kriteriji izbora. Elektromotori i pogoni: princip rada, primjena, izvedbe i karakteristike. Motori SUI: princip rada, primjena, izvedbe i karakteristike. Parne i plinske turbine: shema, značajke, izvedbe, djelotvornost. Prijenosnici snage i gibanja: općenito, prijenosni omjer, vrste, primjena.
4. Oprema za transport fluida: cjevovodi i armature. Cjevovodi-namjena, standardi, osnovne projektne veličine, spajanje cijevi, oznake; osnovni hidraulički i mehanički proračun, toplinska izolacija, zaštita od korozije, osiguranje ne propusnosti brtvljenje i brtve. Pregled cijevnih elemenata (armatura).
5. Oprema za transport fluida: pumpe i kompresori. Pumpe-namjena, podjela, izvedbe (konstrukcijska rješenja), radne karakteristike. Kompresori: namjena, podjela, izvedbe (konstrukcijska rješenja), radne karakteristike. Ventilatori. Primjeri proračuna.
6. Strujanje stlačivih fluida-pravila vezana uz izotermno i adijabatsko strujanje. Povezivanje graničnih faktora za brzinu zvuka s faktorom otpora i faktorom ekspanzije. Rješavanje primjera na satu.
7. Izmjena topline-oprema. Izvedbe izmjenjivača topline. Pregled faktora pri izboru tipa izmjenjivača. Izmjenjivači za posebnu namjenu-zračni hladnjaci, kondenzatori, isparivači. Utjecaj toplinskog procesa (kondenzacija, isparavanje) na ukupni koeficijent prijenosa topline.
8. Otpori provođenju topline. Pad tlaka. Pločasti izmjenjivač topline karakteristike i proračun. Primjer dimenzioniranja pločastog izmjenjivača topline.
9. Tlačni sustavi. EU smjernice i pravilnici RH vezani uz tlačne sustave. Tlačne posude. Tlačni ventili. Proračun mase i naprezanje materijala za tlačne spremnike. Standardi.
10. Pomoćni sustavi. Sustav rashladne vode s kružnim tokom. Sustav baklje. Sustav obrade otpadne vode. Primjeri proračuna. Rashladni sustavi. Karakteristike. Primjeri proračuna
11. Oprema u pročišćavanju zraka (filtri, cikloni, skruberi).
12. Oprema u obradi voda (spremnici, taložnici, filtar preše, separatori ulja, miješala). Peći, ložišta, spalionice.
13. Oprema za mehaničke i separacijske procese.
14. Mjerna oprema i instrumenti. Prikaz i analiza rezultata mjerenja.
15. Terenska nastava (INA-pogon Molve, EL-TO, Zagreb)

Preduvjeti za upis predmeta
Položeni ispiti: Osnove strojarstva, Tehnička termodinamika, Mehaničke i Toplinske operacije, Prijenos tvari i energije, Bilanca tvari i energije

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Stečena znanja pomažu studentu razumijevanje rada s opremom pri korištenju u stvarnim uvjetima kao i poznavanje osnovnih načela izvedbe opreme. Osim toga studenti će se osposobiti za razumijevanje značenja suradnje različitih struka pri projektiranju i radu s opremom.

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Obavezno pohađanje predavanja i seminara. Na seminaru izrada zadataka.

Način izvođenja nastave
Auditorni za predavanja i seminare. Upoznavanje opreme na procesnom postrojenju.

Način provjere znanja i polaganja ispita
Izrada seminarskog rada s prezentacijom, 2 kolokvija ili pismeni ispit, usmeni ispit

Ishodi učenja kolegija
1. preporučiti specifikacije jednostavnijih elemenata procesne opreme
2. preispitati osnovna načela inženjerske mehanike tijekom preporuke dijelova sustava procesne opreme
3. rangirati važnost postupka ispitivanja inženjerskih materijala
4. utvrditi namjenu, konstrukcijska rješenja, svojstva i primjenu osnovnih elemenata i sklopova procesne opreme te ocijeniti njihove najznačajnije karakteristike
5. rangirati prikladne elemente i sklopove opreme sa stanovišta efikasnosti i ekonomičnosti

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima
2. razviti projektna rješenja za procese ili njihove dijelove, uključujući i procese iz novih ili rubnih područja u kemijskom inženjerstvu
3. vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju
4. pokazati sposobnost aktivnog sudjelovanja u timovima koje sačinjavaju stručnjaci različitih profila i razina kompetencija
Ishodi učenja:
 1. preporučiti specifikacije jednostavnijih elemenata procesne opreme
 2. preispitati osnovna načela inženjerske mehanike tijekom preporuke dijelova sustava procesne opreme
 3. rangirati važnost postupka ispitivanja inženjerskih materijala
 4. utvrditi namjenu, konstrukcijska rješenja, svojstva i primjenu osnovnih elemenata i sklopova procesne opreme te ocijeniti njihove najznačajnije karakteristike
 5. rangirati prikladne elemente i sklopove opreme sa stanovišta efikasnosti i ekonomičnosti
Literatura:
 1. , E. Beer, PRIRUČNIK ZA DIMENZIONIRANJE UREĐAJA KEMIJSKE INDUSTRIJE, HDKI, Zagreb1994.

  M.S.Peters, K.D. Timmerhaus, PLANT DESIGN AND ECONOMICS FOR CHEMICAL ENGINEERS, 5th Edition, Mc Graw Hill, 2002.

  B. Kraut, STROJARSKI PRIRUČNIK, Sajema, Zagreb, 2009.

  I. Alfirević, B.Modlic, INŽENJERSKI PRIRUČNIK, Školsa knjiga, Zagreb, 1996.

  R.K.Sinnot, CHEMICAL ENGINEERING, Vol.6 (Chem. Eng. Design), 5th Edition, Jordan Hill, Oxford, 2009., , , .
 2. , I. Alfirević, LINEARNA ANALIZA KONSTRUKCIJA, FSB, Zagreb, 1999., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko:

  Konzultacije se održavaju po dogovoru.

  Lokacija:
Obavijesti

Prvi tjedan nastave nema predavanja. Prvo predavanje će se održati drugi tjedan nastave s početkom na puni sat – bez akademske četvrti. Nastavne materijale ćete moći pronaći na Merlinu.

Nastava se održava kroz tjedna predavanja u učionici i barem jednu terensku nastavu. Dolazak na nastavu je obavezan. Ispit se polaže preko dva kolokvija (parcijalna ispita) – na polovici i kraju semestra, ili preko ispita na ispitnim rokovima.

Predmetni nastavnik

Prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko