Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Projektiranje I
Šifra: 46897
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Igor Dejanović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:

Savladavanje osnova kemijsko inženjerskog projektiranja od projektnog zadatka do idejnog rješenja i izrade baznog projekta. Studente naučiti sintetizirati odnosno povezivati znanja stečenih na preddiplomskom studiju.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1.Tjedan
Uvodno predavanje: osnovni cilj i uloga kemijskog inženjera pri procesnom projektiranju. Mjesto kemijsko inženjerskog projekta u projektnoj dokumentaciji i detaljna struktura projekta. Projektna dokumentacija i sadržaj projekta.

2.Tjedan
Standardi, propisi i preporuke. Sustav jedinica. Organizacija kemijsko inženjerskog projekta, zahtijevana točnost i projektni faktori sigurnosti. Sadržaj projektnog zadatka. Voditelj projekta (koordinacija projekta). Vremenska opterećenja aktivnosti kod detaljnog projektiranja.

3.Tjedan
Izvedba procesa-prethodna studija, prikupljanje podataka (specifikacija sirovina i produkata), značaj termodinamičkih i fizičkih veličina s naglaskom na pogreške koje se javljaju, a koje utječu na proračun bilance tvari i energije i specifikaciju opreme.

4.Tjedan
Koraci kemijsko inženjerskog projektiranja-shema procesa (blok dijagram, PFD, PID) i osnovne informacije. Standardi kod crtanja shema (oznake opreme, oznake struja, pomoćnih medija) i standardni obrasci za projektnu dokumentaciju.

5.Tjedan
Oponašanje procesa, izbor procesnih varijabli i stupnjevi slobode. Programska podrška (komercijalni programski sustavi). Bilančne cjeline proizvodnog procesa. Bilanca tvari s naglaskom na važnost kod dimenzioniranja i specifikaciju opreme. Primjer: Bilanca vode u rashladnom tornju. Bilanca energije uz ponavljanje gradiva (osnovni zakoni termodinamike i oblici energije). Primjer: Bilanca topline kod procesa zgušćivanja otopine.

6.Tjedan
Dimenzioniranje opreme (standardizirana i nestandardizirana oprema). Cjevovodi i pumpe. Iskustvena pravila pri dimenzioniranju cjevovoda i standardi (Sch-značenje). Primjer: Dimenzioniranje cjevovoda za razvod CH4. Pumpe-izbor i radna područja. Dimenzioniranje pumpe- izračun snage pumpe. Kompresori-radna područja.

7.Tjedan
1.provjera znanja-kombinacija testova i pitanja iz prethodnih predavanja
1.provjera znanja iz Vježbi

8.Tjedan
Separacijski procesi-svojstva koja utječu na odabir postupka separacije. Proračun destilacijskih kolona (brzi i strogi postupak). Dimenzioniranje kolone s pliticama. Kolona s punilima-prednosti i nedostaci, izbor punila, pad tlaka. Dimenzioniranje kolona s punilima.

9.Tjedan
Izmjenjivači topline-osnovna podjela, TEMA standard (osnovne karakteristike-plašt, prednje i stražnje glave). Kriteriji za izbor izmjenjivača topline. Dimenzioniranje i pravila za izmjenjivače.

10.Tjedan
Odvajači i sabirne posude. Dimenzioniranje-okomiti i horizontalni odvajači i sabirne posude. Vrijeme zadržavanja. Pravila za dimenzioniranje.

11.Tjedan
Spremnici i uređaji za miješanje (potrebna snaga s obzirom na proces miješanja). Osnovne dimenzije. Ostala oprema-samo navođenje.

12.Tjedan
Procjena investicijskog ulaganja. Osnovne stavke ulaganja u postrojenja. Direktni i indirektni troškovi. Indeksi cijena (CEP indeks). Metoda faktora i metoda eksponenta za procjenu investicijskog ulaganja.

13.Tjedan
Nabavna cijena ključne procesne opreme (reaktori, tlačne posude, kolone, spremnici, izmjenjivači topline). Utjecaj dimenzija, konstrukcijskog materijala, tlaka, tipa opreme na nabavnu cijenu opreme.

14.Tjedan
Raspored postrojenja. Sigurnost rada procesa i utjecaj na okoliš-opasnosti (trovanje, požar, eksplozija, ionizirajuća radijacija, nekontrolirani porast tlaka). Analiza opasnosti: Dow i Mond-Dow indeksi (FEI, analiza rizika). HAZOP studija. Kontrolne liste za razmatranje.

15.Tjedan
2.provjera znanja-kombinacija testova i pitanja iz prethodnih predavanja

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Stečena znanja trebaju studenta osposobiti za izradu idejnog projekta, slijedeći osnovne korake kemijsko inženjerskog projektiranja. Prepoznavanje uloge kemijskog inženjera kod izrade projektne dokumentacije u odnosu na ostale struke (timski rad).

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Obavezno pohađanje predavanja i vježbi u računalnoj učionici. Na vježbama izrada zadataka.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

Prisustvovanje na najmanje 75% predavanja i 75 % vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Auditorni za predavanja i projektni zadaci na vježbama (korištenjem programskog sustava ChemCAD).

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

Parcijalne provjere znanja (2 za teorijski dio i 2 vezana uz vježbe) za oslobađanje pismenog ispita. Pismeni i usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:

Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:

Položeni ispiti: Bilanca tvari i energije, Termodinamika, Mehaničke i Toplinske operacije, Kemijsko reakcijsko inženjerstvo.

i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA

1. prepoznati ulogu kemijskog inženjera kod procesnog projektiranja
2. povezati bilancu tvari i energije s izračunom dimenzija ključne procesne opreme i
troškovima (investicijskim i pogonskim)
3. reproducirati sheme procesa i oponašati ih s programskim sustavom ChemCAD
4. izraditi projektnu dokumentaciju na temelju zadanog projektnog zadatka prema
standardima-idejni ili bazni projekt (jednostavan primjer)

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA

1. povezivanje temeljnih znanja stečenih na pred diplomskom studiju
2. prepoznavanje uloge kemijskog inženjera kod izrade projektne dokumentacije
3. dobivanje informacija koje su baza optimiranja i vođenja procesa
4. primjena znanja kod izrade Studija utjecaja na okoliš i Studija izvodljivosti

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica

1. Kemijski inženjeri i procesno projektiranje

Ishodi učenja
-prepoznati ulogu kemijskog inženjera u procesnom projektiranju
-opisati razvoj procesa i objasniti ulogu termodinamičkih i fizičkih veličina kod izrade projekta
-označiti standarde, propise i preporuke kod procesa
-definirati sadržaj projektnog zadatka i ulogu voditelja projekta

Kriteriji vrednovanja
-znati strukturu razvoja procesa i sadržaj projektne dokumentacije
-znati standarde koji se primjenjuju kod izrade projektne dokumentacije
-interpretirati projektni zadatak

2.Koraci kemijsko inženjerskog projektiranja

Ishodi učenja
-reproducirati sheme procesa koje se koriste u projektiranju
-označiti informacije i standarde kod projektne dokumentacije
-objasniti oponašanje procesa i dati informacije o dostupnoj programskoj podršci
-reproducirati bilancu tvari i energije na primjerima i objasniti važnost rezultata za
dimenzioniranje opreme

Kriteriji vrednovanja
-za zadani proces izraditi BFD, PFD ili PID dijagrame
-primijeniti standardne oznake opreme, struja i pomoćnih medija
-za zadani primjer napraviti simulaciju procesa u ChemCAD-u i prikazati bilancu tvari i topline -
po strujama

3.Dimenzioniranje ključne procesne opreme

Ishodi učenja
-označiti razliku standardizirane i ne standardizirane opreme, odabrati procesnu opremu i
prepoznati ključne dimenzije
-opisati proračun pumpi, separacijskih jedinica, posebno destilacije, izmjenjivača topline,
odvajača i sabirnih posuda
-označiti ostalu opremu i pomoćna postrojenja

Kriteriji vrednovanja
- znati postupak dimenzioniranja pojedinačne procesne opreme
- prikazati veličine o kojima ovise ključne dimenzije za zadanu procesnu jedinicu
- povezati pomoćna postrojenja s glavnim procesom


4. Procjena ulaganja i pogonski troškovi (energenti u industriji)

Ishodi učenja
-reproducirati korelacije za procjenu nabavne cijene pojedinačne ključne opreme (utjecaj
dimenzija, materijala, tlaka i vrste opreme)
-opisati segmente investicijskog ulaganja i objasniti postupke ukupnog investicijskog
ulaganja (metoda faktora i metoda eksponenta)
-označiti pogonske troškove i odabrati veličine kod ključne opreme koje utjeću na pogonske
troškove

Kriteriji vrednovanja
-postaviti korelacije za procjenu nabavne cijene koštanja za zadanu procesnu jedinicu
-razumjeti značenje instalacijskog faktora i inflacijskog indeksa
-odrediti pogonske troškove rada procesne jedinice

5. Sigurnost rada procesa i utjecaj na okoliš

Ishodi učenja
-identificirati aspekte sigurnosti rada procesa i njihovog utjecaja na okoliš
-definirati i interpretirati analize opasnosti (Dow i Mond-Dow indekse) i HAZOP studiju

Kriteriji vrednovanja
-objasniti aspekte sigurnosti procesa
-razumjeti i interpretirati analizu opasnosti i HAZOP studiju
Literatura:
 1. W.D. Seider at al., PRODUCT AND PROCESS DESIGN PRINCIPLES; Synthesis, Analysis and Evaluation, 3rd Editon, Wiley, 2010

  R. Smith, CHEMICAL PROCESS, Design and integration, Wiley, 2005

  Peters and Timmerhaus, PLANT DESIGN AND ECONOMICS FOR CHEMICAL ENGINEERS, Mc Graw Hill, 1991

  R.K.Sinnot, CHEMICAL ENGINEERING, Vol.6 (Chem. Eng. Design), Jordan Hill, Oxford, 1996

  R.Turton at al., Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes, 2nd Edition, Prentice Hall, 2003
 2. E. Beer, PRIRUČNIK ZA DIMENZIONIRANJE UREĐAJA KEMIJSKE INDUSTRIJE, HDKI, Zagreb1994

  R. C. Read, J.M. Prausnitz, B.E. Poling, THE PROPERTIES OF GASES & LIQUIDS, McGraw Hill,1988

  K. Ražnjević, TERMODINAMIČKE TABLICE, Š.K., Zagreb1975

  J.B. Maxwell, DATA BOOK ON HYDROCARBONS, Nostrand Comp, 1968

  API TECHNICAL Data Book- PETROLEUM REFINING, API Institute

  Perry and Chilton, Chemical Engineers Handbook, Mc Graw Hill (razna izdanja)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege,

Preporučam vam da u četvrtak, 20. veljače u 10:00 i u petak, 21. veljače u 9:00, dođete poslušati plenarna predavanja koja će održati Jens-Uwe Repke, profesor na TU Berlin i Žarko Olujić, umirovljeni profesor TU Delft i nekadašnji profesor kolegija Projektiranje procesa na FKIT-u. Predavanja ovakvih eminentnih stručnjaka bilo bi zaista šteta propustiti - a možda gradivo bude i na kolokviju iz Projektiranja II (to nije istina, ali svejedno - dođite).

Kao uvod u predavanja, preporučam da pročitate članak

"KEMIJSKO INŽENJERSTVO - IZAZOVI BUDUĆNOSTI"

koji možete naći na sljedećoj poveznici:

https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=iiif.v.a&id=36219

Vidimo se na predavanjima!

Poštovane kolegice i kolege, molim Vas da uvažite promjenu termina usmenih ispita, koji će se odvijati u srijedu, 12.2. po sljedećem rasporedu:

10:00   0125158508, 0125158485, 0125156699

10:20   0125159638, 0125160737, 0125158763

Ukoliko netko nema namjeru doći na usmeni ispit, već prihvaća ostvarenu ocjenu, neka to javi predmetnom nastavniku.

JMBAG                 Ostvareni bodovi     Ukupno   Ukupna ocjena

0125159643                10/10                       53                 Izvrstan (5)

Raspored usmenih ispita u srijedu, 12.2.

9:00   0125156090, 0125158508, 0125158485

9:20   0125156699, 0125159638, 0125161227

9:40   0125156230, 0125160737, 0125158763

 

Nalazi se u repozitoriju.

Studenti koji su ostvarili pravo na upis ocjene, mogu to učiniti n a sljedećem redovnom roku.

Studenti koji mogu/žele odgovarati za višu ocjenu, neka se jave predmetnom nastavniku po prijavi roka.

Studenti koji moraju/žele pisati popravak jednog od kolokvija iz teorije, ili pisati pismeni ispit,  neka se jave predmetnom nastavniku dva dana prije termina pismenog ispita.

Nalazi se u repozitoriju

U repozitoriju se nalaze rezultati drugog kolokvija iz vježbi te ukupno bodovno stanje iz vježbi. Svi zainteresirani mogu svoj kolokvij pogledati osobnim dolaskom na Zavod od ponedjeljka, 27. 1.

Svi koji žele popraviti pojedini kolokvij, moraju se javiti najkasnije do ponedjeljka 27. 1. u 16:00 h na glukac@fkit.hr, te pritom obavezno navesti koji kolokvij žele ponavljati. Kao mjerodavni rezultat za ukupnu ocjenu uzimat će se rezultat popravnog kolokvija, čak i ako je lošiji. Termin ponavljanja kolokvija je utorak 28. 1. 2020. u 10:00 u UZR. 

Obavještavaju se studenti da se predavanje 7.1.2020. neće održati.

Nalaze se u repozitoriju.

Rezultati prvog kolokvija iz vježbi nalaze se u repozitoriju. Svi zainteresirani mogu doći pogledati svoj kolokvij osobnim dolaskom na Zavod.

Obavještavaju se studenti da se predavanje iz Projektiranja I 12.11.2019. neće održati.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja