Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Praškasti sustavi
Šifra: 93260
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Matijašić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. tjedan - Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s metodikom nastavnog kolegija, načinom provedbe nastave, kriterijima vrednovanja kolokvija, zadaća i aktivnosti tijekom nastave.
2. tjedan - Definicija i podjela praškastih sustava. Uzorkovanje: metode uzorkovanja prašaka, statistička analiza uzorka. Primjeri proračuna.
3. tjedan - Karakterizacija: veličina čestica, raspodjela veličina čestica, srednji promjeri, gustoća, specifična površina, raspodjela veličina pora. Primjeri proračuna.
4. tjedan - Reologija prašaka: nekohezivni i kohezivni materijali, tecivost prašaka, vrste tecivosti, funkcija tečenja prašaka, indeks tecivosti.
5. tjedan - Metode ispitivanja tecivosti prašaka, parametri koji utječu na tecivost. Primjeri proračuna.
6. tjedan - Analiza primjera koji obuhvaćaju prethodno obrađeno gradivo, Ponavljanje i priprema za kolokvij I.
7. tjedan - Kolokvij I
8. tjedan - Miješanje prašaka: mehanizmi miješanja, stupanj izmiješanosti, konstanta brzine miješanja. Primjeri proračuna.
9. tjedan - Vrste miješalica, princip rada, kriteriji i način odabira opreme, problemi pojedinih miješalica. Primjeri proračuna.
10. tjedan - Segregacija čestica: definicija, mehanizmi segregacije, uzroci i posljedice segregacije, segregacijski parametar, smanjenje pojave segregacije i njezina važnost pri izvođenju pojedinih operacija.
11. tjedan - Transport: pneumatski transport, transport suspenzija, vrste strujanja, pad tlaka. Dimenzioniranje sustava za pneumatski transport.
12. tjedan - Skladištenje: skladištenje u silosima, vrste silosa, dizajn silosa.
13. tjedan - Opasnosti: eksplozija oblaka prašine, mehanizmi eksplozije, spontano izgaranje, temperatura zapaljenja i minimalna energija zapaljenja, granice eksplozivnih koncentracija, načini prevencije. Primjeri proračuna.
14. tjedan - Pozitivni i negativni utjecaji na čovjekovo zdravlje. Analiza prethodno obrađenog gradiva, ponavljanje i priprema za kolokvij II.
15. tjedan - Kolokvij II

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA
-

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA
Minimalno 80 % prisutnosti na nastavi (predavaja i seminari).

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Usvajanje temeljnih znanja o svojstvima praškastih sustava, metodama uzorkovanja i operacijama s praškastim sustavima neophodnih za znanstveno-istraživački rad.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari), minimalno 80 % prisutnosti. Pisanje seminarskih zadataka i domaćih zadaća.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja i seminari.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kontinuirana provjera znanja kroz dva kolokvija. Ukupnu ocjenu čine bodovi kolokvija (80 %), prisutnosti (5 %) i aktivnosti online kolegija (testovi samoprovjere, kvizovi, igre, domaće zadaće, seminarski zadaci, 15 %). Studenti koji ne ostvare minimalno 50 % bodova svih kolokvija, polažu pismeni i usmeni dio ispita na redovnom ispitnom roku.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa na razini Sveučilišta. Anonimne ankete za ocjenu pojedinih oblika izvođenja nastave u okviru online kolegija tijekom cijelog semestra.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Izabrati metodu uzorkovanja prašaka i način mjerenja, prikazivanja i aproksimiranja raspodjele veličina čestica.
2. Usporediti metode određivanja reološkog ponašanja prašaka.
3. Predvidjeti ponašanje prašaka tijekom miješanja, transporta i skladištenja.
4. Utvrditi opasnosti koje se pojavljuju prilikom rukovanja prašcima.
5. Procijeniti utjecaj pojedinih prašaka na čovjekovo zdravlje.

ISHODI UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA
1. Primijeniti široko i duboko znanje iz područja matematike, kemije, kemijskog inženjerstva i drugih znanosti za rješavanje znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema u području svoje ekspertize.
2. Primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima.
3. Primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima.

LITERATURA
1. G. Matijašić, Nastavni materijali u okviru e-kolegija na platformi Merlinu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2022. - obavezna
2. M. Rhodes, Introduction to Particle Technology, John Wiley and Sons, 2008. - neobavezna
3. T. M. Crowder, A. J. Hickey, M. D. Louey, N. Orr, A Guide to Pharmaceutical Particulate Science, Interpharm/CRC Press LLC, 2003. - neobavezna
4. J. M. Coulson, J. F. Richardson, Chemical Engineering, Volume 2: Particle Technology and Separation Processes, Butterworth-Heinemann, 2002. - neobavezna
5. G. V. Barbosa-Cánovas, E. Ortega-Rivas, P. Juliano, H. Yan, Food Powders, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2005. - neobavezna
6. W. Hoyle, Powders and Solids: Developments in Handling and Processing Technologies, The Royal Society of Chemistry, 2001. - neobavezna
Literatura:
  1. G. Matijašić: Nastavni materijali za kolegij Praškasti sustavi
  2. T. M. Crowder, A. J. Hickey, M. D. Louey, N. Orr: A Guide to Pharmaceutical Particulate Science
  3. G. V. Barbosa-Cánovas, E. Ortega-Rivas, P. Juliano, H. Yan: Food Powders
  4. W. Hoyle: Powders and Solids: Developments in Handling and Processing Technologies
  5. M. Rhodes: Introduction to Particle Technology
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Predavanja iz kolegija počet će u tjednu 4. - 8. ožujka prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja