Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Polimerne mješavine
Šifra: 47030
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru ovog kolegija studenti upoznaju polimerne mješavine, kao višefazne sustave, njihovu pripravu i svojstva. Poznavanje ove tematike važno je za razvoj novih polimernih sustava .

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1.tjedan
Povijesni razvoj polimernih mješavina. Uvod u polimerne mješavine. Vrste i podjela polimernih mješavina.

2.tjedan
Primjena polimernih mješavina. Struktura i svojstva polimernih mješavina. Mješljivost polimernih mješavina, parametri koji utječu na mješljivost.

3.tjedan
Razlog miješanja više komponenata i selektiranje komponenata za miješanje. Metode miješanja:mehaničko miješanje,miješanje otapanjem, polimerizacija, reaktivno miješanje.

4.tjedan
Mehanički način priprave polimernih mješavina. Umješavanje u ekstruderu. Umješavanje u Brabender gnjetilici.Utjecaj temperature, sastava i udjela komponenata na mješljivost.

5.tjedan
1.kolokvij

6.tjedan
Postupci prešanja polimernih mješavina.Prešanje u kalupu.Injekcijsko prešanje

7.tjedan
Mješljive i nemješljive polimerne mješavine. Određivanje mješljivosti sustava polimer polimer DSC i DMA tehnikom.

8.tjedan
Kristalnost i morfološka struktura polimernih mješavina. Kinetika kristalizacije izotermna, neizotermna.

9.tjedan
Reaktivna i nereaktivna kompatibilizacija. Kompatibilizacija polimernih mješavina dodatkom mineralnog punila.

10.tjedan
2.kolokvij

11.tjedan
Vremensko-temperaturna superpozicija. Oksidativna i toplinska stabilnost polimernih mješavina.

12.tjedan
Starenje i razgradnja polimernih mješavina.Kinetika razgradnje.

13.tjedan
Poliolefinske mješavine. Komercijalno važne polimerne mješavine.

14.tjedan
Određivanje strukture polimernih mješavina. Primjena raznih tehnika u karakterizaciji polimernih mješavina. Mehanička svojstva polimernih mješavina.

15.tjedan
3.kolokvij


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Razumijevanje i stjecanje znanja o polimernim mješavinama kao višefaznim sustavima. Ovladavanje postupcima priprave polimernih mješavina i njihove karakterizacije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Pohađanje predavanja.
Završene laboratorijske vježbe.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi student dobiva potpis koji je preduvjet za izlazak na ispit.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i laboratorijske vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokvij. Pismeni ispit, ukoliko student ne zadovolji na kolokvijima. Pri ocjenjivanju će se pored uspjeha na kolokvijima, odnosno ispitu, uzimati u obzir cjelokupni rad studenta.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Ostvareni su na dodiplomskom studiju.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. studenti će upoznati i steći znanja vezana za višefazne polimerne sustave
2. studenti će razumjeti odnos između strukture i svojstava višefaznih sustava i njegov utjecaj na njihovu primjenu
3. studenti će znati primijeniti kriterije za dizajniranje i pripraviti višefazne polimerne sustave
4. studenti će razlikovati višefazne polimerne sustave na osnovu njihove mješljivost i ovisno o tome primijeniti postupke kompatibilizacije
5. studenti će znati karakterizirati i/ili identificirati višefazne polimerne sustave primjenom različitih tehnika

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. studenti će steći znanje o različitim vrstama materijala
2. studenti će usvojiti poznavanje i razumijevanje četiri temeljna elementa kemije i inženjerstva materijala:strukture, svojstva proizvodnje i uporabe materijala
3. studenti će moći primjeniti stečeno znanje u proizvodnom procesu i kontroli kvalitete
4. studenti će steći sposobnost selekcije i primjene prikladnih metoda i opreme analize povezane s proizvodnjom i uporabom materijala , te kritička analiza rezultata
5. studenti će steći sposobnost analize materijala primjenom instrumentalnih tehnika analize

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica
1.Polimerne mješavine-višefazni kompleksni sustavi
Ishodi učenja

- studenti će usvojiti osnovna znanja o polimernim mješavinama, njihovom razvoju, osnovnim parametrima koji utječu na njihovu mješljivost
-studenti će poznavati i razumjeti odnos između strukture i svojstava polimernih mješavina, te utjecaj istih na njihovu primjenu

Nastavna jedinica

2.Mješljivost polimernih mješavina

Ishodi učenja
- student će razlikovati polimerne mješavine s obzirom na njihovu mješljivost
- studenti će steći znanja o osnovnim razlozima miješanja više polimera
- studenti će poznavati kriterije za dizajniranje polimernih mješavina

Nastavna jedinica

3. Postupci priprave polimernih mješavina i njihovo umješavanje

Ishodi učenja
-studenti će znati odabrati postupke za pripravu polimernih mješavina
- studenti će steći sposobnosti samostalne priprave polimernih mješavina

Nastavna jedinica

4. Utjecaj morfološke strukture polimera na mješljivost i svojstva polimernih mješavina

Ishodi učenja
- studenti će znati odrediti mješljivost komponenata u sustavu
- studenti će poznavati utjecaj morfološke strukture pojedine komponente u mješavini na mješljivost mješavine, kao i na konačna svojstva dobivenih polimernih mješavina

Nastavna jedinica

5. Modifikacija međupovršine u nemješljivim polimernim mješavinama

Ishodi učenja
- studenti će razlikovati postupke poboljšanja mješljivosti nemješljivih sustava
- studenti će poznavati tipove kompatibilizatora i njihov utjecaj na kompatibilnost

Nastavna jedinica

6. Određivanje strukture polimernih mješavina
Ishodi učenja
- studenti će upoznati i steći znanja o principima rada tehnika koje se koriste za određivanje strukture polimernih mješavina

Kriteriji vrednovanja po nastavnim jedinicama

- studenti trebaju razumjeti prednosti mješanja više polimera
- studenti trebaju znati odrediti mješljivost polimernih mješavina
-studenti trebaju samostalno provesti pripravu polimernih mješavina
- studenti trebaju odabrati različite tehnike za karakterizacija polimernih mješavina , rad na instrumentima
- referati iz vježbi, analiza interpretacija rezultata
- provjera znanja putem kolokvija
Literatura:
  1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
    E. Govorčin Bajsić ,Polimerne mješavine,Zagreb, 2012.
  2. 1.L.A.Utracki, Polymer Alloys and Blends:Thermodinamics and Rheology, Hanser, 1989.
    2.D.R.Paul, S.Newman, Polymer Blends, Academic Press, N.York, 1978.
1. semestar Ne predaje se
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

3. semestar Ne predaje se
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti

Poštovani kolege,

ispit iz kolegija Polimerne mješavine 8.06.2020. održat će se kontaktno pri čemu se trebate pridržavati svih uputa i preporuka koje su objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta. 

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane/i kolegice/kolege,

u ponedjeljak 9.12.2019. biti će predavanje iz kolegija Polimerne mješavine prema rasporedu.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani,

nastava iz kolegija Polimerne mješavine početi će  7.10.2019. u 10,15h u predavaonici SP.

Lijepi pozdrav,

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani,

nastava iz kolegija Polimerne mješavine početi će prema rasporedu nastave u tjednu od 7.10.2019.

Lijepi pozdrav,

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

upis ocjena iz kolegija "Polimerne mješavine" biti će 06.02.218. od 11-12h.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

rezultati kolokvija iz kolegija "Polimerne mješavine" nalaze se u Nastavnim materijalima kolegija.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

molim Vas da po dvoje kolega iz pojedine grupe dođe nacrtati i evaluirati krivulje za prezentaciju.

Ako vam ne odgovara termin prezentacije 15.siječnja 2018.možemo prezentaciju održati 22.siječnja 2018.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i  kolegice/kolega,

vezano za prezentaciju iz Polimernih mješavina molim Vas da kolegica/kolega iz svake grupe (9 grupa) dođe do kraja tjedna preuzeti rezultate mjerenja pripremljenih i karakteriziranih kompozita (DSC-krivulje za PE/RLJ kompozite bez i sa TiO2 + vrijednosti očitane iz krivulja koje treba unijeti u tablicu te rezultate mehaničkih mjerenja).Možete se obratiti meni ili dr.Ocelić Bulatović.Svaka grupa prezentira rezultate za svoje kompozite, a kao zaključak dobit ćemo utjecaj udijela RLJ i TiO2 na toplinska i mehanička svostva.

Lijepi pozdrav.

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

 

Poštovana/i kolegice/kolega,

vježbe iz kolegija Polimerne mješavine početi će u ponedjeljak 6.11.2017. od 10-13h.

Vježbe će se održati u laboratoriju SVECIPOL, Savska c. 16 , podrum. Raspored studenata po grupama nalazi se u repozitoriju.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice,kolega,

predavanja iz kolegija  Polimerne mješavine početi će u ponedjeljak 9.listopada 2017.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

obavještavam Vas da će se 2. vježba iz kolegija Polimerne mješavine održati u ponedjeljak 12.12.2016.:

1. grupa od 8-9:30h

2. grupa od 9:30-11h

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

obavještavam Vas da će se prva vježba iz kolegija Polimerne mješavine za 1. grupu održati 7.studenoga 2016. s početkom u 10h, u laboratoriju SVECIPOL Savska c.16/podrum, a za 2. grupu 14.studenoga 2016.

Molim kolegice:

Šipić Kata

Šuman Monika

Vilić Ivana

da mi se jave vezano za vježbe obzirom da nisu bile na održanim predavanjima.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

predavanja iz kolegija "Polimerne mješavine" početi će u ponedjeljak 10.listopada 2016. prema rasporedu nastave.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

 

upis ocjena za kolegij Polimerne mješavine biti će u četvrtak 4.veljače 2016. od 10-12h.

 

Lijepi pozdrav.

 

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i,

Molim Vas da popunite anketu za procjenu rada nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. pomoću informacijskog sustava visokih učilišta - ISVU do 22. siječnja 2016. godine za mene i dr.sc. Vesnu Ocelić Bulatović.

Zahvaljujem uz lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega

predavanja iz kolegija Polimerne mješavine početi će u ponedjeljak 5.listopada 2015. od 10,15h u predavaonici SP-2.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani,

nastava iz kolegija Polimerne mješavine neće početi u ponedjeljak 28.09.2015. o početku nastave biti ćete obaviješteni.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja