Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Osnove strojarstva
Šifra: 21203
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Sutlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA OSNOVE STROJARSTVA PK:
1. Osnove inženjerske grafike: Tehničko crtanje i skiciranje;
2. Predočavanje oblika, projekcije, presjeci, kotiranje, standardi i simboli, pojednostavljenja;
3. Osnovni principi tehničke mehanike;
4. Aktivne i reaktivne sile, uvjeti ravnoteže;
5. Unutrašnje sile;
6. Pojam i vrste naprezanja i deformacija;
7. Posebni slučajevi opterećenja i naprezanja;
8. Opći pristup rješavanju zadataka;
9. Osnove tehničkih materijala; vrste, osnovna svojstva i primjena;
10. Tehnologije obrade i prerade;
11. Mehanička svojstva i postupci ispitivanja;
12. Greške u materijalu i utjecaj na svojstva;
13. Kriteriji izbora materijala;
14. Osnovni elementi opreme i uređaja;
15. Miješala, pumpe, spremnici, cijevi i zaporni uređaji.

a) Predmetni nastavnici:
predavanja: prof. dr. sc. Veljko Filipan
seminar: prof. dr.sc. Igor sutlović

b) Naziv kolegija:
Osnove strojarstva

c) Naziv studijskog programa:
Primijenjena kemija

d) Razina sveučilišnog obrazovanja:
Preddiplomski studij

e) Godina studija:
prva

f) Semestar:
zimski

g) Oblik nastave i Satnica:
Predavanja 1,5 sati tjedno (ukupno 20 sati)
Seminar 0,5 sati tjedno (ukupno 10 sati)

h) Cilj kolegija:
Predmet Osnove strojarstva pruža studentima najosnovnija strojarska i opća tehnička znanja kao i način pristupa problemima za korištenje u ostalim predmetima tijekom studija kao i za kasniju primjenu u praksi.

i) Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. primijeniti osnovna pravila, dogovore i norme pri grafičkoj komunikaciji
2. primijeniti načela inženjerske mehanike na najjednostavnije sustave
3. definirati uzročno posljedičnu vezu između opterećenja naprezanja i deformacija
4. razlikovati osnovne načine opterećenja najjednostavnijih elemenata konstrukcija
5. razumjeti osnovna svojstva i postupke ispitivanja inženjerskih materijala, kao i osnovne tehnološke postupke obrade i prerade
6. steći osnovna znanja o jednostavnim elementima opreme i uređaja

j) ishodi učenja na razini programa:
1. usvajanje dodatnih znanja iz tehničkog područja
2. stjecanje praktičnih znanja i vještina za primjenu u praksi
3. sposobnost uključivanja u interdisciplinarni timski rad
4. identificirati, definirati i rješavati najjednostavnije tehničke probleme primjenom odgovarajuće metodologije
5. primjenjivati osnovne informacijske i komunikacijske tehnologije

k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
1. uvod u inženjersku grafiku
Ishodi učenja
- primijeniti osnovna pravila i norme pri ortogonalnom i prostornom prikazivanju najjednostavnijih elemenata
- primijeniti dogovorne grafičke simbole u procesnim shemama i dijagramima
- skicirati nacrt, tlocrt i bokocrt najjednostavnijeg elementa zadanog u prostornom prikazu
- za zadani jednostavni element u ortogonalnoj projekciji izraditi njegovu skicu u izometriji
- pravilno označiti dimenzije najjednostavnijeg elementa na tehničkoj skici
Kriteriji vrednovanja
- skicirati nacrt, tlocrt i bokocrt najjednostavnijeg elementa zadanog u prostornom prikazu
- za zadani jednostavni element u ortogonalnoj projekciji izraditi njegovu skicu u izometriji
- pravilno označiti dimenzije najjednostavnijeg elementa na tehničkoj skici
2. uvod u primijenjenu mehaniku
Ishodi učenja
- primijeniti osnovne principe inženjerske mehanike pri analizi opterećenja najjednostavnijih elemenata i postavljanju uvjeta ravnoteže
- razumjeti unutrašnje sile, naprezanja i deformacije
- prepoznati jednostavne slučajeve opterećenja, naprezanja i deformacija
- razlikovati proračunsko, stvarno i dopušteno naprezanje
Kriteriji vrednovanja
- za najjednostavniji statički određeni sustav definirati aktivne i reaktivne sile te postaviti uvjete ravnoteže i odrediti nepoznate veličine
- za jednostavni nosač s jednim opterećenjem odrediti mjesto i iznos najvećeg naprezanja
- odrediti toplinsko ili početno naprezanje štapa
3. osnove konstrukcijskih materijala
Ishodi učenja
- prepoznati najviše primjenjivane tehničke materijale i njihova uporabna svojstava
- razumjeti najvažnija mehanička svojstva (statička čvrstoća, žilavost, tvrdoća) i postupke ispitivanja
- definirati moguće osnovne postupke izrade i prerade
- interpretirati najvažnije kriterije izbora materijala
Kriteriji vrednovanja
- skicirati dijagram statičke čvrstoće i objasniti značenje pojedinih područja
- očitati svojstva materijala za potrebe primjene
- izabrati materijal i definirati postupak izrade za najjednostavnije elemente
4. Osnovni elementi opreme i uređaja
Ishodi učenja
- steći osnovna znanja o vrstama i primjeni elemenata opreme: miješala, pumpe, spremnici, cijevi i zaporni uređaji
Kriteriji vrednovanja
- izabrati elemente opreme za jednostavne primjene.

l) Način ocjenjivanja studenta
1. Načini provjere znanja
- domaće zadaće
- kolokviji/parcijalni ispiti
- pismeni ispit
- usmeni ispit
2. Načini polaganja ispita
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
- pismeni ispit
- usmeni ispit

m) Kriterij ocjenjivanja
1. Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- kolokviji (2) 60
- domaće zadaće (3) 20
- usmeni ispit 20
UKUPNO 100
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 50-59
dobar (3) 60-74
vrlo dobar (4) 75-89
izvrstan (5) 90-100

2. Pismeni ispit
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- rješavanje ravnoteže jednostavnog sustava s trenjem 20
- određivanje uzdužnog naprezanja ili pomaka 20
- određivanje naprezanja na uvijanje ili savijanje 20
UKUPNO 60
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 30-36
dobar (3) 37-45
vrlo dobar (4) 46-53
izvrstan (5) 54-60

3. Usmeni ispit
Provjera cjelokupnosti usvojenih znanja odgovaranjem na 8 kraćih pitanja koja obuhvaćaju čitavo gradivo. Provjera sposobnosti primjene stečenih znanja pri analizi najjednostavnijih inženjerskih problema kroz razgovor sa studentom.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , I. Alfirević: Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995, , , .
 2. , I. Alfirević et al.: Inženjerski priručnik - Temelji inženjerskih znanja, I.
  izdanje, Školska knjiga Zagreb, 1996., , , .
 3. , M. Franz, Mehanička svojstva materijala, Fakultet strojarstva i
  brodogradnje, Zagreb, 1998., , , .
 4. , B. Kraut: Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb, 1988., , , .
 5. , L. Spiegel, G. F. Limbrunner: Applied Statics and Strength of Materials,
  Macmillan Publ., New York 1991., , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:

Poštovani kolege!

Kao što je rečeno jučer na predavanju sljedeći ponedjeljak 9. listopada nema nastave iz Osnova strojarstva. Taj termin ćemo nadoknaditi prema naknadnom dogovoru.

S nastavom nastavljamo u ponedjeljak 16. listopada u dvorani S-1, 1. kat, Savska c. 16. u 8 sati (bez akademske četvrti).

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

3. 10. 2023.

Autor: Igor Sutlović
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
Repozitorij