Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Obrada čvrstog i opasnog otpada
Šifra: 63396
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac
izv. prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija:
Upoznavanje s vrstama, svojstvima, količinama i sastavom otpada. Provedba cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (zakonski propisi, strategija i plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske). Mogućnosti zbrinjavanja (termička i materijalna oporaba, kompostiranje) i odlaganja čvrstog otpada. Pregled vrsta sanacija otpadom onečišćenog tla.
Upoznavanje s utjecajima i oblicima polimernog onečišćenja, - sprečavanje onečišćenja okoliša, zbrinjavanja polimernog otpada u industriji i kućanstvu.

Izvedbeni program kolegija:
1. Upoznavanje s nazivljem, podjelama i osnovnim podacima o otpadu
2. Pregled zakonskih propisa, nacionalne strategije i plana gospodarenja otpadom radi provedbe cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom
3. Izbjegavanje nastajanja otpada i izdvojeno skupljanje otpada
4. Biološka obrada otpada (kompostiranje, MBO)
5. Termička i materijalna oporaba otpada
6. Odlagališta otpada, sanacije otpadom onečišćenog tla (divlja odlagališta)
7. I. kolokvij
8. Vrste i upotreba polimernih materijala
9. Uvod u polimernu kemiju
10. Utjecaj okoliša na svojstva polimernih materijala
11. Homogeni i heterogeni polimerni otpad
12. Tehnologije prikupljanja, razdvajanja i predobrade polimernog otpada
13. Postupci recikliranja polimernog otpada
14. Izvori opasnog otpada kod polimernih materijala
15. II. kolokvij

Vježbe:
Kroz zadatke se potiče objedinjeno poznavanje propisa i inženjerski pristup, radi iznalaženja kvalitetnih rješenja u postupanju s određenim vrstama otpada.
Mehaničko recikliranje otpadnog polimernog materijala, karakterizacija materijala prije i poslije recikliranja.
Terenska nastava: posjet centru za gospodarenje otpadom.

Preduvjeti za upis predmeta -
Preduvjeti za polaganje predmeta -

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata:
Razumijevanje problematike, mogućnost odlučivanja i ponašanja u društvu i gospodarstvu uz primjenu stečenog znanja, a u skladu s cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom. Poznavanje različitih vrsta polimernog otpada i tehnoloških procesa i postupaka predobrade polimernih materijala te poznavanje tehnoloških procesa i postupaka recikliranja.

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja:
Redovito pohađanje predavanja. Tijekom semestra pišu se dva kolokvija. Laboratorijske vježbe su obvezne i ne mogu se nadoknađivati. Terenska nastava je, ukoliko se organizira, obvezna Rezultate vježbi unose u bilježnice i svi zadaci moraju biti pozitivno riješeni.

Način izvođenja nastave: Predavanja, vježbe, terenska nastava.

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Kontinuirana provjera znanja kroz dva kolokvija nakon odslušanih nastavnih cjelina. Studenti koji ne ostvare potrebni broj bodova putem kolokvija, polažu pismeni i usmeni dio ispita na redovnom ispitnom roku.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija: Studentska anketa

Ishodi učenja kolegija:
1.utvrditi temeljna znanja vezana za nazivlje, podjele i osnovne podatke o otpadu, sintezi, kemijskom sastavu, strukturi, proizvodnji, svojstvima polimera
2. skupiti i povezati znanja vezana za tehnologije obrade i odlaganja čvrstog otpada te recikliranja polimernih materijala
3. samostalno predložiti i vrednovati procese obrade otpada te kontrole kvalitete recikliranih proizvoda
4. integrirati zakonodavstvo iz područja zaštite i očuvanja prirodnih sastavnica okoliša u inženjerskom planiranju
5. razviti sposobnost samostalnog rada u laboratoriju za karakterizaciju otpada
6. razviti sposobnost samostalnog prezentiranja i interpretacije laboratorijskih rezultata u pismenom i usmenom obliku

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. riješiti probleme znanstvenim pristupom, čak i kada su oni nepotpuno formulirani ili formulirani na neuobičajen način, pružajući spektar mogućih rješenja
2. formulirati kompleksne probleme iz novih područja, odnosno područja koja se ubrzano razvijaju
3. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima
4. razviti projektna rješenja za procese ili njihove dijelove, uključujući i procese iz novih ili rubnih područja u kemijskom inženjerstvu

Obvezna literatura:
1. Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.A., Integrated Solid Waste Management - Engineering Principles and Management Issues, McGraw Hill, 1993.
2. White, P., Franke, M., Hindle, P., Integrated Solid Waste Management: A Lifecycle Inventory, Blackie Academic& Professional, Glasgow 1994.
3. Williams, P.T., Waste Treatment and Disposal, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2005.
4. Smith, L., Means J., Barth E., Recycling and Reuse of Industrial Wastes, Battelle Press, Columbus, 1995.
5. Nazaroff, W.W.,.Alvarez-Cohen, L., Environmental Engineering Science, John Wiley&Sons, Inc. New York, 2001.
6. Andrady, A. L., Plastics and the Enviroment, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2003.
7. Azapagic, A. and al., Polymers, the Enviromental and Sustanible Development, J. Wiley & Sons, N.Y. 2003.
8. M. Vuković Domanovac, Obrada čvrastog i opasnog otpada, Interna skripta I. dio, FKIT, 2012.
9. M. Vuković Domanovac, Lj. Kratofil Krehula, Nastavni materijali za kolegij Obrada čvrstog i opasnog otpada, e-kolegij na platformi Merlin.
Literatura:
 1. 1. Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.A., Integrated Solid Waste Management - Engineering Principles and Management Issues, McGraw Hill, 1993.
  2. White, P., Franke, M., Hindle, P., Integrated Solid Waste Management: A Lifecycle Inventory, Blackie Academic& Professional, Glasgow 1994.
  3. Williams, P.T., Waste Treatment and Disposal, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2005.
  4. Smith, L., Means J., Barth E., Recycling and Reuse of Industrial Wastes, Battelle Press, Columbus, 1995.
  5. Nazaroff, W.W.,.Alvarez-Cohen, L., Environmental Engineering Science, John Wiley&Sons, Inc. New York, 2001.
  6. Andrady, A. L., Plastics and the Enviroment, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2003.
  7. Azapagic, A. and al., Polymers, the Enviromental and Sustanible Development, J. Wiley & Sons, N.Y. 2003.
 2. 1. Predavanja na WEB stranici FKIT-a
  2. Skripta na WEB stranici FKIT-a
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Obavijesti

Obavještavaju se studenti da će 2. dio predavanja iz kolegija Obrada čvrstog i opasnog otpada početi 

u ponedjeljak, 29. studenog, u 8:15, učionica P2KM-19

za kolegij: Ljerka Kratofil Krehula

Početak predavanja!

Predavanja iz kolegija počinju u ponedjeljak, 11. 10. 2021. u 8 sati u P2KM-19.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja