Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Naftno-petrokemijsko inženjerstvo
Šifra: 46939
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:

Sinteza prethodno usvojenih temeljnih kemijsko-inženjerskih znanja na primjerima suvremenih industrijskih procesa preradbe nafte i petrokemije, na osnovi međudjelovanja znanosti, inženjerstva, ekologije i gospodarstva.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. TJEDAN
Uvod u preradbu nafte. Podrijetlo, pridobivanje, kemijski sastav, proizvodnja i potrošnja nafte u svijetu i RH.

2. TJEDAN
Separacijski procesi u preradbi nafte: atmosferska i vakuumska destilacija.

3. TJEDAN
Toplinski konverzijski procesi. Procesi krekiranja: lom viskoznosti i koskiranje.

4. TJEDAN
Procesi s kiselim katalizatorima. Katalitičko krekiranje plinskih ulja: termodinamika, katalizatori, reakcijski mehanizmi, kinetika, procesi.

5. TJEDAN
Procesi s metalnim katalizatorima. Hidrodesulfurizacija i hidrodenitrifikacija: termodinamika, katalizatori, reakcijski mehanizmi, kinetika, procesi.

6. TJEDAN
Procesi s difunkcionalnim katalizatorima. Katalitičko reformiranje i izomerizacija primarnog benzina: termodinamika, katalizatori, reakcijski mehanizmi, kinetika, procesi.

7. TJEDAN
Procesi dobivanja i svojstva mineralnih baznih ulja.

8. TJEDAN
Uvod u petrokemiju: sirovine, procesi, proizvodi. Petrokemijska industrija u svijetu i Republici Hrvatskoj. Prirodni plin kao energent i petrokemijska sirovina: sastav i podjela, procesi obradbe.


9. TJEDAN
Procesi dobivanja vodika i sinteznog plina. Dobivanje sintetskih goriva Fischer-Tropschovom sintezom.

10. TJEDAN
Industrijski procesi dobivanja amonijaka.

11. TJEDAN
Dobivanje olefina parnim krekiranjem (pirolizom) i petrokemijskim katalitičkim krekiranjem.

12. TJEDAN
Procesi dobivanja i proizvodi etilena, propilena i C4 nezasićenih ugljikovodika.

13. TJEDAN
Procesi dobivanja i proizvodi aromatskih ugljikovodika (BTX).

14. TJEDAN
Objedinjavanje petrokemijske industrije i preradbe nafte u modernim rafinerijama.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poznavanje i razumijevanje suvremenih industrijskih procesa preradbe nafte i petrokemijske industrije. Promatranje određene tehnologije kroz međudjelovanje znanosti, inženjerstva, ekologije i gospodarstva, uključujući i društvenu odgovornost.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima.
Studenti su obavezni izraditi sve laboratorijske vježbe.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima (vezanima uz laboratorijske vježbe).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovita nazočnot predavanjima (više od 70 %). Završene laboratorijske vježbe, izrađeni i predani referati, položen završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja (ex cathedra).
Laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta).
Konzultacije prema dogovoru sa studentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija, ili pismeni i usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija, fizikalna kemija, svi temeljni kemijsko inženjerski kolegiji.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. poznavati i razumijevati međuovisnosti između sastava i svojstava sirovine (nafta, prirodni plin), tehnoloških procesa preradbe nafte i petrokemisjkih procesa, i sastava i svojstva proizvoda (goriva, maziva, petrokemikalije, monomeri, polimeri).
2. odrediti temeljne reakcijske i procesne značajke primarnih i sekundarnih procesa prerade nafte, te petrokemijskih procesa.
3. razlikovati ulogu pojedinačnih procesa sa stajališta primjenskih i ekoloških zahtjeva prema proizvodima.
4. prikazati reakcijske stupnjeve (sheme) i mehanizme za ogledne primjere.
5. skicirati jednostavne sheme procesa prerade nafte i petrokemijskih procesa.
6. moći analizirati i ocijeniti nove, preinačene i razvojne tehnološke procese.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. interpretirati prednosti i nedostatke najnovijih dostignuca u podrucju kemijskog inženjerstva
2. riješiti probleme znanstvenim pristupom, cak i kada su oni nepotpuno formulirani ili formulirani na neuobicajen nacin, pružajuci spektar mogucih rješenja
3. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim nacelima
4. razviti projektna rješenja za procese ili njihove dijelove, ukljucujuci i procese iz novih ili rubnih podrucja u kemijskom inženjerstvu
5. prepoznati potrebu za nalaženjem, pribavljanjem i distribuiranjem znanstvenih informacija
6. pokazati brzinu i sustavnost u pristupanju novim zadacima


NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

Nastavna jedinica

1. Općenito o nafti.

Ishodi učenja:
- povezati sastav i svojstva nafte.
- definirati temeljna primjenska i ekološka svojstva naftnih proizvoda.

Kriteriji vrednovanja:
- navesti primjere međuodnosa kemijskog sastava i svojstava nafti.
- identificirati temeljna primjenska i ekološka svojstva zadanog proizvoda

2. Primarni i sekundarni procesi prerade nafte

Ishodi učenja:
- analizirati ujecaje temeljnih parametara procesa prerade nafte na karakteristike proizvoda.
- prikazati reakcijske stupnjeve (sheme) za ogledne primjere.
- postaviti jednostavne kinetičke modele oglednih primjera.
- skicirati jednostavne sheme procesa prerade nafte.

Kriteriji vrednovanja:
- za zadani proces prerade nafte objasniti utjecaje procesnih varijabli, katalizatora i sirovina na prinose, sastav i svojstva proizvoda.
- primijeniti stehiometrijske zakone i poznate kemijske mehanizme (organska kemija, kataliza) na reakcijsku shemu zadanog procesa.
- na temelju postavljene reakcijske sheme zadanog procesa, izvesti jednadžbe za brzine pojedinih reakcija i ukupni kinetički model.
- riješiti i objediniti u tehnologijsku shemu reakcijske i separacijske stupnjeve, oporabu, povrate i ostale bitne sastavnice zadanog procesa.

3. Petrokemijski procesi preradbe prirodnog plina, proizvodnje sinteznog plina (vodika), sintetskih goriva, amonijaka i njihovih glavnih derivata

Ishodi učenja:
- analizirati i razumjeti međuovisnosti reakcijsko-procesnih parametara i svojstava proizvoda.
- prikazati reakcijske mehanizme i stupnjeve (sheme) za ogledne primjere.
- postaviti jednostavne kinetičke modele za ogledne primjere.
- skicirati jednostavne tehnološke sheme glavnih petrokemijskih procesa.

Kriteriji vrednovanja:
- za zadani petokemijski proces objasniti utjecaje procesnih varijabli, katalizatora i sirovina na sastav i svojstva proizvoda.
- primijeniti stehiometrijske zakone i usvojene kemijske mehanizme (organska kemija, kataliza) na reakcijsku shemu zadanog procesa.
- na temelju reakcijske sheme zadanog procesa izvesti kinetički model.
- riješiti i objediniti u tehnologijsku shemu reakcijske i separacijske stupnjeve, oporabu, povrate i ostale bitne sastavnice zadanog procesa.

4. Petrokemijski procesi proizvodnje olefina, aromatskih ugljikovodika (BTX) i njihovih glavnih derivata, objedinjavanje petrokemijskih i modernih rafinerijskih procesa, objedinjeni pristup zaštiti okoliša u naftno-petrokemijskoj industriji

Ishodi učenja:
- analizirati i razumjeti međuovisnosti reakcijsko-procesnih parametara i svojstava proizvoda.
- prikazati reakcijske mehanizme i stupnjeve (sheme) za ogledne primjere.
- postaviti jednostavne kinetičke modele za ogledne primjere.
- skicirati jednostavne tehnološke sheme glavnih petrokemijskih procesa.
- primijeniti načelo najboljih raspoloživih tehnologija za smanjenje utjecaja na okoliš.

Kriteriji vrednovanja:
- za zadani petokemijski proces objasniti utjecaje procesnih varijabli, katalizatora i sirovina na prinose, sastav i svojstva proizvoda.
- primijeniti stehiometrijske zakone i usvojene kemijske mehanizme (organska kemija, kataliza) na reakcijsku shemu zadanog procesa.
- na temelju reakcijske sheme zadanog procesa izvesti kinetički model.
- riješiti i objediniti u tehnologijsku shemu reakcijske i separacijske stupnjeve, oporabu, povrate i ostale bitne sastavnice zadanog procesa.
- moći odabrati najbolju raspoloživu tehnologiju za smanjenje utjecaja na okoliš procesa naftno-petrokemijske industrije.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , K. Sertić-Bionda: Procesi prerade nafte, predavanja za studente FKIT-a (www.fkit-unizg.hr).
  K. Sertić-Bionda: Procesi prerade nafte, vježbe za studente FKIT-a (www.fkit-unizg.hr).
  Z. Janović: Naftni i petrokemijski procesi i proizvodi, Hrvatsko društvo za goriva i maziva, Zagreb, 2005. (drugo izdanje, 2011.), , , .
 2. , 1. K. Sertić-Bionda, ¨Procesi prerade nafte¨, predavanja za studente FKIT-a (www.fkit.hr).
  2. K. Sertić-Bionda, ¨Procesi prerade nafte¨, vježbe za studente FKIT-a (www.fkit.hr).
  3. Z. Janović: Naftni i petrokemijski procesi i proizvodi, Hrvatsko društvo za goriva i maziva, Zagreb, 2005., , , .
 3. , D. S. J. Jones i R. Peter: Handbook of petroleum processing, Springer, 2006.
  S. D. Raseev: Thermal and catalytic processes in petroleum refining, Marcel Dekker, New York, 2003.
  A. Chauvel i G. Lefebvre: Petrochemical processes - technical and economic characteristics: Vol. I. Synthesis gas derivatives and major hydrocarbons; Vol. II. Major oxygenated, chlorinated and nitrated derivatives, Technip, Paris, 2001., , , .
 4. , 1. David S. J. Jones and Peter R. Pujadó, Handbook of Petroleum Processing, Springer, 2006
  2. S. D. Raseev, Thermal and Catalytic Processes in Petroleum Refining, Marcel Dekker, New York, 2003, , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

JMBAG:rezultat K2 u %; 0125167876:65; 0125172724:65; 0125167925:60; 0125170670:85; 0125170943:70; 0125168228:60; 0125170756:95; 0125170639:65; 0125168249:75; 0011162094:45; 0125170868:85; 0125168602:0; 0125170761:70; 0125170623:65.

Napomena: uvid u testove može se dobiti u dekanatu (Trg Marka Marulića 19) u utorak 30.1.2024. od 10,30 do 11,30 h.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja