Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Kemija voda
Šifra: 151171
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
BROJ SATI NASTAVE
20

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA
Vodikova veza. Nastajanje vodikove veze I termodinamička svojstva. Molekula vode. Vodena para. Kristalinična struktura leda. Fizikalno kemijska svojstva molekule vode u tekućem stanju. Reaktivnost molekula vode. Spektoskopija molekule vode. Ciklus metala u vodama. Regulacija metala u tragovima interakcijom s tekućom vodom. Kemijska kinetika i redoks procesi u tehnologiji voda. Nukleofilne I elektrofilne interakcije organskih supstanci u vodama. Fotokemijske reakcije. Fotoliza kompleksnih spojeva prijelaznih metala u vodenim otopinama. Interakcije tekuće vode s krutom fazom. Adsorpcija, otapanje minerala, nukleacija i rast kristala. Koloidi u vodama, koagulacija i peptizacija. Filtracija I flotacija. Regulacija kemijskog sastava prirodnih voda. Konstantnost sastava, hidrotermalna svojstva, interakcije vode sa sedimentima, bioregulacija sastava. Aspekti kriterija kvalitete vode. Moderne analitičke tehnike u analizi voda.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, seminari, konzultacije.

OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA
Ispit, izlaganje seminara.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Kritički prosuđivati fizikalno-kemijske interakcije u vodenom mediju s obzirom na njihov utjecaj na svojstva vodene otopine.
2. Predložiti najpogodnije moderne analitičke tehnike za dobivanje ciljane informacije o svojstvima vodenoga medija
3. Povezati specifičan sastav voda (otopljene tvari, onečišćivala, minerali, ...) s mogućim tehnologijama njihove obrade.
4. Argumentirati utjecaj raznih faktora u regulaciji kemijskog sastava prirodnih voda.
5. Vrjednovati inženjerske i društvene aspekte problematike upravljanja vodenim resursima

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Sistematizirati znanja, vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.
3. Osmisliti realni istraživački proces u svim njegovim stručnim, odnosno znanstvenim aspektima.

LITERATURA
1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler: Osnove analitičke kemije, 1. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1999.
2. V.L. Snoeyink, D. Jenkins, Water Chemistry, Wiley, New York, 1980.
3. W. Stumm, J.J. Morgan, Aquatic Chemistry, Chemical Equillibria and Rates in Natural Waters, 3. izd., Wiley-Interscience, New York, 1996.

LEARNING OUTCOMES AT THE LEVEL OF THE COURSE:
1. To judge critically physico-chemical interactions in the aqueous medium with respect to their influence on the properties of aqueous solutions.
2. To suggest the most appropriate modern analytical techniques for obtaining targeted information about the properties of the aqueous medium.
3. To liaise the specific composition of the water (dissolved substances, pollutants, minerals ...) with possible water treatment technologies.
4. To argument the influence of various factors in regulation of the chemical composition of natural waters.
5. To evaluate engineering and social aspects of the problem of water resources management.

LEARNING OUTCOMES AT THE LEVEL OF THE STUDY PROGRAMME:
1. To systematise knowledge, skills and competences for the respective field and academic area of the programme of study
2. To evaluate the skills and methods for experimental and theoretical research relating to the respective field and academic area of the programme of study
3. To design a real research process, including all the respective professional and scholarly aspects
Literatura:
1. semestar
D_Temeljni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija: