Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Građevni materijali
Šifra: 37972
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Juraj Šipušić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
a) Predmetni nastavnik: izv. prof. dr. sc. Juraj Šipušić
b) Naziv kolegija: Građevni materijali
c) Naziv studijskog programa: Kemija i inženjerstvo materijala, izborni kolegij
d) Razina sveučilišnog obrazovanja: Preddiplomski studij
e) Godina studija: 3. f) Semestar: 6.
g) Oblik nastave: h) Satnica
1. Predavanja 2
2. Vježbe 1
3. Seminar
4. Terenska nastava (dani) -
h) Cilj kolegija:
Upoznavanje studenata s nužnim znanjima o građevnim materijalima, postupcima proizvodnje, svojstvima i primjeni. Povezivanje temeljnih tehničkih znanja i znanja o materijalima sa svojstvima i primjenom građevnih materijala, uz osvrt na bilancu tvari i energije i ekološke aspekte proizvodnih procesa.
i) Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. upoznavanje s procesima proizvodnje građevnih materijala
2. razumijevanje značaja pripreme i kvalitete ulaznih sirovina, te razumijevanje utjecaja procesnih parametara (posebice vrijeme i temperatura) na svojstva proizvoda
3. razumijevanje značaja konstrukcijskih materijala i izolacijskih materijala, te djelovanja okoliša na građevne materijale
4. stjecanje svijesti o utjecaju procesa proizvodnje na okoliš, te o mogućnosti oporabe otpadnih materijala drugih industrija za pripravu materijala ciljanih svojstava
j) Ishodi učenja na razini programa:
1. primijeniti temeljna znanja osnovnih inženjerskih predmeta i povezati sa svojstvima/strukturom materijala
2. razumjeti tehnike i metode primijenjene u proizvodnom procesu
3. stjecanje analitičkog razmišljanja
4. razvijanje sposobnosti samostalnog i timskog rada
k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
Nastavna jedinica Ishodi učenja Kriteriji vrednovanja
1 Fizika materijala. Mehanika materijala. Konstrukcijski materijali.
- razumijevanje razvoja materijala i proizvodnih procesa kroz povijest
- upoznavanje s temeljnim svojstvima materijala (gustoća, poroznost, modul elastičnosti, naprezanje, deformacija, elastična i plastična deformacija)
- objasniti temeljne odnose između strukture i svojstava materijala
- objasniti utjecaj defekata strukture na svojstva materijala
2. Beton. Komponente betona. Struktura betona. Svojstva očvrslog betona. Posebna svojstva betona. Aditivi.
- definirati sastav betona
- definirati beton kao kompozitni materijal
- razumijevanje procesa priprave betona i aditiva na reološka svojstva i primjenska svojstva očvrslog betona
- definirati djelovanje ciklusa smrzavanja i odmrzavanja na svojstva betona
- razumjeti i objasniti volumne odnose priprave betona i hidratacije cementne matrice
- objasniti razvoj poroznosti betona
- objasniti utjecaj aditiva na reološka svojstva betona
3. Čelik. Kamen. Drvo.
- razumijevanje fazne ravnoteže pri proizvodnji željeza/čelika
- definirati utjecaj legirajućih elemenata na svojstva čelika
- definirati uvjete postojanosti kamena na djelovanje okoliša
- definirati izotropna i anizotropna svojstva, te primijeniti na građevne materijala
- definirati odnos poroznosti, gustoće i vodoupojnosti građevnih materijala
- poznavanje osnovnih svojstava građevnih materijala
- razumijevanje utjecaja strukture, posebice poroznosti i (an)izotropije na svojstva građevnih materijala
4. Izolacijski materijali. Termoizolacijski materijali. Materijali za akustične izolacije. Hidroizolacijski materijali. Materijali za oblaganje.
- definirati svojstva izolacijskih materijala, posebice materijala za termoizlaciju i akustičnu izolaciju
- definirati ključna svojstva građevnih izloacijskih materijala
- definirati kapilarne pojave i pojave hidrofilnosti i hidrofobnosti
- definirati procese sušenja građevnih materijala i transporta otopljenih i korozivnih tvari kroz i u građevni materijal
- bilancirati proces proizvodnje termo-izolacijskih materijala (pjenostaklo i staklena vuna)
- znati objasniti mehanizme prijenosa topline kroz građevne materijale
- objasniti termo-higro dinamičke procese u građevnim materijalima
5. Bakar. Aluminij. Cink. Slitine.
- definirati proces dobivanja metala i slitina
- definirati primjenu i ograničenja primjene metala
- definirati korozijsku otpornost metala
- objasniti ne-kompatibilnost metala i alkalnih mineralnih veziva (vapno i cement)
- objasniti promjene u izgledu metala pod djelovanjem čimbenika iz okoliša, posebice antropogenih čimbenika
6. Mramor. Ostali građevni materijali. Staklo. Keramika. Vatrostalni materijali. Polimerni materijali.
- definirati osnovne razlike između kristalnog i staklastog stanja
- definirati procese proizvodnje stakla, keramike, vatrostalnih materijala
- definirati svojstva polimernih materijala za primjenu u građenju
- definirati kemijsku kompatibilnost polimera i alkalnih mineralnih veziva (vapno i cement)
- definirati utjecaj sunčeve svjetlosti i ozona na boju i izgled i postojanost polimernih premaza
- objasniti i primijeniti fizikalnokemijska načela za razlikovanje homogenih i nehomogenih odnosno izotropnih i anizotropnih materijala
- objasniti i razumjeti važnost apsorpcije ultravioletnog, vidljivog i infracrvenog dijela spektra u anorganskim materijalima odnosno polimernim materijalima
l) Način ocjenjivanja studenta
1. Načini provjere znanja
- kolokvij
- pismeni ispit
- usmeni ispit
2. Načini polaganja ispita
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
- pismeni ispit
- usmeni ispit
m) Kriterij ocjenjivanja
1. Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
Aktivnost i pripadni broj bodova Ispitni kriterij
Aktivnost Bodovi Ocjena Bodovi
- kolokviji (3)
- aktivnost u nastavi
UKUPNO 90
10
100 Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5) 60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
2. Pismeni ispit
Aktivnost i pripadni broj bodova Ispitni kriterij
Aktivnost Bodovi Ocjena Bodovi
Pet zadataka prema nastavnim cjelinama
UKUPNO 5 x 20 =100

100 Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5) 60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
3. Usmeni ispitNAZIV KOLEGIJA: Građevni materijali
NAZIV STUDIJA/STUDIJSKOG PROGRAMA: Kemija i inženjerstvo materijala, izborni kolegij
GODINA STUDIJA: 3 SEMESTAR: 6
PREDMETNI NASTAVNIK/NASTAVNICI: izv. prof. dr. sc. Juraj Šipušić
DA LI KOLEGIJ MOŽETE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU
da, engleski
OBLIK NASTAVE SATI TJEDNO IZVOĐAČ NASTAVE
(nastavnik ili asistent)
predavanja 2 nastavnik
vježbe 1 nastavnik i asistent
seminar
Terenska nastava (dana) - -
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenata s nužnim znanjima o građevnim materijalima, postupcima proizvodnje, svojstvima i primjeni. Povezivanje temeljnih tehničkih znanja i znanja o materijalima sa svojstvima i primjenom građevnim materijala, uz osvrt na bilancu tvari i energije i ekološke aspekte proizvodnih procesa.
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Razvoj materijala i proizvodnih procesa kroz povijest. Fizika materijala. Mehanika materijala. Konstrukcijski materijali.
2. Temeljna svojstva materijala (gustoća, poroznost, modul elastičnosti, naprezanje, deformacija, elastična i plastična deformacia) i načini mjerenja
3. Temeljni odnosi između strukture i svojstava materijala. Utjecaj defekata strukture na svojstva materijala.
4. Beton. Komponente betona. Struktura betona. Svojstva očvrslog betona. Posebna svojstva betona. Aditivi.
5. Sastav betona. Beton kao kompozitni materijal. Utjecaj procesa priprave betona i aditiva na reološka svojstva i primjenska svojstva očvrslog betona. Djelovanje ciklusa smrzavanja i odmrzavanja na svojstva betona. Volumne odnose priprave betona i hidratacije cementne matrice.
6. Čelik. Fazna ravnoteža pri proizvodnji željeza i čelika. Utjecaj legirajućih elemenata na svojstva čelika. Kamen (prirodni). Postojanost kamena na djelovanje okoliša.
7. Drvo. Izotropna i anizotropna svojstva (građevnih) materijala. Odnos poroznosti, gustoće, postojanosti volumena/dimenzija i vodoupojnosti građevnih materijala.
8. Izolacijski materijali. Termoizolacijski materijali. Materijali za akustične izolacije. Hidroizolacijski materijali. Materijali za oblaganje.
9. Svostva izolacijskih materijala, posebice materijala za termoizlaciju i akustičnu izolaciju. Nestacionarni prijenos topline kroz homogeni materijal. Inducirani prijenos tvari u temperaturnom gradijentu (nezasićeni porozni materijal).
10. Kapilarne pojave i pojave hidrofilnosti i hidrofobnosti. Proces sušenja građevnih materijala i transporta otopljenih i korozivnih tvari kroz i u građevni materijal. Bilanca procesa proizvodnje termo-izolacijskih materijala (pjenostaklo i staklena vuna). Mehanizmi prijenosa topline kroz građevne materijale. Termo-higro dinamičke procesi u građevnim materijalima.
11. Bakar. Aluminij. Cink. Slitine. Procesi dobivanja metala i slitina.
12. Primjena i ograničenja primjene metala u doticaju sa alkalnim vezivom (vapno i cement). Korozijska otpornost metala i promjene u izgledu metala pod djelovanjem čimbenika iz okoliša, posebice antropogenih čimbenika.
13. Ostali građevni materijali. Mramor. Staklo. Keramika. Vatrostalni materijali.
14. Svojstva kristalnog i staklastog stanja tvari. Proizvodnja stakla, keramike, vatrostalnih materijala
15. Polimerni materijali. Premazi. Ključna svojstva polimernih materijala za primjenu u građenju. Kemijska kompatibilnost polimera i alkalnih mineralnih veziva (vapno i cement). Bitumen. Asfalt.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poticanje studenata na samostalno učenje te razvijanje kritičkog mišljenja. Razumijevanje ključnih primjenskih svojstava građevnih materijala i izolacijskih materijala, te veze između strukture i svojstva materijala. Specifične kompetencije uključuju primjenu stečenih znanja i sposobnost samostalnog planiranja istraživanja vezanih uz inženjerstvo materijala.
OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obavezno pohađanje predavanja i vježbi.
UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje na najmanje 65 % predavanja. Završene i priznate vježbe.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Auditorni za predavanja i praktični rad u praktikumu.
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Tri parcijalna kolokvija. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispiti: Opća i anorganska kemija, Fizikalna kemija
LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA (izdavač i godina izdanja, voditi računa da obavezna literatura mora biti dostupna studentima i što je moguće novijeg datuma):
1. Velimir Ukrainczyk, Poznavanje gradiva, IGH i Alcor, Zagreb, 2001. (Sveučilišni udžbenik)
2. Velimir Ukrainczyk, Beton. Struktura, svojstva, tehnologija, Alcor, Zagreb, 1994. (Sveučilišni udžbenik)
3. M. Muravljov, Građevinski materijali, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
DOPUNSKA LITERATURA:
1. H. Zhang Ed., Building materials in civil engineering, Woodhead Publishing, Oxford, 2011.
Literatura:
 1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA (izdavač i godina izdanja, voditi računa da obavezna literatura mora biti dostupna studentima i što je moguće novijeg datuma):
  1. Velimir Ukrainczyk, Poznavanje gradiva, IGH i Alcor, Zagreb, 2001. (Sveučilišni udžbenik)
  2. Velimir Ukrainczyk, Beton. Struktura, svojstva, tehnologija, Alcor, Zagreb, 1994. (Sveučilišni udžbenik)
  3. M. Muravljov, Građevinski materijali, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
  DOPUNSKA LITERATURA:
  1. H. Zhang Ed., Building materials in civil engineering, Woodhead Publishing, Oxford, 2011.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Anorganska kemija
Položen : Fizika II
Položen : Kemijska analiza materijala
Položen : Matematika II
Položen : Mehanika materijala
Položen : Opća kemija
Položen : Primjena i programiranje računala
6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti

Poštovani kolege,

Prijedlog tema (individualni rad):

1. Tehnologija proizvodnje cigle
2. Tehnologija proizvodnje crijepa
3. Tehnologija proizvodnje betona
4. Tehnologija proizvodnje lakog betona / pjenobetona
5. Tehnologija proizvodnje gips-kartonskih ploča
6. Tehnologija proizvodnje staklene vune / kamene vune
7. Tehnologija proizvodnje drvocementnog kompozita (DRVOLIT)
7a. Kompozitni materijali tipa cement-prirodna vlakna
8. Ovisnost svojstva drveta o vlažnosti
9. Fizikalno-mehanička ispitivanja očvrslog betona
10. Metode predviđanja tlačne čvrstoće betona
11. Reologija anorganskih veziva (cementne pasta, mort, beton)
12. Reologija bitumena
13. Primjena NMR u ispitivanju anorganskih veziva
14. Metode ispitivanja betona ultrazvukom
15. Poroznost skupa čestica agregata (ovisno o obliku i raspodjeli veličina čestica)
15a. Optimiranje raspodjele veličine čestica agregata (metode predviđanja i ograničenja)
16. Kapilarne pojave u poroznim djelomično zasićenim materijalima
17. Metode ispitivanja upijanja poroznog materijala
18. Metode ispitivanja poroznosti, raspodjele veličine pora i specifične površine anorganskih veziva
19. Metoda konstrukcije dijagrama vlažnog zraka
20. Fazni dijagram Fe-C
21. Metode mjerenja toplinske vodljivosti i difuzivnosti materijala
22. Metode ispitivanja akustičnih svojstava materijala
23. Staklo kao građevni materijal
24. Tehnologija proizvodnje pjenostakla
25. Metali u građevinarstvu
26. Plastične mase u građevinarstvu
27. Drvo kao građevni materijal
28. Agregat za pripravu betona
29. Svojstva i ispitivanje svježeg betona
30. Beton - polifazni kompozit
 

Srdačan pozdrav,  jš.

Poštovani kolege,

Uvodno predavanje iz kolegija Građevni materijali održati će se prema rasporedu u ponedjeljak 28.02.2022. u 14:00 h, predavaonica UR.

srdačan pozdrav,

Poštovani kolege,
Za vježbe iz kolegija, podijeljeni ste u 3 grupe:
1. grupa: [Alar,... Kordić] 11 studenata
2. grupa: [Krajnik,... Petrin] 11 studenata
3. grupa: [Priselec,... Zovko] 11 studenata

Prvi termin vježbi je 25. ožujka, na koji dolazi samo grupa 1.
8. travnja na vježbe dolazi samo grupa 2.
15. travnja na vježbe dolazi samo grupa 3.
Poštujte epidemiološke mjere!

Za sve upite javite se asistentu Filipu Brlekoviću,
na e-mail: fbrlekovi@fkit.hr

srdačan pozdrav,

Poštovani kolege,

na sljedećem linku:

https://www.bib.irb.hr/476485

možete preuzeti materijal vježbi o kojem ćete dobiti nekoliko pitanja za provjeru.

Sljedeći link govori malo više o mjerenju toplinskih svojstava.

https://www.bib.irb.hr/475059

Srdačan pozdrav,

j.

Poštovani kolege,

u repozitorij je dodan materijal o mjerenju topline hidratacije mineralnih veziva, primjerice cementa. Reakcija cementa i vode je kemijska reakcija (dolazi i do fizikalnokemijskih promjena), praćena promjenom volumena i određenom promjenom entalpije (praktično, reakcije su egzotermne). Mjerenje tijeka generacije topline omogućuje dobar uvid u ponašanje ispitivanog sustava (veziva). File SKMBT vam daje lagani uvod u kalorimetriju, dok je file 09Isothermal... primjer vrhunskog takvog uređaja. File H1 od interesa je za sljedeće izlaganje, a zapravo treba biti svjestan činjenice da osim toplinskog kapaciteta i toplinske vodljivosti materijala (građevnog), postoje dvije IZVEDENE veličine: temperaturna difuzivnost (osvježite znanja iz Prijenosa tvari i energije) i temperaturna difuzivnost. Ova su svojstva materijala od presudne važnosti kada imamo nestacionarni prijenos topline! Drugim riječima,  sve građevine su izložene promjenama temperature okoliša na dnevnoj bazi, a toplinski komfor ovisi o ovim parametrima materijala...

srdačan pozdrav,

j.

Poštovani kolege,

u repozitorij je dodan h-x dijagram vlažnog zraka pri 101325 Pa odnosno 0 metara nadmorske visine. Ako imate poteškoća sa konstruiranjem dijagrama vlažnog zraka, pokušajte to programirati, ali obratite pažnju na to da svojstva zraka mogu biti zadana na više načina, osim očitog temperatura-sadržaj vlage, primjerice temperaturama suhog i vlažnog termometra... itd. Sada opet vidimo da grafički prikaz je "univerzalan za sve", ako je kod ukupnog tlaka (tj. nadmorske visine) od interesa.

Druga dva dodatka služe kao uvod u toplinska svojstva građevnih materijala koja ćemo obraditi sljedeći put, tj. primjer ispitivanja toplinske vodljivosti (obratite pažnju na geometriju materijala), te primjer "univerzalne" primjene negorivog izolacijskog materijala.

Srdačan pozdrav,

j.

Utjecaj vlage na građevne materijale

Poštovani kolege,

u repozitorij je dodan materijal koji pomaže razumijevanju utjecaja vlage na građevne materijale (porozne, hidrofilne, permeabilne). File 0006 pokazuje u kratkim crtama (više informativno) tzv. građevinsku fiziku, tj. što se najčešće mjeri/traži i koja su to svojstva materijala od interesa. File 0004 pokazuje više mehanizam kojim vlaga prodire u materijale (porozne, hidrofilne, permeabilne). U prilogu je i dijagram vlažnog zraka, a ovdje treba obratiti pozornost na ukupni tlak (konkretno 950 mbar, što odgovara nadmorskoj visini od 540 m nad morem)!!! Znači, ovaj dijagram je ponešto drugačiji za primjerice ukupni tlak 1013 mbar ili neki drugi ukupni tlak...

Vaš je ZADATAK konstruirati ovaj dijagram (linije relativne vlažnosti kada definirate ovisnost ravnotežnog tlaka vodene pare (iznad čiste vode, pronađite formulu!) o temperaturi). Na osima imate parcijalni tlak vodene pare o temperaturi (ali i masu vodene pare/kg suhog zraka). Također su ucrtane i linije gustoće vlažnog zraka. Pretpostavite da je opravdana uporaba opće plinske jednadžbe. Odredite/konstruirajte i linije entalpije vlažnog zraka [kJ/(1+x) kg vlažnog zraka] ovisno o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka. Radi lakše primjene i usporedbe, također uzmite suhi zrak pri 0 °C za ishodište (entalpija = 0), pa zapravo za promjenu stanja vlažnog zraka (između dvije proizvoljno odabrane točke možete odrediti promjenu entalpije!). Rok zadaće: 15. svibnja 2020.

Srdačan pozdrav,

j.š.

Danasnja Tema/zadatak je posjetiti web stranice prodavaca I prema mogucnosti proizvodjaca gradjevnih materijala. Potrebnio je u tablicu navesti vrstu materijala, dimenziju I cijenu, primjerice: cigla, dimenziju, cijena itd. Obratite paznju I na masu komada ili jednog kvadratnog metra materijala. Procijenite koliko je I kojeg materijala potrebno za izgradnju jednog potkrovlja ili jedne obiteljske kuce od tlocrtne povrsine 80 m2. Promislite koje materijala koristite, kako izolirate toplinski, koliko vam prozora treba, itd. Na kraju izracunajte koliko vam novaca treba (bez transporta I cijene rada). 

Kratki izvjestaj 2-4 stranice, posaljite mi na e-mail do 8.svibnja ove godine. Ohrabrujem vas da medjusobno komunicirate I radite u manjim grupama ili pojedinacno. 

Srdacan pozdrav,

j.s.

Predavanja iz kolegija Građevni...

Obavijest stundetima 3. godine studija KIM. Predavanja iz izbornog kolegija počinju prema rasporedu, srijeda 27.02.2019. u 12:15h, P2KM-19.

 

srdačan pozdrav,

j.š. 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja