Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizika I
Šifra: 21173
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Movre Šapić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje zakona, pojava i procesa u fizici;
stjecanje operativnih, numeričkih i računskih vještina potrebnih za rješavanje problema u fizici.

IZVEDBENI PROGRAM
1. Metode i ciljevi istraživanja u fizici. Fizikalne veličine i jedinice. Vektori.
2. Kinematika materijalne točke na razini diferencijalnog i integralnog računa, brzina i akceleracija.
3. Gibanje sa stalnom akceleracijom. Vertikalni, horizontalni i kosi hitac, kružno gibanje.
4. Dinamika materijalne točke, sile, Newtonovi zakoni gibanja, količina gibanja.
5. Rad, energija i snaga. Konzervativne i disipativne sile, trenje.
6. Zakoni očuvanja energije i količine gibanja. Sudari.
7. Statika i dinamika krutog tijela. Moment sile, moment tromosti, zakon očuvanja kutne količine gibanja.
8. Osnovne sile u prirodi, opći zakon gravitacije, gravitacijska potencijalna energija.
9. Neinercijalni sustavi, inercijalne sile. Relativistička mehanika, energija mirovanja.
10. Statika idealnih i realnih fluida, Pascalov i Arhimedov zakon, površinska napetost.
11. Dinamika idealnih i realnih fluida, Bernoullijeva jednadžba, viskoznost.
12. Harmonijsko, prigušeno i prisilno titranje materijalne točke, rezonancija.
13. Valno gibanje u elastičnom sredstvu. Refleksija i transmisija valova, stojni valovi, zvuk.
14. Toplinske pojave, toplina i temperatura. Kinetička teorija plinova.
15. Statističke osnove termodinamike, kružni procesi.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razvijanje sposobnosti postavljanja fizikalnih problema i njihovog rješavanja primjenom matematičkih, numeričkih i grafičkih metoda.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obavezno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Izrada domaćih zadaća. Pisanje kolokvija (dva kolokvija u semestru).

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito sudjelovanje u svim oblicima nastave.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari, konzultacije.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Provjere znanja tijekom semestra putem kolokvija. Pismeni i usmeni ispit. Oslobađanje od pismenog ispita (u određenom razdoblju) za studente koji postignu dovoljan broj bodova putem kolokvija I domaćih zadaća.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Poznavanje elementarne matematike i osnova diferencijalnog i integralnog računa.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. objasniti fizkalne procese i pojave
2. analizirati i rješavati fizikalne probleme koristeći se matematičkim vještinama (matematička formulacija fizikalnog problema)
3. grafički prikaz fizikalnih zakona
4. interpretirati dobivene rezultate (analitički,grafički, tabelarni prikaz fizikalnih zakona)
5. međusobno povezati stećena znanja u rješavanju fizikalnih problema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. sposobnost primjene fizikalnih zakona
2. stjecanje računskih vještina
3. povezivanje stećenih znanja
4. primjena znanstvenih metoda pri rješavanju problema
5. deduktivno i induktivno zaključivanje

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
1.Kinematika: Znati opisati različite vrste gibanja pomoću kinematičkih veličina (položaj, brzina, ubrzanje)
2.Dinamika: Razumjeti i primjeniti Newtonove zakone i zakone očuvanja količine gibanja i kutne količine gibanja; odrediti jednadžbu gibanja; razumijeti vezu između dinamičkih veličina (sila, količina gibanja, kutna količina gibanja, impuls sile, moment sile); upoznati neke osnovne sile u prirodi
3.Rad i energija: Razumjeti vezu između rada, potencijalne i kinetičke energije; objasniti i primjeniti zakon očuvanja energije. odrediti potencijalnu energiju za neke konzervativne sile i grafički ju prikazati
4.Titranje i valovi: Opisati jednostavno titranje i primjeniti jednadžbu harmoničkog titranja na različita periodička gibanja u prirodi; opisati različite vrste valova pomoću veličina karakterističnih za valno gibanje (valna duljina, period, frekvencija, kutna frekvencija)
5.Toplina i temperatura: Razumjeti vezu između termodinamičkih veličina; odrediti rad za različite termodinamičke procese (izobarni, izotermni, izovolumni, adaijabatski)

KRITERIJI VREDNOVANJA
Objasniti fizkalni pojam, matematički formulirati fizikalni problem, opisati model i njegova ograničenja
Ishodi učenja:
 1. objasniti fizikalne procese i pojave
 2. analizirati i rješavati fizikalne probleme koristeći se matematičkim vještinama (matematička formulacija fizikalnog problema)
 3. grafički prikaz fizikalnih zakona
 4. interpretirati dobivene rezultate (analitički,grafički, tabelarni prikaz fizikalnih zakona)
 5. međusobno povezati stečena znanja u rješavanju fizikalnih problema
Literatura:
 1. , P. Kulišić: Mehanika i toplina, ŠK, 2012, Zagreb
  V. Lopac, V. Volovšek: Titranje i valovi, interna skripta
  P. Kulišić i suradnici: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, ŠK, 2012, Zagreb, , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Iva Movre Šapić:

  Utorkom od 10:30 do 12h i prema dogovoru.

  Zavod za fiziku, Savska cesta 16/III. kat

  Lokacija:
Obavijesti

Poštovane studentice i studenti,

 

u utorak 23.1.2024. neće se održati predavanje iz fizike,  zbog bolesti.

 

Svi koji su trebali imati izlaganje i poslali su mi prezentaciju,  dobit će bodove.

A u drugom semestru ćemo dogovoriti termin da i održite prezentacije,  zaista su se svi potrudili i šteta bi bilo da to ne poslušamo svi.

 

Poštovane studentice i studenti,

zbog početka radova u zgradi u Savskoj cesti 16, od ponedjeljka 8.1.2024., dolazi do promjena dvorana u kojima se održava nastava.

Predavanja iz Fizike I će se održavati i dalje utorkom (8-10h),  ali se vraćaju na Marulićev trg 20, u veliku predavaonicu, MKV-20.

Seminari ostaju ponedjeljkom, 14-16h,  ali se vraćaju na Marulićev trg 20u malu predavaonicu, MKM-20.

Poštovani studenti,

od ponedjaljka 11. prosinca nastava iz seminara Fizike 1 se umjesto predavaonice MKM-20 održava u predavaonici MKM-19 na Marulićevom trgu 19.

Poštovane studentice i studenti,

 

predavanje iz Fizike I sutra (5.12.) će se održati u terminu prema rasporedu (8-10h), ali na Marulićevom trgu 19, u velikoj predavaonici, MKV-19.

Konzultacije iz fizike održavaju se prema sljedećem rasporedu:

doc. dr. sc. Iva Movre Šapić:

Utorkom od  10.30 do 12.00 sati

i prema dogovoru.

       

Mjesto održavanja konzultacija: Zavod za fiziku, Savska c. 16/III.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja