Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Environmental Remediation Technologies
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Environmental Remediation Technologies
Šifra: 204384
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nediljka Vukojević-Medvidović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Osposobljavanje studenta za samostalni i timski rad pri identifikaciji zagađenja određene lokacije u okolišu te izbora i primjene metoda remedijacije.

Opis sadržaja predmeta
1. Tjedan: Procjena stanja u okolišu. Metode identifikacije i ispitivanja zagađene lokacije u okolišu.
2. Tjedan: Vrste zagađujućih tvari. Kvalitativna i kvantitativna identifikacija zagađujućih tvari na zagađenoj lokaciji.
3. Tjedan: Čimbenici koji utječu na migraciju (rasprostiranje) zagađujućih tvari u okolišu. Važnost tla i sedimenta u zadržavanju i usporavanju onečišćenja podzemnih voda.
4. Tjedan: Modeli migracije (rasprostiranja) zagađujućih tvari u okolišu.
5. Tjedan: Tehnike remedijacije okoliša: in situ, on site, ex situ. Kriteriji odabira tehnologije remedijacije.
6. Tjedan: Tehnologije remedijacije tla. Fizikalna remedijacija: prekrivanje / kapsuliranje tla. Iskop tla. Miješanje tla.
7. Tjedan: Kemijska remedijacija tla: elektrokemijska remedijacija, poplavljenje, ispiranje, solidifikacija/stabilizacija, prirodno čišćenje.
8. Tjedan: I kolokvij
9. Tjedan: Termalna remedijacija: Spaljivanje, vitrifikacija / postakljivanje, solarna / fotokemijska razgradnja tla. Biološka remedijacija tla: bioremedijacija, bioventilacija, fitoremedijacija, fitoekstrakcija / fitoakumulacija.
10 Tjedan: Remedijacija sedimenta.
11. Tjedan: Remedijacija podzemnih voda. Ex situ fizikalno / kemijski postupci: stripiranje, adsorpcija, oksidacija, separacija.
12. Tjedan: Remedijacija podzemnih voda. In situ fizikalno / kemijski postupci: prozračivanje, stripiranje, propusna reaktivna prepreka, oksidacija.
13. Bioremedijacija podzemnih voda. Pasivna bioremedijacija. Potpomognuta bioremedijacija podzemnih voda.
14. Fitoremedijacija. Rizosferna biodegradacija. Fitodegradacija. Fitostabilizacija. Rizosferna filtracija. Fitohlapljenje
15. II kolokvij
Seminar: Analize primjera remedijacije zagađenih lokacija. Izračun hidrogeoloških parametara (koeficijent filtracije, propusnost kombiniranih slojeva, brzina podzemne vode kroz različite materijale, Eh-pH dijagrami). Koeficijent raspodjele i zadržavanja.
Remedijacija zagađenih podzemnih voda primjenom propusne reaktivne prepreke. Predviđanje raspodijele migracije štetne tvari u okolišu. Procjena minimalne debljine i dugovječnosti PRB.

Obveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima na 80 % ukupne satnice, a seminaru 100% od ukupne satnice.

Vrste izvođenja nastave: predavanja, seminari i radionice, multimedija i mreža

Praćenje rada studenata
- Pohađanje nastave
- Seminarski rad
- Pismeni ispit
- Usmeni ispit

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonos
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Planirati eksperimentalni rad u svrhu potvrđivanja postavljene hipoteze uzimajući u obzir ekonomsku i ekološku učinkovitost procesa.
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu te učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)
- objasniti složenost procesa zagađenja i remedijacije zagađenih područja
- odabrati metode za identifikaciju zagađenih područja u okolišu
- odrediti vrstu zagađivala i intenzitet zagađenja
- predvidjeti migraciju zagađivala u okolišu primjenom različitih modela migracije
- procijeniti prihvatljivosti različitih tehnologija remedijacije
- odabrati tehnologije za sanaciju tla
- odabrati tehnologije za sanaciju sedimenta
- odabrati tehnologije za sanaciju podzemnih voda
Literatura:
  1. Yeung A.T.; Yunmin C., Xiaowu T, Liangtong Z. (Eds.), China, 2010, pp.1-42.: Remediation technologies for contaminated sites, In: Advances in Environmental Geotechnics, Proceedings of the International Symposium on Geoenvironmental Engineering in Hangzhou
  2. Dadrasnia A., Shahsavari N.and Emenike C. U.: Remediation of Contaminated Sites, Chapter 4, In: Hydrocarbon: V. Kutcherov (ed.)
  3. Khan F. I., Husain T., Hejazi R.: An overview and analysis of site remediation technologies
  4. L.H. Odell: Treatment technologies for groundwater
  5. N. L. Nemerow, F.J. Agardy, P. Sullivan, J.A. Salvato: Environmental Engineering, Soil and groundwater treatment and remediation
  6. Robert Anderson: Efficient Remediation of Contaminated Sites, A Literature Review , CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
  7. Bear J. and Cheng A.H.D.: Modeling groundwater flow and contaminant transport
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija: