Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Anorganski nemetalni materijali
Šifra: 151113
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Ivanković
prof. dr. sc. Stanislav Kurajica
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Anorganski nemetalni materijali

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA
Struktura i fizikalno-kemijska svojstva čvrstih tvari: kristalno stanje, energija kristalne rešetke, površinska energija, struktura realnih kristala, nestehiometrija i kristalni defekti. Metode istraživanja strukture, rendgenska difrakcija, spektroskopske tehnike. Mikrostruktura: polikristalni monofazni i višefazni sustavi. Metode istraživanja mikrostrukture: elektronska mikroskopija i mikroskopija atomskih sila. Termodinamika procesa u čvrstom stanju: ravnotežni dijagrami stanja, čvrste otopine. Difuzija u čvrstom stanju. Procesi nukleacije i rasta. Kinetika reakcija u čvrstom stanju: opći principi, procesi koji ograničavaju brzinu reakcija u čvrstom stanju, reakcije ograničene difuzijom, reakcijom na granici faza, nukleacijom i rastom. Utjecaj parametara reakcije u čvrstom stanju na brzinu procesa. Sinteriranje i rekristalizacija. Metode istraživanja visokotemperaturnih reakcija. Monoliti, prašci, vlakna, membrane, tanki filmovi i prevlake. Anorganski kompoziti, anorgansko-organski kompoziti, nanokompoziti. Termička, električna, optička, mehanička i kemijska svojstva anorganskih materijala i kompozita.
OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Predavanja i/ili konzultacije.
OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA
Usmena provjera znanja.
ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Analizirati suodnos strukture i fizikalno-kemijskih svojstava anorganskih nemetalnih materijala.
2. Predložiti metode istraživanja strukture, mikrostrukture i svojstava anorganskih nemetalnih materijala.
3. Interpretirati ravnotežne dijagrame stanja kondenziranih sustava.
4. Usporediti kinetičke modele za reakcije u čvrstom stanju.
5. Odabrati parametre eksperimentalnih metoda istraživanja visokotemperaturnih reakcija.
6. Vrjednovati svojstva anorganskih materijala i kompozita s obzirom na specifične primjene.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Sistematizirati znanja vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.

LITERATURA
1. A. Putins, Introduction to Mineral Sciences, Cambridge University Press, 1992.
2. A. R. West, Solid State Chemistry and its Applications, 2nd Edition, John Wiley @ Sons, 2014.
Ishodi učenja:
  1. Analizirati suodnos strukture i fizikalno-kemijskih svojstava anorganskih nemetalnih materijala.
  2. Predložiti metode istraživanja strukture, mikrostrukture i svojstava anorganskih nemetalnih materijala.
  3. Interpretirati ravnotežne dijagrame stanja kondenziranih sustava.
  4. Usporediti kinetičke modele za reakcije u čvrstom stanju.
  5. Odabrati parametre eksperimentalnih metoda istraživanja visokotemperaturnih reakcija.
  6. Vrjednovati svojstva anorganskih materijala i kompozita s obzirom na specifične primjene.
Literatura:
1. semestar
D_Temeljni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti