Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Antivirotici i citostatici
Šifra: 63783
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osnovni je cilj kolegija upoznati studente s razvojem odabranih antivirotika i citostatika na načelima medicinske kemije. Posebni su ciljevi:
1) izložiti tzv. racionalni pristup razvoju lijekova koji se osnivaju na poznavanju trodimenzijskih struktura receptorskih proteina - meta djelovanja potencijalnih lijekova,
2) pokazati inhibitorno djelovanje lijekova navedenih terapijskih skupina i njihovu kliničku primjenu,
3) u sklopu laboratorijskih vježbi izraditi sintezu odabranih spojeva iz reda citostatika i antivirotika.
Očekuje se da će studenti steći u ovome segmentu nastave naobrazbu koja će im omogućiti da kreativno primjenjuju stečena znanja u zahtjevnim poslovima u istraživačkim institutima i suvremenoj industriji.


IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
Antivirotici
1. Virusna oboljenja, RNA- i DNA-virusi, struktura virusa. Strategije u razvoju lijekova protiv virusa
2. Lijekovi protiv oboljenja uzrokovanih herpesvirusima i virusom HIV.
3. Nukleozidni i nenukleozidni antivirusni agensi kao inhibitori replikacije virusne nukleinske kiseline (interferon, zidovudin, aciklovir, jodoksuridin, trifluortimidin).
4. Aciklički i karbociklički nukleozidni analozi.
5. Inhibitori translacije ribosoma (metisazon).
6. Inhibitori proteaze. Inhibitori ekspresije gena (oligonukleotidi). Inhibitori procesa vezanja virusa.
Citostatici
7. Rak i kemoterapija raka. Antimetaboliti.
8. Inhibitori aktivnosti hormona. Selektivni modulatori estrogenskih receptora.
9. DNA-alkilirajući agensi.
10. DNA-interkalatori i inhibitori topoizomeraze.
11. Inhibitori stvaranja tubula i mikrotubula.
12. Inhibitori proteinske i receptorske kinaze. Inhibitori proteasoma.
13. Seminarski rad.
14. Test.

IZVEDBENI PROGRAM LABORATORIJSKIH VJEŽBI:
Sinteza odabranih spojeva s potencijalnim antivirusnim i citostatskim djelovanjem.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Upoznavanje studenata s osnovnim načelima organske kemije u razvoju antivirotika i citostatika, glavnim predstavnicima antivirusnih i antitumorskih agensa i njihovim strukturnim karakteristikama, sintetskim putovima u pripravi pojedinih predstavnika i mehanizmima djelovanja spojeva prema metama njihovog djelovanja.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obavezno je sudjelovanje na predavanjima, vježbama i na kolokviju organiziranom tijekom nastave radi provjere znanja.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito pohađanje nastave i izrada seminarskog rada.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, laboratorijske vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Provjera znanja putem kolokvija o čijem će rezultatu ovisiti oslobađanje od pismenog dijela ispita i prezentiranje seminarskog rada.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Opća i anorganska kemija, analitička, organska kemija.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. poznavati osnovnu podjelu virusa i ciklusa njihovog umnažanja (replikacije)
2. definirati predstavnike antivirotika u liječenju infekcija uzrokovanih virusima i objasniti njihove sinteze
3. poznavanje biokemijskog mehanizma djelovanja prema metama njihovog djelovanja
4. objasniti etiologiju karcinoma - stanične disregulacije koje izazivaju nekontrolirani rast tumorskih stanica.
5. poznavati razvoj citostatika terapijskih skupina, mehanistički princip njihovih inhibitornih učinaka na ključne enzime koji potiskuju rast tumorskih stanica i izazivaju njihovu programiranu smrt

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. primijeniti osnovna načela organske kemije u razvoju antivirotika i citostatika
2. interpretacija rezultata spektroskopskih metoda radi određivanja struktura pripravljenih spojeva
3. prezentirati materijal vezan uz sadržaj kolegija u obliku seminarskog rada
4. izvođenje standardnih laboratorijskih postupaka i uporaba instrumentacije koja se rabi u preparativne svrhe i za organske sustave
5. vještina upravljanja i planiranja vremenom

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica
1. Antivirotici

Ishodi učenja:
- objasniti klasifikaciju virusa koji izazivaju oboljenja u čovjeka
- poznavati životni ciklus virusa kao osnove za odabir mete djelovanja potencijalnih virustatika
- definirati predstavnike antivirotika u liječenju infekcija uzrokovanih različitim virusima i objasniti njihove sinteze
- poznavati biokemijski mehanizam djelovanja lijekova prema metama njihovog djelovanja: inhibitori DNA-polimeraze, inhibitori reverzne transkriptaze, inhibitori adsorpcije, inhibitori fuzije, inhibitori odbacivanja virusne ovojnice, inhibitori HIV-proteaze, inhibitori djelovanja ionskih kanala
- razumijevanje strategije prolijekova i 'antisense' oligonukleotida u antivirusnoj terapiji

Kriteriji vrednovanja:
- razlikovati skupine DNA- i RNA-virusa i antivirusnih lijekova za odgovarajući virus
- razumijevanje etiologije virusnog oboljenja
- navesti glavne predstavnike antivirusnih agensa i njihove strukturne karakteristike
- nacrtati strukture pojedinih predstavnika antivirusnih agensa
- ilustrirati sintetske putove u pripravi pojedinih predstavnika antivirotika
- razlikovati mehanizme djelovanja spojeva prema metama njihovog djelovanja za različite viruse
- ilustrirati primjerima primjenu 'antisense' oligonukleotida i prolijekova u antivirusnoj kemoterapiji

Nastavna jedinica
2. Citostatici

Ishodi učenja:
- razumijevanje molekularnog mehanizma stanične disregulacije raka
- poznavati antimetabolita kao protutumorskih lijekova i mehanizma njihovog djelovanja
- poznavati lijekove koji interferiraju s DNA, definirati strukturu i svojstva DNA
- poznavati protutumorske antibiotike i njihov mehanizam djelovanja
- poznavati inhibitore stvaranja mikrotubula
- poznavati selektivne modulatore estrogenskih receptora (SERM)
- poznavati inhibitore proteinske i receptorske kinaze
- poznavati inhibitore proteasoma u kemoterapiji
- definirati nove biološke mete i terapijske strategije: inhibitore rezistentnosti stanica raka na lijekove, p-glikoproteina,popravka molekule DNA, enzima PARP, telomeraze, proteina toplinskog šoka, terapija raka temeljena na epigenetici, protumetastatički agensi, antigenska i protuusmjerena strategija

Kriteriji vrednovanja:
- navesti značajne predstavnike antimetabolita i njihov mehanizam djelovanja
- razlikovati lijekove koji se vežu za DNA reverzibilno, kovalentnim vezama i koji stvaraju reaktivne radikale
- ilustrirati primjerom elektrostatičko vezivanje lijeka na DNA, vezanje lijeka u glavnoj i manjoj udubini DNA i umetanje (interkalacije) lijeka
- navesti primjere glikopeptidnih, antraciklinskih i en-di-inskih protutumorskih antibiotika
- navesti primjer retrosintetske analize i sinteze en-di-inskog protutumorskog antibiotika
- objasniti biokemijski mehanizam stvaranja mikrotubula
- objasniti primjenu hormonalne terapije u liječenju tumora dojke, maternične sluznice i jajnika
- definirati princip racionalnog pristupa sinteze i inhibitora fuzijskog gena BCR-Abl: imatiniba
- ilustrirati primjerima nove biološke mete i terapijske strategije u budućnosti razvoja protutumorskih lijekova
Literatura:
  1. C. Avendano, J. C. Menendez, Medicinal Chemistry of Anticancer Drugs, Elsevier, Amsterdam, Belgija, 2008.
  2. C. K. Chu, Antiviral Nucleosides: Chiral Synthesis and Chemotherapy, Elsevier, Amsterdam, Belgija, 2003.
  3. Mladen Mintas, Silvana Raić-Malić, Medicinska kemija, Medicinska naklada, Zagreb, 2009.
  4. Mladen Mintas, Medicinska kemija protutumorskih lijekova, Medicinska naklada, Zagreb, 2013.
  5. D. E. Thurston, Chemistry and Pharmacology of Anticancer Drugs, CRC Press, Taylor & Francis Group, New York, USA, 2007.
  6. E. De Clercq, Advances in Antiviral Drug Design, Elsevier Science, Ltd., Amsterdam, Belgija, 2004.
  7. Nenad Raos, Silvana Raić-Malić, Mladen Mintas, Lijekovi u prostoru: farmakofori i receptori, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Obavijesti

Obavijest

Dokumenti koje ste dobili danas na predavanju su dodani kreiranom timu predavanja Antivirotici i citostatici pod Files (Dokumenti). Ako pristupite Teams pod šifrom koju sam poslala trebali bi moći i dohvatiti dodane dokumente.

OBAVIJEST

Predavanja iz kolegija Antivirotici i citostatici se nastavljaju on-line putem aplikacije Teams, prema rasporedu.  Molim sve studente koji su upisali kolegij da se od sljedećeg tjedna pridruže predavanju on-line nešto prije zakazanog vremena tako da otvore Teams i  u kućicu Pridruži se timu pomoću koda upišu kreirani kod: 2l90585.

Silvana Raić-Malić

Obavijest

Obavještavam vas da predavanja počinju 13. listopada u zakazanom terminu.

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Obavijest

Rezultati pismenog ispita su:

01251160347, 90%, 4/5

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Obavijest

Pozivaju se studenti da se jave 9. siječnja 2020. u 10h u praktikum Zavoda za organsku kemiju, radi početka i daljnjeg dogovora oko izvođenja vježbi iz kolegija Antivirotici i citostatici. 

Predmetni nastavnik,

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Predavanje 11. studenog 2019.  će se održati u terminu 10.15h-12h.

 

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

 

Rezultati pismenog ispita:

1. 0125157009, 84%, vrlo dobar (4)

 

Predmetni nastavnik,

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Rezultati pismenog ispita su sljedeći:

0125156342, 70%, vrlo dobar, vrlo dobar (konačna ocjena)

0125154764, 89%, vrlo dobar/odličan, odličan (konačna ocjena)

 

 

Obavijest

Rezultati pismenog ispita održanog 13. veljače 2019. su:

1. 0125157703, 75%, vrlo dobar (4)

Indeks za upis ocjene studentica može ostaviti za to predviđeno mjesto u Zavodu za organsku kemiju.

 

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Rezultati pismenog ispita:

1. 0125153996, 89%, vrlo dobra (4).

Mole se studenti da ostave indekse radi upisa ocjena u prizemlju Zavoda za organsku kemiju, za to predviđeno mjesto (u hodniku, na stolu).

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Obavijest

Radi održavanje sjednice Fakultetskog vijeća predavanje iz kolegija 19. studenog 2018. će započeti ranije, u 10.45 h.

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Rezultati ispita

 

0125153041, 90%, odličan

OBAVIJEST

Rezultati ispita su sljedeći:

Lucija Vujević, 85%, vrlo dobar (4).

 

Predmetni nastavnik,

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

OBAVIJEST

Pozivaju se studenti da se jave u srijedu, 17. siječnja 2018, u 8.30h u praktikum Zavoda za organsku kemiju radi izvođenja vježbi.

Obavijest

Predavanja iz kolegija Antivirotici i citostatici započet će 16. listopada 2017. prema rasporedu.

 

Predmetni nastavnik,

Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja