Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Vježbe iz inženjerstva materijala
Šifra: 63416
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
prof. dr. sc. Mirela Leskovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Usvajanje znanja, razvijanje metodologije i pristupa u samostalnom znanstvenom radu u području kemije i inženjerstva materijala. Cilj se može postići stjecanjem kompetencija u analizi i sintezi dosadašnjih literaturnih spoznaja, samostalnom eksperimentalnom radu i analizi rezultata.

IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA
1.tjedan: Upoznavanje studenata s ciljevima i ishodima učenja kolegija, kriterijima vrednovanja, aktivnostima i ispitnim kriterijima. Odabir tema od strane studenata.
2.- 4. tjedan: Analiza i sinteza literaturnih spoznaja vezanih uz zadanu problematiku; Upoznavanje s prednostima i nedostatcima metoda priprave materijala; upoznavanje s metodologijom rada i analizom rezultata za pojedine tehnike fizikalne i /ili kemijske analize
5. tjedan: Usmena prezentaciju definiranih ciljeva, literaturnih spoznaja i dijagrama tijeka istraživanja za zadanu problematiku auditoriju studenata i nastavnika
6.-14. tjedan: Samostalno provođenje odabranih elemenata inženjerstva materijala (priprave, karakterizacije, primjene) ovisno o zadanoj temi. Prezentacija ukupnog rada i rezultata vlastitog zadatka u pismenoj formi.
15. tjedan: Prezentirati zadatke, rezultate istraživanja i zaključke usmeno auditoriju studenata i nastavnika.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije:
- Stjecanje iskustava samostalnog rada na siguran način u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju.
- Prezentiranje literaturnih spoznaja, vlastitih rezultata i zaključaka u usmenoj i pismenoj formi
Specifične kompetencije:
- Primjena znanstvenih principa kemije i inženjerstva materijala u zadanoj problematici
- Razumijevanje i primjena ovisnosti između elementa inženjerstva materijala (metoda priprave, karakterizacije, svojstava, uporabe) za različite vrste materijala (keramičkih, polimernih, metalnih)
- Analiza materijala različitim tehnikama i metodama ovisno o zadanoj temi
- Kritički analizirati rezultate samostalnog rada i povezivati ih s dosadašnjim literaturnim
spoznajama, te na temelju toga donositi zaključke

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
- Usmena prezentaciju definiranih ciljeva, literaturnih spoznaja i dijagrama tijeka istraživanja zadane problematike auditoriju studenata i nastavnika
- Samostalno izvesti postavljeni eksperimentalni zadatak
- Prezentirati ukupan rad i rezultate vlastitog zadatka u pismenoj formi.
- Prezentirati zadatke, rezultate istraživanja i zaključke usmeno auditoriju studenata i nastavnika.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Izvršene sve obveze u nastavi

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
- konzultacije s mentorima
- samostalni rad u laboratoriju
- usmena i pismena prezentacija

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Primijeniti znanstvene principe kemije i inženjerstva materijala u zadanoj problematici
2. Razumjeti i primijeniti međuovisnosti nekih od elemenata inženjerstva materijala (metoda priprave, struktura, svojstava, uporaba) određenog materijala (keramika, polimer ili metal) ovisno o zadanoj temi
3. Stjecati iskustava samostalnog rada u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju
4. Analizirati materijala različitim tehnikama i metodama ovisno o zadanoj temi
5. Kritički analizirati rezultate samostalnog rada i povezivati ih s dosadašnjim literaturnim spoznajama, te na temelju toga donositi zaključke
6. Prezentirati literaturne spoznaje, vlastite rezultate i zaključke u usmenoj i pismenoj formi

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Poznavanje i razumijevanje znanstvenih principa važnih za kemiju i inženjerstvo materijala
2. Poznavanje i razumijevanje četiri temeljna elementa kemije i inženjerstva materijala: strukture, svojstava, proizvodnje i uporabe materijala
3. Vještine potrebne za rad u kemijskom i fizikalnom laboratoriju, korištenje laboratorijske opreme i rad u laboratoriju na siguran način
4. Sposobnost analize materijala primjenom kemijskih i fizikalnih tehnika te primjenom instrumentalnih metoda analize
5. Sposobnost selekcije i primjene prikladnih metoda i opreme analize povezane s proizvodnjom i uporabom materijala te kritička analiza rezultata
6. Sposobnost samostalnog učinkovitog rada, te prezentacije rada u pismenoj i usmenoj formi

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA
Nastavna jedinica 1: Pregled znanstvenih i /ili stručnih literaturnih spoznaja
Ishodi učenja
- prepoznati ključne znanstvene spoznaje relevantne za zadanu temu
- odabrati metode priprave materijala
- odabrati tehnike karakterizacije važne za primjenu materijala
- prezentirati zadanu problematiku širem auditoriju Ishodi učenja
Kriteriji vrednovanja
- analizirati i sintetizirati literaturne spoznaje vezane uz zadanu problematiku
- razumjeti prednosti i nedostatke pojedinih metoda priprave materijala
- objasniti metodologiju rada i analizu rezultata za pojedine tehnike fizikalne i /ili kemijske analize
- izraditi usmenu prezentaciju sa definiranim ciljem, literaturnim spoznajama i skicirati dijagram tijeka istraživanja zadane problematike

Nastavna jedinica 2: Eksperimentalna provedba zadatka
Ishodi učenja
- stjecanje samostalnih iskustava i rad na siguran način u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju
Kriteriji vrednovanja
- samostalno provesti odabrane elemente priprave materijala i /ili karakterizacije materijala ovisno o zadanoj temi

Nastavna jedinica 3: Završna analiza i prezentacija rezultata zadatka
Ishodi učenja
- Kritički analizirati rezultate samostalnog rada,
- argumentirano zaključivati na temelju rezultata analize i literaturnih spoznaja
- prezentirati ukupan rad i rezultate vlastitog zadatka u usmenoj i pismenoj formi
Kriteriji vrednovanja
- Razumjeti i primijeniti međuovisnosti nekih od elemenata inženjerstva materijala (metoda priprave, struktura, svojstava, uporaba) za zadani materijal
- povezivati rezultate vlastitog rada i literaturne spoznaje
- izraditi prezentaciju zadatka, rezultata i zaključaka u pismenoj formi i usmeno ih prezentirati auditoriju studenata i nastavnika
Literatura:
  1. Opća i specifična literatura ovisno o zadanoj temi
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

Poštovane kolege,

početak nastave iz kolegija je 15. 10. 2019. (utorak9) u dvorani MKM 19 od 15-17 h. 

U navedenom terminu

- studenti će biti  upoznati s tijekom održavanja kolegija te ciljevima i ishodima učenja.

- studenti će odabrati teme 

Popis tema nalazi se u repozitoriju. 

Svi studenti su obvezni prisustvovati.

 

predmentni nastavnici:

Sanja Lučić Blagojević

Mirela leskovac

Emi Govorčin Bajsić

 

 

Autor: Sanja Lučić Blagojević
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja