Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Vježbe iz inženjerstva materijala
Šifra: 63416
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
prof. dr. sc. Mirela Leskovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Usvajanje znanja, razvijanje metodologije i pristupa u samostalnom znanstvenom radu u području kemije i inženjerstva materijala. Cilj se može postići stjecanjem kompetencija u analizi i sintezi dosadašnjih literaturnih spoznaja, samostalnom eksperimentalnom radu i analizi rezultata.

IZVEDBENI PLAN KOLEGIJA
1.tjedan: Upoznavanje studenata s ciljevima i ishodima učenja kolegija, kriterijima vrednovanja, aktivnostima i ispitnim kriterijima. Odabir tema od strane studenata.
2.- 4. tjedan: Analiza i sinteza literaturnih spoznaja vezanih uz zadanu problematiku; Upoznavanje s prednostima i nedostatcima metoda priprave materijala; upoznavanje s metodologijom rada i analizom rezultata za pojedine tehnike fizikalne i /ili kemijske analize
5. tjedan: Usmena prezentaciju definiranih ciljeva, literaturnih spoznaja i dijagrama tijeka istraživanja za zadanu problematiku auditoriju studenata i nastavnika
6.-14. tjedan: Samostalno provođenje odabranih elemenata inženjerstva materijala (priprave, karakterizacije, primjene) ovisno o zadanoj temi. Prezentacija ukupnog rada i rezultata vlastitog zadatka u pismenoj formi.
15. tjedan: Prezentirati zadatke, rezultate istraživanja i zaključke usmeno auditoriju studenata i nastavnika.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije:
- Stjecanje iskustava samostalnog rada na siguran način u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju.
- Prezentiranje literaturnih spoznaja, vlastitih rezultata i zaključaka u usmenoj i pismenoj formi
Specifične kompetencije:
- Primjena znanstvenih principa kemije i inženjerstva materijala u zadanoj problematici
- Razumijevanje i primjena ovisnosti između elementa inženjerstva materijala (metoda priprave, karakterizacije, svojstava, uporabe) za različite vrste materijala (keramičkih, polimernih, metalnih)
- Analiza materijala različitim tehnikama i metodama ovisno o zadanoj temi
- Kritički analizirati rezultate samostalnog rada i povezivati ih s dosadašnjim literaturnim
spoznajama, te na temelju toga donositi zaključke

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČIN NJIHOVA IZVRŠAVANJA
- Usmena prezentaciju definiranih ciljeva, literaturnih spoznaja i dijagrama tijeka istraživanja zadane problematike auditoriju studenata i nastavnika
- Samostalno izvesti postavljeni eksperimentalni zadatak
- Prezentirati ukupan rad i rezultate vlastitog zadatka u pismenoj formi.
- Prezentirati zadatke, rezultate istraživanja i zaključke usmeno auditoriju studenata i nastavnika.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Izvršene sve obveze u nastavi

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
- konzultacije s mentorima
- samostalni rad u laboratoriju
- usmena i pismena prezentacija

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Primijeniti znanstvene principe kemije i inženjerstva materijala u zadanoj problematici
2. Razumjeti i primijeniti međuovisnosti nekih od elemenata inženjerstva materijala (metoda priprave, struktura, svojstava, uporaba) određenog materijala (keramika, polimer ili metal) ovisno o zadanoj temi
3. Stjecati iskustava samostalnog rada u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju
4. Analizirati materijala različitim tehnikama i metodama ovisno o zadanoj temi
5. Kritički analizirati rezultate samostalnog rada i povezivati ih s dosadašnjim literaturnim spoznajama, te na temelju toga donositi zaključke
6. Prezentirati literaturne spoznaje, vlastite rezultate i zaključke u usmenoj i pismenoj formi

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Poznavanje i razumijevanje znanstvenih principa važnih za kemiju i inženjerstvo materijala
2. Poznavanje i razumijevanje četiri temeljna elementa kemije i inženjerstva materijala: strukture, svojstava, proizvodnje i uporabe materijala
3. Vještine potrebne za rad u kemijskom i fizikalnom laboratoriju, korištenje laboratorijske opreme i rad u laboratoriju na siguran način
4. Sposobnost analize materijala primjenom kemijskih i fizikalnih tehnika te primjenom instrumentalnih metoda analize
5. Sposobnost selekcije i primjene prikladnih metoda i opreme analize povezane s proizvodnjom i uporabom materijala te kritička analiza rezultata
6. Sposobnost samostalnog učinkovitog rada, te prezentacije rada u pismenoj i usmenoj formi

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA
Nastavna jedinica 1: Pregled znanstvenih i /ili stručnih literaturnih spoznaja
Ishodi učenja
- prepoznati ključne znanstvene spoznaje relevantne za zadanu temu
- odabrati metode priprave materijala
- odabrati tehnike karakterizacije važne za primjenu materijala
- prezentirati zadanu problematiku širem auditoriju Ishodi učenja
Kriteriji vrednovanja
- analizirati i sintetizirati literaturne spoznaje vezane uz zadanu problematiku
- razumjeti prednosti i nedostatke pojedinih metoda priprave materijala
- objasniti metodologiju rada i analizu rezultata za pojedine tehnike fizikalne i /ili kemijske analize
- izraditi usmenu prezentaciju sa definiranim ciljem, literaturnim spoznajama i skicirati dijagram tijeka istraživanja zadane problematike

Nastavna jedinica 2: Eksperimentalna provedba zadatka
Ishodi učenja
- stjecanje samostalnih iskustava i rad na siguran način u kemijskom i/ili fizikalnom laboratoriju
Kriteriji vrednovanja
- samostalno provesti odabrane elemente priprave materijala i /ili karakterizacije materijala ovisno o zadanoj temi

Nastavna jedinica 3: Završna analiza i prezentacija rezultata zadatka
Ishodi učenja
- Kritički analizirati rezultate samostalnog rada,
- argumentirano zaključivati na temelju rezultata analize i literaturnih spoznaja
- prezentirati ukupan rad i rezultate vlastitog zadatka u usmenoj i pismenoj formi
Kriteriji vrednovanja
- Razumjeti i primijeniti međuovisnosti nekih od elemenata inženjerstva materijala (metoda priprave, struktura, svojstava, uporaba) za zadani materijal
- povezivati rezultate vlastitog rada i literaturne spoznaje
- izraditi prezentaciju zadatka, rezultata i zaključaka u pismenoj formi i usmeno ih prezentirati auditoriju studenata i nastavnika
Literatura:
  1. Opća i specifična literatura ovisno o zadanoj temi
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

Poštovane/i kolegice/kolege,

U repozitoriju se nalazi popis odabranih tema iz kolegija Vježbe iz inženjerstva materijala.

Molim Vas da se početkom sljedećeg tjedna javite svojim nastavnicima kako bi se dogovorili oko plana izrade teme koju ste odabrali.

P.S.

Molim Vas provjerite da li su točno napisani Vaši MB (matični brojevi).

 

Lijepi pozdrav

Prof. dr. sc. Mirela Leskovac

Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević

Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić

Autor: Mirela Leskovac
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja