Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Naftno-petrokemijski proizvodi
Šifra: 46955
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Elvira Vidović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:

Upoznavanje sa svojstvima, načinima dobivanja i primjenom naftnih i petrokemijskih proizvoda, kao i s procesima prerade nafte i petrokemijske proizvodnje u izravnoj povezanosti sa značajkama proizvoda.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1.Tjedan
Uvod. Kemijski sastav i svojstva, klasifikacija i karakterizacija nafte

2.Tjedan
Proizvodi primarne preradbe nafte (atmosferska i vakuum destilacija)

3.Tjedan
Proizvodi toplinskog krekiranja (lom viskoznosti, koksiranje); značajke procesa i njihov utjecaj na proizvode

4.Tjedan
Proizvodi katalitičkog krekiranja; utjecaj sirovina, katalizatora i procesnih varijabli na prinose i sastav prizvoda

5.Tjedan
Proizvodi procesa alkilacije, katalitičkog reformiranja i izomerizacije benzina; povezanost vrste procesa i karakteristika proizvoda

6.Tjedan
Motorni i avionski benzini, dizelska goriva; primjena, sastav, svojstva, dobivanje

7.Tjedan
Ostali proizvodi preradbe nafte: ukapljeni naftni plin, mlazna goriva, petrolej, loživa ulja, bitumeni, naftni koks, maziva ulja, sumpor

8.Tjedan
Uvod u petrokemiju: sirovine, procesi, proizvodi

9. Tjedan
Prirodni plin: sastav i podjela, procesi obradbe

10.Tjedan
Proizvodi na temelju metana. Klorirani ugljikovodici

11.Tjedan
Sintezni plin. Vodik. Amonijak. Sintetski benzin i dizelsko gorivo

12.Tjedan
Dobivanje olefina parnim krekiranjem (pirolizom)
Proizvodi etilena: polietilen, vinil-klorid, etilen-oksid, etilen-glikol

13.Tjedan
Proizvodi propilena: polipropilen, propilen-oksid, akrilna kiselina, akrilonitril. Oksosinteza i proizvodi. Proizvodi C4 ugljikovodika. Butadien

14.Tjedan
Aromatski ugljikovodici (BTX). Proizvodi benzena. Proizvodi toluena. Proizvodi ksilena

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Usvajanje teorijskih i primjenskih znanja o glavnim proizvodima rafinerija nafte i petrokemijske industrije, uključujući reakcijske puteve i tehnološke sheme njihova dobivanja.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Obvezno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, kao i kolokvijima za provjeru znanja.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

Redovito pohađanje predavanja i završene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

Kontinuirana provjera znanja putem četiri kolokvija, pismeni ili usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:

Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:

Organska kemija, Fizikalna kemija, Kemijsko inženjerstvo


i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:

1. povezati sastav i svojstva nafte i zemnog plina te naftnih i petrokemijskih proizvoda

2. odrediti temeljne značajke primarnih i sekundarnih procesa prerade nafte kao i
petrokemijskih procesa

3. analizirati utjecaje parametara procesa prerade nafte te petrokemijskih procesa na prinose i
sastav naftnih i petrokemijskih proizvoda

4. razlikovati ulogu pojedinačnih procesa sa stajališta primjenskih i ekoloških zahtjeva prema
proizvodima

5. skicirati sheme dobivanja naftnih i petrokemijskih proizvoda

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:

1. primjenjivati, objediniti i nadograđivati temeljna znanja iz prirodnih i tehničkih znanosti pri
identificiranju i opisivanju jednostavnih inženjerskih problema

2. planirati složene eksperimente primjenom dostupne laboratorijske opreme i uređaja

3. rješavati složene inženjerske probleme primjenom odgovarajuće metodologije rada i
dostupnih programskih paketa

4. prikupljati, procjenjivati i obrađivati informacije iz različitih izvora

5. sigurno rukovati kemijskim materijalima, uzimajući u obzir njihova fizička i kemijska svojstva i
posebne opasnosti vezane uz njihovu primjenu

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica

1. Općenito o nafti. Procesi prerade nafte

Ishodi učenja

- povezati sastav i svojstva nafte
- definirati vrstu nafte
- opisati primarne (separacijske) i sekundarne (konverzijske) procese prerade nafte, te procese
obrade naftnih frakcija.

Kriteriji vrednovanja

- navesti primjere međuodnosa kemijskog sastava i svojstava nafti
- izvesti postupke karakterizacije i klasifikacije nafte
- za zadani proces primarne i/ili sekundarne prerade nafte i /ili proces obrade identificirati
temeljne procesne parametre.

Nastavna jedinica

2. Naftni proizvodi: Ukapljeni naftni plin. Motorni benzini. Avionski benzini. Petrolej. Mlazna
goriva. Dizelska goriva. Loživa ulja. Naftni koks. Bitumeni. Maziva ulja. Sumpor.

Ishodi učenja

- analizirati utjecaje parametara procesa prerade nafte na prinose i sastav primarnih i
sekundarnih proizvoda (poluproizvoda) prerade nafte
- razlikovati ulogu pojedinačnih procesa sa stajališta primjenskih i ekoloških zahtjeva prema
gotovim proizvodima prerade nafte
- definirati svojstva gotovih proizvoda s obzirom na broj i vrstu sastavnica koje sudjeluju u
procesu namješavanja
- skicirati jednostavne sheme dobivanja naftnih proizvoda.

Kriteriji vrednovanja

- objasniti utjecaje svojstava sirovina i katalizatora, te procesnih uvjeta na prinose i sastav
zadanog primarnog i/ili sekundarnog proizvoda (poluproizvoda)
- povezati i staviti u međuodnos posebnosti (ograničenja) zadanog procesa prerade sa
zahtjevima zakonskih odredbi prema gotovim proizvodima
- identificirati temeljna svojstva zadanog proizvoda u korelaciji s brojem i vrstom sastavnica
(poluproizvoda) koje sudjeluju u procesu namješavanja
- riješiti i objediniti u jednostavnu tehnologijsku shemu postupke dobivanja zadanih naftnih
proizvoda

Nastavna jedinica

3. Zemni plin i C1 ugljikovodici: Sintezni plin. Vodik. Metanol. Formaldehid. Amonijak. Urea.
Halogenirani proizvodi metana.

Ishodi učenja

- definirati zemni plin s obzirom na sastav, te razlikovati procese čišćenja prirodnog plina i
principe na kojima se temelje
- usporediti postupke dobivanja sinteznog plina
- opisati tehnološke postupke dobivanja proizvoda iz sinteznog plina i njihovu temeljnu
primjenu
- opisati postupke razdvajanja sastavnica sinteznog plina i dobivanje amonijaka i uree, te
njihovu temeljnu primjenu
- skicirati jednostavne tehnološke sheme pojedinih procesa

Kriteriji vrednovanja

- navesti temeljne sastavnice zemnog plina i njegovu podjelu prema njihovom sadržaju, te
objasniti načine čišćenja prirodnog plina
- navesti postupke dobivanja sinteznog plina s obzirom na sirovinu i procesne uvjete
- prikazati kemijskim jednadžbama reakcije dobivanja proizvoda, te navesti njihovu primjenu
- navesti postupke razdvajanja ugljikovog monoksid i vodika; razlikovati procese dobivanja
amonijaka i navesti primjenu
- prikazati jednostavne tehnološke sheme pojedinih procesa

Nastavna jedinica

4. Dobivanje olefina (etilen, propilen, C4= ugljikovodici), aromatskih ugljikovodika (BTX: benzen, toluen, ksileni) i njihovi temeljni proizvodi: VCM, PVC, etilen- oksid, etilen- glikol, acetaldehid, vinil- acetat, etanol, PP, propilen- oksid, akrilna kiselina, izopropanol, akrilonitril, AMK, MTBE, SBR, kloropren, izopren, PS, fenol, cikloheksan, CL, PA, adipinska kiselina, anilin, MDI, TDI, PU, PET

Ishodi učenja

- definirati procesne uvjete parnog krekiranja, te opisati reakcije prevođenja olefina u okso
proizvode
- analizirati procese izdvajanja aromatskih ugljikovodika (BTX) iz smjese i njihovo razdvajanje
na sastavnice (B, T, X), te opisati proizvode na temelju BTX sirovinske osnove

Kriteriji vrednovanja

- navesti procesne uvjete parnog krekiranja i najznačajnije proizvode; identificirati reakcije
dobivanja proizvoda na temelju olefina; objasniti reakcije oksosinteze
- objasniti postupke izdvajanja aromatskih ugljikovodika iz smjese; razlikovati procese
razdvajanje aromatske smjese na sastavnice; navesti najvažnije proizvode na temelju ovih
sirovina i načine njihovog dobivanja
Literatura:
  1. 1. K. Sertić-Bionda, ¨Procesi prerade nafte¨, predavanja za studente FKIT-a (www.fkit.hr).
    2. K. Sertić-Bionda, ¨Procesi prerade nafte¨, vježbe za studente FKIT-a (www.fkit.hr).
    3. Z. Janović: Naftni i petrokemijski procesi i proizvodi, Hrvatsko društvo za goriva i maziva, Zagreb, 2005.
  2. 1. P. Leprince, Petroleum Refining. Vol. 3 Conversion Processes, Edition TECHNIP, Paris, 2001.
    2. G.E.Totten, S.R.Westbrook, R.J.Shah, Fuels and Lubricants Handbook: Technology, Properties, Performance and Testing, ASTM International, 2003.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

Prvo predavanje iz kolegija Naftno-petrokemijski proizvodi bit će održano 05.10.2020. putem ZOOM-a s početkom u 11 h.

Link za predavanje bit će oglašen na ovoj stranici najkasnije pola sata prije predavanja.

 

Prof. dr. sc. Elvira Vidović

Autor: Elvira Vidović
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja