Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Membranske tehnologije obrade voda
Šifra: 47116
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Košutić
izv. prof. dr. sc. Davor Dolar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Kolegij ''Membranske tehnologije obrade voda'' ima za cilj upoznati studente, buduće kemijske inženjere s teorijskim i praktičnim znanjima na kojima se temelje tercijarni postupci obrade voda, a kojima je ključna separacijska jedinica membrana.
Sljedeći i važniji cilj je upoznavanje s industrijskom primjenom membranskih tehnologija u obradi voda, kako u svijetu tako i u nas, s njihovim prednostima i nedostacima i trendovima koji te nedostatke nastoje ukloniti.
Cilj je ovog kolegija prepoznati ekološku održivost membranskih tehnologija kao naprednih, ekonomski isplativih i konkurentnih tehnologija obrade voda.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan: Uvodno predavanje: sastav i vrste voda, rezerve, uzroci i posljedice nedostatka vode te mogućnosti rješavanja problematike,
2. tjedan: Sintetske membrane- podjela prema prirodi, morfologiji i separacijskim mehanizmima, karakterizacija
3. tjedan: Klasifikacija membranskih operacija prema pokretačkoj sili
4. tjedan: Vrste membranskih modula, prednosti i nedostaci, primjena
5. tjedan: Membranski sustavi-dizajn
6. tjedan: Prijenos tvari kroz membranu, modeli prijenosa
7. tjedan: Fenomen koncentracijske polarizacije i blokiranja membrana, uzroci i posljedice
8. tjedan: Tlačne membranske operacije: ultrafiltracija i mikrofiltracija- principi rada i primjena
9. tjedan: Nanofiltracija- princip rada i primjena
10. tjedan: Reverzna osmoza, princip rada, primjer desalinacije mora i bočate vode
Laboratorijska vježba: ispitivanje separacijskih i protočnih karakteristika UF/NF i RO membrana u laboratorijskom membranskom uređaju
11. tjedan: Električni membranski procesi: princip rada membranske elektrodijaliza
12. tjedan: Visoko učinkoviti reverzno osmotski procesi (HERO)
13. tjedan: Seminarska izlaganja
14. tjedan: Sseminarska izlaganja
15. tjedan : Stručni posjet desalinacijskom postrojenju


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Osim usvajanja temeljnih teorijskih znanja o principima naprednih membranskih tehnologija, studenti će razvijati kritički pristup prema određenim membranskim postupcima u smislu njihova odabira, prednosti, nedostataka i primjene.
Planiranje i provođenje složenih eksperimenata te analitičko i grafičko obrađivanje mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima i seminarima
Studenti su obavezni izraditi 1 laboratorijsku vježbu.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno prisustvovanje predavanjima, seminarima te odrađene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe
Konzultacije

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Dodiplomski studij

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
Studenti će:
-znati od kojih se materijala pripravljaju membrane, kako se membrane pripravljaju i karakteriziraju
- znati vrste membranskih operacija prema pokretačkoj sili, dizajnirati membranske sustave
- naučiti na koji način dolazi do prijenosa tvari kroz membranu te koji su ključni separacijski mehanizmi
- naučiti principe rada mikrofiltracije, ultrafiltracije, nanofiltracije, reverzne osmoze, elektrodijalize ,HERO procesa
- biti sposobni odabrati membrane za specifične namjene te im ispitati separacijska i protočna svojstva
- pripremiti laboratorijska izvješća.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
Studenti će:
1. Primjenjivati inženjerska znanja iz prirodnih i tehničkih znanosti pri identificiranju i opisivanju složenih inženjerskih problema vezanih za problematiku voda
2. Razvijati kritički pristup prema mogućnostima određenih membranskih operacija, njihovim separacijskim prednostima i nedostacima u smislu njihova odabira i primjene u rješavanju problema obrade pitkih i otpadnih (industrijskih, komunalnih, procesnih) voda

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica
1. Voda
Ishodi učenja
Studenti će znati razvrstati vode te biti upoznati sa izvorima i količinom vode, odnosno vodenim resursima na globalnoj i tuzemnoj razini te znati koje su tehnološke mogućnosti obrađivanja podzemnih, površinskih, pitkih te otpadnih voda.
Kriteriji vrednovanja
Studenti odgovaraju na teorijska pitanja vezana za problematiku voda, uzroke i posljedice nedostatka vode, zagađenja i potrebu tercijarnog pristupa njezinoj obradi

Nastavna jedinica
2. Membrana, membranske operacije, membranski moduli
Ishodi učenja
Studenti će znati definirati pojam membrane, znati od koji se materijala pripravljaju membrane i klasificirati membrane, definirati performanse membrana, njihovu selektivnost te ostale fizikalno kemijske karakteristike
Naučit će klasificirati membranske operacije prema pokretačkoj sili te znati koji se tipovi membranskih modula tehnički primjenjuju

Kriteriji vrednovanja
Studenti odgovaraju na pitanja vezana uz teorijska znanja vezana uz svojstva membrana i njihove tehničke primjene

Nastavna jedinica
3. Membranski sustavi-dizajn
Ishodi učenja
Studenti raspolažu znanjem o načinu rada membranskih sustava jednoizlaznim i ukriženim tokom, upoznati su s primmjerima jednostupanjskog i višestupanjskog procesa te šaržnim sustavom za manje aplikacije, znaju definirati hibridne jednoizlazne/ukrižene sustave i znaju prepoznati važnost i prednost kaskadnih operacija
Kriteriji vrednovanja
Studenti odgovaraju na pitanja vezana uz procjenu konverzije u različito dizajniranim membranskim sustavima

Nastavna jedinica
4. Prijenos tvari kroz membranu i fenomeni koncentracijske polarizacije i blokiranja membrana
Ishodi učenja
Studenti znaju opisati prijenos tvari kroz membranu- prijenos vode, prijenos otopljenih tvari, zadržavanje tvari i fluks temeljem različitih modela.
Studenti su osposobljeni prepoznati uzroke i posljedice blokiranja membrana te razlikovati fenomen koncentracijske polarizacije .
Kriteriji vrednovanja
Studenti odgovaraju na praktična pitanja vezana uz danu problematiku

Nastavna jedinica
5. Tlačne membranske operacije i električki membranski procesi
Ishodi učenja
Studenti su upoznati s konkretnim primjerima primjene tlačnih membranskih postupaka MF, UF. NF i RO: dobivanje pitke vode iz mora, iz bočate vode, dobivanje ultračiste vode te primjene tlačnih operacija u druge svrhe
Kriteriji vrednovanja
Studenti odgovaraju na teorijska i praktična pitanja vezana uz industrijsku primjenu membranskih operacija.
Studenti izlažu seminarske radove te izmjenjuju znanja vezana uz seminarski rad
Literatura:
  1. 1. Mulder M. Basic principles of membrane technology. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands,1996
    2. Amjad Z. (ed) Reverse Osmosis- Membrane Technology, Water Chemistry, and Industrial Application, Van Nostrand Reinhold, New York, 1993
    3. Wilf M., The Guidebook to Membrane Desalination Technology- Reverse osmosis, nanofiltration and hybrid systems process, applications and economics, Balaban Desalination Publications, L'Aquila, Italy, 2007
    4. J.Mallevialle, PE.Odendaal, M.R.Wiesner(edts.), Water treatment membrane processes, McGraw-Hill, New York 1996.
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo

Dragi studenti, 

Nakon definiranja membrana i njihove klasifikacije,  iste je potrebno ugraditi u odgovarajuće module, praktične jedinice u kojima one postaju funkcionalne. Molim da proučite nastavnu jedinicu koja govori o membranskim modulima, posebno spiralnom koji se najviše koristi u praksi. Priložio sam vam i upute za pretraživanje nazivnih karakteristika komercijalnim membrana te neke adrese postupka priprave membrana i rada membranskih modula.

Pozdrav,

prof

Autor: Krešimir Košutić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja