Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ekoinženjerski projekt
Šifra: 63421
ECTS: 10.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević
doc. dr. sc. Martina Sudar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 75
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenata sa osnovama projektiranja procesnih postrojenja. Savladavanje osnova projektiranja procesa u programskom paketu SuperPro Designer koristeći sva znanja stečena tijekom studija.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan Uvodno predavanje. Osnovni pojmovi projektiranja industrijskih procesa.
2. tjedan Organizacija projekta. Opći pojmovi u projektiranju procesa.
3. tjedan Kriteriji za odabir lokacije postrojenja. Donošenje investicijske odluke. Faze realizacije projekta i podjela rada.
4. tjedan Ugovori i regulacija odnosa investitora i projektanta.
5. tjedan Istraživanje i razvoj procesa. Faze razvoja procesa. Primjer iz prakse razvoj industrijskog procesa proizvodnje tert-L leucina.
6. tjedan Ocjena procesa. Studija o izvedivosti procesa. Podjela troškova u proizvodnji. Financijski efekt investiranja.
7. tjedan 1. kolokvij
8. tjedan Projektni zadatak.
9. tjedan Projektiranje procesa. Procesne sheme. Blok sheme. Shema procesnih tokova.
10. tjedan Matematičko formuliranje problema. Sinteza, optimiranje i oponašanje procesnih shema.
11. tjedan Bilance tvari i energije. Stehiometrija. Sustavi linearnih i nelinearnih jednadžbi. Metoda diobenih faktora.
12. tjedan Cjevovodi i instrumentacija. Vođenje i instrumentacija procesa. Sigurnost procesa.
13. tjedan Detaljno projektiranje. Program projekta. Raspored postrojenja.
14. tjedan Pomoćna sredstva i objekti. Procjena utjecaja na okoliš.
15. tjedan 2. kolokvij

Paralelno s predavanjima kroz cijeli semestar studenti rade na projektnim zadacima u učionici za računala.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Studenti stječu osnovna znanja potrebna za izradu projekta procesa, te radom u grupama razvijaju sposobnosti timskog rješavanja problema.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su dužni prisustvovati predavanjima, te vježbama u učionici za računala, te po završetku semestra predati završeni program iz vježbi u SuperPro Designer-u kojeg i predstavljaju pred kolegama i nastavnicama na kraju kolegija. Studenti imaju pravo polagati ispit preko parcijalnih kolokvija.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje na minimalno 75 % svih predavanja i vježbi koji se održavaju u učionici za računala. Predan seminarski rad iz računalnih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, vježbe u učionici za računala (SuperPro Designer).

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
1. Parcijalni kolokviji ili
2. Pismeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Bilanca tvari i energije, Tehnička termodinamika, Jedinične operacije u ekoinženjerstvu, Mehanika fluida, Reaktori i bioreaktori, Analiza i modeliranje ekoprocesa.

LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
Šef, Olujić: Projektiranje procesnih postrojenja, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb 1988.

DOPUNSKA LITERATURA:
Upute za rad sa SuperProDesigner-om.
Literatura vezana uz projektni zadatak-Znanstveni ili stručni rad objavljen u publikaciji.

i) Ishodi učenja kolegija:
1. Savladati teorijske temelje projektiranja procesnog postrojenja.
2. Primijeniti načela očuvanja mase i energije na dani projektni zadatak.
3. Nacrtati procesnu shemu te specificirati procesne jedinice i tokove.
4. Postaviti matematički model kemijskog ili fizikalnog procesa u projektnom zadatku na temelju zadanih podataka.
5. Provesti simulaciju zadanog procesa koristeći programski paket SuperPro Designer.
6. Dimenzionirati procesne jedinice koristeći programski paket SuperPro Designer.
7. Optimirati dani proces obzirom na zadanu izlaznu veličinu.

j) Ishodi učenja na razini programa:
1. Analiza i optimiranje procesnog postrojenja računalnim programom
2. Primjena metodologije kemijskog inženjerstva na razvoj procesa u zaštiti okoliša.
3. Primjena računalnog programa, te računalnih tehnika općenito u modeliranju i optimiranju procesa
4. Prepoznavanje i pronalaženje rješenja za probleme u zaštiti okoliša.

k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja:

1. Osnovni pojmovi projektiranja procesa. Organizacija projekta.

Ishodi učenja:
- definiranje i objašnjavanje uloge investitora i projektanta
- definiranje činioca koji utječu na lokaciju postrojenja
- definirati faze realizacije projekta

Kriteriji vrednovanja:
- objasniti uloge investitora i projektanta
- objasniti kako se odabire lokacija postrojenja
- nabrojati i opisati faze realizacije projekta

2. Ugovori - regulacija odnosa investitora i projektanta

Ishodi učenja:
- definiranje i objašnjavanje tipova ugovora između investitora i projektanta
- definiranje prednosti i nedostataka svakog od ugovora

Kriteriji vrednovanja:
- razlikovanje i prepoznavanje prednosti i nedostataka različitih tipova ugovora između investitora i projektanta

3. Istraživanje i razvoj procesa. Faze razvoja procesa

Ishodi učenja:
- definiranje i objašnjavanje uloge kemijskog inženjera u razvoju procesa
- definiranje mogućnosti tehnološkog razvoja procesa
- definiranje faza razvoja procesa
- definiranje tehničkih problema kod uvećanja procesa

Kriteriji vrednovanja:
- objasniti ulogu kemijskog inženjera u razvoju procesa
- nabrojati faze razvoja procesa i mogućnosti tehnološkog razvoja procesa
- objasniti probleme kod uvećanja procesa

4. Ocjena procesa. Studija o izvedivosti procesa. Podjela troškova u proizvodnji. Financijski efekt investiranja

Ishodi učenja:
- definiranje troškova koji se pojavljuju pri razvoju procesa
- definirati kumulativni tok novca za vrijeme investiranja

Kriteriji vrednovanja:
- nabrojati i objasniti tipove troškova razvoja procesa

5. Projektni zadatak. Procesne sheme. Blok sheme. Shema procesnih tokova.

Ishodi učenja:
- definirati važne značajke za projektni zadatak
- definirati vrste procesnih shema
- sumarizirati i primijeniti znanje akumulirano tijekom studija na zadani projektni zadatak

Kriteriji vrednovanja:
- na temelju zadanog zadatka definirati projektni zadatak i procesnu shemu
- matematičkim modelom opisati zadani proces te ga uklopiti u proces
- optimirati zadani proces koristeći računalni paket SuperProDesigner

6. Cjevovodi i instrumentacija. Vođenje i instrumentacija procesa. Sigurnost procesa.

Ishodi učenja:
- definirati P&I dijagram
- definirati i objasniti značajke koje utječu na sigurnost u procesu

Kriteriji vrednovanja:
- objasniti značaj P&I dijagrama
- objasniti što se sve mora razmotriti za sigurnost u procesu

7. Detaljno projektiranje. Program projekta. Raspored postrojenja.

Ishodi učenja:
- definirati i objasniti što sadrži program projekta
- definirati korake važne u rasporedu procesnog postrojenja

Kriteriji vrednovanja:
- objasniti što je sve važno za detaljno projektiranje procesa
- objasniti kako se određuje raspored procesnih jedinica unutar procesnog postrojenja

8. Pomoćna sredstva i objekti. Procjena utjecaja na okoliš.

Ishodi učenja:
- definirati pomoćna sredstva, kao i pomoćne objekte koja se koriste u procesnom postrojenju
- definirati i objasniti procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Kriteriji vrednovanja:
- nabrojati pomoćna sredstva i objekte koji se pojavljuju u procesnom postrojenju
- objasniti zakonsku osnovu procjene utjecaja zahvata na okoliš, objasniti što je to procjena utjecaja zahvata na okoliš
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Obavijesti

Poštovani,

Termin prvog kolokvija je četvrtak 26. studenog 2020. u 15:15 u predavaonici S0.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Doc. dr. sc. Martina Sudar 

Poštovani kolegice i kolege,

Predavanje 2. studenog će se održati u terminu od 8:15 do 9:00.

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani kolegice i kolege,

prema rezultatima anketa podržavate zamjenu termina predavanja, pa sutra 26. listopada počinjemo u 8:15. 

Zahvaljujem na razumijevanju i vidimo se sutra.

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani kolegice i kolege,

u Merlinu je prije nekoliko dana postavljena anketa vezana uz termin predavanja u ponedjeljak 26. listopada. Molim Vas da ju popunite do nedjelje. 

Unaprijed hvala,

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani kolegice i kolege,

predavanja iz kolegija će započeti prema terminu u rasporedu sati 5. listopada 2020. putem Zoom aplikacije.  

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81149972241?pwd=YlN1ZWloaHJqSzNudUVFWjRlT09wdz09

Meeting ID: 811 4997 2241
Passcode: 633447

Istu poveznicu koristiti za sljedeće predavanje, kao i za vježbe.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

ispiti iz kolegija će se tijekom ljetnog ispitnog roka održavati on-line putem Merlin i Zoom/MS Teams platforme. Dodatne obavijesti za studente koji odluče prijaviti ispit će slijediti putem Merlin-a.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

0125153356 odličan (5)

0125153772 dobar (3)

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

0125153772 nedovoljan (1)

0066233807 dobar (3)

0125157537 vrlo dobar (4)

 

Konačne ocjene iz kolegija:

0066233807 vrlo dobar (4)

0125157537 vrlo dobar (4)

 

Ukoliko se ne slažete s konačnom ocjenom, molim da mi javite da odbijate ocjenu do 04.02.2020. do 10 h.

 

Za kolegij:

Doc. dr. sc. Martina Sudar

Poštovani,

U repozitoriju se nalaze konačne ocjene iz kolegija. Studenti koji su položili ispit putem kolokvija i imaju pravo na ocjenu mogu prijaviti ispit na nekom od sljedećih ispitnih rokova za upis ocjene.

Za kolegij:

Doc. dr. sc. Martina Sudar

Rezultati popravnog kolokvija:

0125149645  dovoljan (2)

0125157425  vrlo dobar (4)

0066234713  odličan (5)

0125153837  nedovoljan (1)

0125156769  odličan (5)

0125152301  dobar (3)

0125155319  vrlo dobar (4)

0066233807  dovoljan (2)

0125157537  nedovoljan (1)

0125152887  vrlo dobar (4)

 

Za kolegij:

Doc. dr. sc. Martina Sudar

Poštovani kolegice i kolege,

rezultati 2. kolokvija se nalaze u repozitoriju.

Popravni kolokvij će se održati 13. siječnja 2020. u terminu predavanja. Studenti koji izlaze na popravni kolokvij trebaju se prijaviti do 10. siječnja 2020. na e-mail msudar@fkit.hr (napisati za koji kolokvij se prijavljujete).

Za kolegij:

Doc. dr. sc. Martina Sudar

Poštovani kolegice i kolege,

rezultate 1. kolokvija iz kolegija Ekoinženjerski projekt možete pronaći u repozitoriju.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani kolegice i kolege,

1. kolokvij iz kolegija Ekoinženjerski projekt će se održati 2. prosinca 2019. u terminu predavanja.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovane kolegice i kolege,

Vježbe iz kolegija Ekoinženjerski projekt će započeti u srijedu 9. listopada 2019. za Grupu 1 te 16. listopada 2019. za Grupu 2 prema rasporedu sati. Grupe se nalaze u repozitoriju.

Za kolegij:

Doc. dr. sc. Martina Sudar

Poštovani,

Nastava na kolegiju Ekoinženjerski projekt će započeti u ponedjeljak 7. listopada 2019. prema raspredu sati. 

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja