Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Ekoinženjerski projekt
Šifra: 63421
ECTS: 10.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević
doc. dr. sc. Martina Sudar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 75
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenata sa osnovama projektiranja procesnih postrojenja. Savladavanje osnova projektiranja procesa u programskom paketu SuperPro Designer koristeći sva znanja stečena tijekom studija.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan Uvodno predavanje. Osnovni pojmovi projektiranja industrijskih procesa.
2. tjedan Organizacija projekta. Opći pojmovi u projektiranju procesa.
3. tjedan Kriteriji za odabir lokacije postrojenja. Donošenje investicijske odluke. Faze realizacije projekta i podjela rada.
4. tjedan Ugovori i regulacija odnosa investitora i projektanta.
5. tjedan Istraživanje i razvoj procesa. Faze razvoja procesa. Primjer iz prakse razvoj industrijskog procesa proizvodnje tert-L leucina.
6. tjedan Ocjena procesa. Studija o izvedivosti procesa. Podjela troškova u proizvodnji. Financijski efekt investiranja.
7. tjedan 1. kolokvij
8. tjedan Projektni zadatak.
9. tjedan Projektiranje procesa. Procesne sheme. Blok sheme. Shema procesnih tokova.
10. tjedan Matematičko formuliranje problema. Sinteza, optimiranje i oponašanje procesnih shema.
11. tjedan Bilance tvari i energije. Stehiometrija. Sustavi linearnih i nelinearnih jednadžbi. Metoda diobenih faktora.
12. tjedan Cjevovodi i instrumentacija. Vođenje i instrumentacija procesa. Sigurnost procesa.
13. tjedan Detaljno projektiranje. Program projekta. Raspored postrojenja.
14. tjedan Pomoćna sredstva i objekti. Procjena utjecaja na okoliš.
15. tjedan 2. kolokvij

Paralelno s predavanjima kroz cijeli semestar studenti rade na projektnim zadacima u učionici za računala.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Studenti stječu osnovna znanja potrebna za izradu projekta procesa, te radom u grupama razvijaju sposobnosti timskog rješavanja problema.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su dužni prisustvovati predavanjima, te vježbama u učionici za računala, te po završetku semestra predati završeni program iz vježbi u SuperPro Designer-u kojeg i predstavljaju pred kolegama i nastavnicama na kraju kolegija. Studenti imaju pravo polagati ispit preko parcijalnih kolokvija.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje na minimalno 75 % svih predavanja i vježbi koji se održavaju u učionici za računala. Predan seminarski rad iz računalnih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, vježbe u učionici za računala (SuperPro Designer).

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
1. Parcijalni kolokviji ili
2. Pismeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Bilanca tvari i energije, Tehnička termodinamika, Jedinične operacije u ekoinženjerstvu, Mehanika fluida, Reaktori i bioreaktori, Analiza i modeliranje ekoprocesa.

LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
Šef, Olujić: Projektiranje procesnih postrojenja, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb 1988.

DOPUNSKA LITERATURA:
Upute za rad sa SuperProDesigner-om.
Literatura vezana uz projektni zadatak-Znanstveni ili stručni rad objavljen u publikaciji.

i) Ishodi učenja kolegija:
1. Savladati teorijske temelje projektiranja procesnog postrojenja.
2. Primijeniti načela očuvanja mase i energije na dani projektni zadatak.
3. Nacrtati procesnu shemu te specificirati procesne jedinice i tokove.
4. Postaviti matematički model kemijskog ili fizikalnog procesa u projektnom zadatku na temelju zadanih podataka.
5. Provesti simulaciju zadanog procesa koristeći programski paket SuperPro Designer.
6. Dimenzionirati procesne jedinice koristeći programski paket SuperPro Designer.
7. Optimirati dani proces obzirom na zadanu izlaznu veličinu.

j) Ishodi učenja na razini programa:
1. Analiza i optimiranje procesnog postrojenja računalnim programom
2. Primjena metodologije kemijskog inženjerstva na razvoj procesa u zaštiti okoliša.
3. Primjena računalnog programa, te računalnih tehnika općenito u modeliranju i optimiranju procesa
4. Prepoznavanje i pronalaženje rješenja za probleme u zaštiti okoliša.

k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja:

1. Osnovni pojmovi projektiranja procesa. Organizacija projekta.

Ishodi učenja:
- definiranje i objašnjavanje uloge investitora i projektanta
- definiranje činioca koji utječu na lokaciju postrojenja
- definirati faze realizacije projekta

Kriteriji vrednovanja:
- objasniti uloge investitora i projektanta
- objasniti kako se odabire lokacija postrojenja
- nabrojati i opisati faze realizacije projekta

2. Ugovori - regulacija odnosa investitora i projektanta

Ishodi učenja:
- definiranje i objašnjavanje tipova ugovora između investitora i projektanta
- definiranje prednosti i nedostataka svakog od ugovora

Kriteriji vrednovanja:
- razlikovanje i prepoznavanje prednosti i nedostataka različitih tipova ugovora između investitora i projektanta

3. Istraživanje i razvoj procesa. Faze razvoja procesa

Ishodi učenja:
- definiranje i objašnjavanje uloge kemijskog inženjera u razvoju procesa
- definiranje mogućnosti tehnološkog razvoja procesa
- definiranje faza razvoja procesa
- definiranje tehničkih problema kod uvećanja procesa

Kriteriji vrednovanja:
- objasniti ulogu kemijskog inženjera u razvoju procesa
- nabrojati faze razvoja procesa i mogućnosti tehnološkog razvoja procesa
- objasniti probleme kod uvećanja procesa

4. Ocjena procesa. Studija o izvedivosti procesa. Podjela troškova u proizvodnji. Financijski efekt investiranja

Ishodi učenja:
- definiranje troškova koji se pojavljuju pri razvoju procesa
- definirati kumulativni tok novca za vrijeme investiranja

Kriteriji vrednovanja:
- nabrojati i objasniti tipove troškova razvoja procesa

5. Projektni zadatak. Procesne sheme. Blok sheme. Shema procesnih tokova.

Ishodi učenja:
- definirati važne značajke za projektni zadatak
- definirati vrste procesnih shema
- sumarizirati i primijeniti znanje akumulirano tijekom studija na zadani projektni zadatak

Kriteriji vrednovanja:
- na temelju zadanog zadatka definirati projektni zadatak i procesnu shemu
- matematičkim modelom opisati zadani proces te ga uklopiti u proces
- optimirati zadani proces koristeći računalni paket SuperProDesigner

6. Cjevovodi i instrumentacija. Vođenje i instrumentacija procesa. Sigurnost procesa.

Ishodi učenja:
- definirati P&I dijagram
- definirati i objasniti značajke koje utječu na sigurnost u procesu

Kriteriji vrednovanja:
- objasniti značaj P&I dijagrama
- objasniti što se sve mora razmotriti za sigurnost u procesu

7. Detaljno projektiranje. Program projekta. Raspored postrojenja.

Ishodi učenja:
- definirati i objasniti što sadrži program projekta
- definirati korake važne u rasporedu procesnog postrojenja

Kriteriji vrednovanja:
- objasniti što je sve važno za detaljno projektiranje procesa
- objasniti kako se određuje raspored procesnih jedinica unutar procesnog postrojenja

8. Pomoćna sredstva i objekti. Procjena utjecaja na okoliš.

Ishodi učenja:
- definirati pomoćna sredstva, kao i pomoćne objekte koja se koriste u procesnom postrojenju
- definirati i objasniti procjenu utjecaja zahvata na okoliš

Kriteriji vrednovanja:
- nabrojati pomoćna sredstva i objekte koji se pojavljuju u procesnom postrojenju
- objasniti zakonsku osnovu procjene utjecaja zahvata na okoliš, objasniti što je to procjena utjecaja zahvata na okoliš
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo

Poštovane kolegice i kolege,

Vježbe iz kolegija Ekoinženjerski projekt će započeti u srijedu 9. listopada 2019. za Grupu 1 te 16. listopada 2019. za Grupu 2 prema rasporedu sati. Grupe se nalaze u repozitoriju.

Za kolegij:

Doc. dr. sc. Martina Sudar

Autor: Martina Sudar
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja