Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Adhezija i adhezijski proizvodi
Šifra: 47014
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirela Leskovac
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznati studente sa funkcionalnim karakteristikama proizvoda koji se koriste kao adhezivi i brtvila u razumijevanju njihove strukture i svojstava, faktora kvalitete i njihove ciljane primjene u tehnologijama spajanja. Naglasak je na efektima fenomena površina, utjecaja okoliša i naprezanja u primjeni. Analizom oglednih primjera i u odabranim eksperimentalnim vježbama studenti razvijaju specifična znanja i vještine koja im omogućuju procjenu kvalitete i karakteristika adhezijskih materijala, kao i njihov odabir za specifičnu namjenu.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1 Tjedan
Uvod i ishodi učenja kolegija, program kolegija. Primjena znanosti o površinama. Osnovni pojmovi, napetost površine i energija površine, termodinamički pojam energije površine, komponente energije površine.
2 Tjedan
Rad adhezije, slobodna energija međupovršine, kvašenje, razlijevanje i odvajanje. Young-ova jednadžba, Young-Dupre-ova jednadžba. Parametar kvašenja.
3 Tjedan
Nehomogenost površine i kontaktni kut. Mjerenje energije površine. Praktična primjena energije površine.
4 Tjedan
Primjena znanosti o adheziji. Definicije adhezije, hijerarhija znanstvenih disciplina. Mehanizmi i teorije adhezijskog spajanja. Mehanička teorija.
5 Tjedan
Adsorpcijska teorija. Difuzijska teorija, parametri topljivosti. Kemijska teorija. Elektrostatička teorija.
6. Tjedan
Druge teorije adhezije. Analiza teorija adhezije. Kriteriji za postizanje kvalitetne adhezijske veze. Popuštanje adhezijskih spojeva.

1 Kolokvij
Vježba. Ispitivanje površina i određivanje parametara adhezije

7 Tjedan
Modifikacija i karakterizacija površina. Polimerne površine. Adhezijsko spajanje polimera interdifuzijom, kompatibilnost i topljivost polimera.
8 Tjedan
Polimerne površine u procesima. Modifikacije i predobrade površine polimera. Metode
identifikacije površine polimera.
9 Tjedan
Procesi adhezijskog spajanja. Glavni zahtjevi za adhezive i brtvila. Priprema površine za ljepljenje. Provedba ljepljenja. Optimiranje izbora adheziva.
10. Tjedan
Adhezivi. Podjela adheziva. Formulacije adheziva.
11. Tjedan
Produktno inženjerstvo u kemijskom inženjerstvu. Višerazinski pristup u inženjerstvu adhezijskog produkta. Piramida adhezijskog produkta. Znanstvena metodologija analize adhezijskog produkta.
12. Tjedan
Brtvila. Funkcionalnost brtvila. Formulacije brtvila. Osnovna podjela brtvila. Primjena znanstvene metodologije u analizi adhezijskog produkta brtvila.

2 Kolokvij
Vježba Ispitivanje sljepljenog spoja

13. Tjedan
Primjeri analize adhezijskih produkata. Ogledni primjeri adheziva. Ogledni primjeri brtvila.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA

Opće kompetencije
Opće kompetencije studenata nadopunjavaju se primjenom osnovnih znanja o fenomenima površina, koji su ključni za odgovarajuću adheziju na međupovršinama dva supstrata u primjeni procesa ljepljenja, kao i osmišljavanje novih adhezijskih produkata za tržište.

Posebne kompetencije
Specifične kompetencije odnose se na mogućnosti optimiranja procesa ljepljenja odgovarajućim modifikacijama i aktivacijom površina u industrijskoj primjeni, kao i odgovarajući ciljani odabir adhezijskog produkta za zahtijevanu primjenu.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA

studenti su obavezni nazočiti predavanjima i seminarima
studenti su obavezni izraditi 2 laboratorijske vježbe
studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA

nazočnost na predavanjima i seminarima
završene laboratorijske vježbe, izrađeni i predani referati

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta)
konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA

2 obvezne pismene provjere znanja, kolokviji tijekom semestra (ukupno ostvareni bodovi na dva kolokvija donose oslobađanje od usmenog ispita)
Pismeni ispit i usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA

Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA

1 primijeniti opća znanja o površinama, materijalima i formulacijama kao i procesima u analizi, proizvodnji i primjeni adhezijskih proizvoda
2 definirati specifičnu metodologiju procjene produkata adheziva i brtvila i ocjena faktora kvalitete, proizvodnje i primjene
3 razlikovati procese ključne za šaržnu proizvodnju formulacija ljepila i brtvila i utjecaje odabranih dodataka
4 demonstrirati praktičnu provedbu i primjenu te odabir ljepila i brtvila za danu namjenu

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1 povezati i produbiti temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukture, svojstava, proizvodnje i uporabe materijala u cilju njihovog istraživanja i razvoja
2 integrirati znanja i primijeniti metodologiju poznavanja različitih vrsta materijala u realizaciji novih i naprednih svojstava i nove primjene
3 upravljati i planirati procese proizvodnje i modifikacije materijala i produkata
4 identificirati, definirati i rješavati složene probleme u primjeni materijala


NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica
Znanost o površinama i znanost o adheziji

Ishodi učenja

studenti će na osnovnoj razini primijeniti opća znanja o površinama, termodinamičkom pojmu i relaciji između napetosti površine i energiji površine

studenti će razumjeti doprinos komponenata energije površine i rada adhezije u procjeni slobodne energije međupovršine

studenti će ovladati pojmovima i izrazima za kvašenje, razlijevanje i odvajanje od površine, kao i utjecaj nehomogenosti površine kod mjerenja kontaktnog kuta i kritičnoj primjeni ravnotežne Young-ove jednadžbe

studenti će razumjeti teorije adhezije i ocijeniti doprinose interakcijskih parametara na međupovršini za danu adheziju u sljepljenom spoju, kompozitu ili mješavini

studenti grupno određuju eksperimentalne parametre površina i međupovršina mjerenjem kontaktnog kuta

Kriteriji vrednovanja

studenti odgovaraju na pitanja iz teorijske osnove iznesenih koncepata analize površina i adhezije

studenti će praktično usvojiti načela mjerenja i izračuna adhezijskih parametara na međupovršini kao rad adhezije, koeficient kvašenja i energiju međupovršine u raznim adhezijskim sustavima

Nastavna jedinica
Karakterizacija površina i procesi adhezijskog spajanja

Ishodi učenja

studenti će poznavati karakteristike polimernih i drugih supstrata i mehanizme njihovog adhezijskog spajanja

studenti odgovaraju na pitanja o potrebi i načinima modifikacije i predobrade polimernih površina kao i primjeni modernih UHV metoda u identifikaciji površine

studenti će se upoznati s glavnim zahtjevima za adhezive i brtvila kao i praktičnom provedbom ljepljenja

Kriteriji vrednovanja

studenti će moći analizirati dani slučaj adhezijskog spajanja i procijeniti potrebu za modifikacijom i identifikacijom površina, te odabrati odgovarajuću metodu predobrade u praktičnoj provedbi adhezijskog spajanja

Nastavna jedinica
Adhezijski produkti adhezivi, i brtvila

Ishodi učenja

studenti će poznavati kriterije za podjelu adheziva i brtvila, elemente optimiranja njihove formulacije, kao i njihovu funkcionalnost u danoj primjeni

studenti će primijeniti znanstvenu metodologiju analize danog kemijskog produkta (adheziva, brtvila) u kemijskom inženjerstvu

studenti će grupno odrediti eksperimentalne parametre analize sljepljenog spoja

Kriteriji vrednovanja

studenti ocjenjuju mogućnosti optimiranja formulacija adhezijskih produkata (adheziva, brtvila) u odnosu na zahtjeve dane primjene i potrebe inovacija u novim proizvodima prema zahtjevima tržišta

studenti grupno analiziraju i rješavaju pitanja poboljšanja čvrstoće sljepljenog spoja odgovarajućim odabirom adheziva u danim uvjetima.
Literatura:
 1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA

  V. Kovačević, Nastavni tekstovi na mrežnim stranicama FKIT, 2013.
  A.J. Kinloch, Adhesion and Adhesives, Science and Technology, Chapman Hall, London, UK, 1995.
  K.L. Mittal, Adhesion Measurement of Films and Coatings, VSP, Utrecht, 1995.
 2. DOPUNSKA LITERATURA

  A. Pizzi, K.L. Mittal, Handbook of Adhesive Technology, 2nd Ed., Marcel Dekker, Inc., New York, 2003.
  K.L. Mittal, A. Pizzi, Adhesion Promotion Techniques, Technological Applications, Marcel Dekker, Inc., New York, 2004.
  E.M. Petrie, Handbook of Adhesives and Sealants, Mc Graw Hill, New York, 2000.
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo

2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo

Poštovane kolege,

prema promijenjenom rasporedu, predavanja iz kolegija Adhezija i adhezijski proizvodi održavat će se  u četvrtak od 12 - 14h u predavaonici S1.

Stoga će predavanja iz ovog kolegija započeti 11. 10. 14-16 h u S1.

 

Lučić Blagojević 

Autor: Sanja Lučić Blagojević
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja