Šifra: 119513
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Sander
prof. dr. sc. Gordana Matijašić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s metodama karakterizacije grubodisperznih sustava, pretvorbama koje nastaju uslijed mehaničkog djelovanja, te njihovim utjecajem na odziv pojedinih procesa separacije ili procese promjene stanja izmiješanosti.
Pružiti studentima znanje koje im omogućava procjenu i odabir optimalnog toplinskog separacijskog procesa te osnove dimenzioniranja opreme, uz osvrt na uštedu energije i ekološki aspekt.


IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. tjedan

Uvod u jedinične operacije. Mehanički i toplinski separacijski procesi.

2. tjedan

Osnove mehaničkih makroprocesa. Karakterizacija disperznih sustava.

Seminar - zadaci: karakterizacija grubodisperznih sustava

3. tjedan

Osnove mehaničke separacije. Sedimentacija u polju gravitacijske sile. Izbor opreme.

Seminar - zadaci: Sedimentacija

4. tjedan

Sedimentacija u polju centrifugalne sile. Izbor opreme za sedimentaciju.

5. tjedan

Kolokvij I: Karakterizacija disperznih sustava, sedimentacija

Filtracija i centrifugalna filtracija. Izbor opreme za filtraciju.

Seminar - zadaci: filtracija

6. tjedan

Miješanje kapljevina i suspenzija. Dizajniranje sustava za miješanje.
Osnove miješanja prašaka.

Seminar - zadaci: miješanje

Laboratorij: Vježba 1: Filtracijski test

7. tjedan

Osnove procesa promjene stanja disperznosti. Kinetika usitnjavanja. Izbor opreme.

Seminar - zadaci: usitnjavanje

8. tjedan

Laboratorij: Vježba 2: Usitnjavanje

Kolokvij II: Filtracija, miješanje, usitnjavanje

9. tjedan

Pregled i osnove toplinskih separacijskih procesa. Izmjenjivači topline

Seminar - zadaci: izmjenjivači topline

10. tjedan

Izmjenjivači topline. Isparavanje. Metode uštede energije kod isparavanja. Pregled uređaja.

Seminar - zadaci: isparivači

11. tjedan

Kristalizacija. Kinetika (mehanizmi nukleacije i rasta). Pregled uređaja.

Seminar - zadaci: kristalizacija

Laboratorij: Vježba 3: Izmjenjivač topline s plivajućom glavom

12. tjedan

Sušenje. Kinetika (matematički opis procesa). Metode uštede energije. Pregled uređaja.

Seminar - zadaci: sušenje

13. tjedan

Kolokvij III: Izmjenjivači topline, Ispravanje, Kristalizacija, Sušenje

Destilacija. Načini provedbe. Dizajn kolona (visina, promjer, broj jedinica prijenosa).

Seminar - zadaci: destilacija

Laboratorij: Vježba 3: Rektifikacija


14. tjedan

Apsorpcija. Kolonska apsorpcija. Pregled uređaja.

Seminar - zadaci: apsorpcija


15. tjedan

Ekstrakcija. Načini provedbe procesa. Pregled uređaja.

Seminar - zadaci: ekstrakcija

Laboratorij: Vježba 4: Šaržna ekstrakcija

Kolokvij IV: Destilacija, Apsorpcija, Ekstrakcija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Stjecanje znanja potrebnih za analize koje omogućavaju raščlanjivanje složenih procesa na jednostavnije jedinice (operacije mehaničkog i toplinskog procesnog inženjerstva).

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe), pisanje referata i domaće zadaće

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

- uredno pohađanje nastave (predavanja i seminari), 80%
- uspješno završene laboratorijske vježbe (usmeni ulazni kolokvij, izrađena, predana i ispravljena izviješća)
- u pismenom obliku predane domaće zadaće

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Predavanja,
Seminari - zadaci
Laboratorijske vježbe
Konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

- Ulazni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
- 4 pismene provjere znanja (1 ili 2 numerička zadatka i 3 teoretska pitanja; za prolaz potrebno 50 % iz svakog dijela; pozitivna ocjena donosi oslobađanje od usmenog ispita)
- Pismeni ispit (2 numerička zadatka I 3 teoretska pitanja; za prolaz potrebno 50 % iz svakog dijela)
- Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:

Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:

Položeni ispiti iz kolegija: Prijenos tvari i energije. Bilanca tvari i energije.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:

Nakon odslušanog kolegija studenti će biti sposobni:

1. prepoznati i opisati klasične toplinske separacijske procese
2. objasniti kada je potrebno korištenje energije (topline) i/ili pomoćne komponente za odvijanje pojedinog separacijskog procesa
3. definirati mehanizme prijenosa tvari i topline koji se odvijaju u pojedinom separacijskom procesu, te odgovarajuće pojedinačne i ukupne otpore prijenosu
4. definirati svojstva grubodisperzne faze i načine prikazivanja i aproksimiranja raspodjele veličina čestica
5. analizirati mehaničke separacijske procese, miješanje homogenih i heterogenih sustava
6. analizirati energetski i kinetički aspekt procesa usitnjavanja
7. provesti eksperimente u laboratorijskom mjerilu kako bi se procijenili parametri potrebni za dizajn procesa

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:

1. primijeniti temeljna znanja osnovnih inženjerskih predmeta
2. znati planirati, provesti, objasniti i izvijestiti o rezultatima jednostavnih eksperimenata primjenom dostupne laboratorijske opreme i uređaja
3. osmisliti rješavanje problema iz zaštite okoliša
4. primijeniti metodologiju teorijskog tumačenja eksperimentalnih rezultata

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

1. Karakterizacija grubodisperzne faze

Ishodi učenja:

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:

- analizirati svojstva grubodisperznih sustava
- definirati način prikazivanja i aproksimiranja raspodjele veličina čestica

Kriteriji vrednovanja:

- razlikovati disperzni sustav, disperznu fazu i disperzno sredstvo
- definirati stanje izmiješanosti i stanje disperznosti
- objasniti što je oblik čestice i ekvivalentni promjeri
- skicirati načine prikazivanja raspodjele veličina čestica

2. Mehanički separacijski procesi

Ishodi učenja:

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:

- definirati djelotvornost separatora
- opisati separaciju sedimentacijom i filtracijom
- identificirati ulazne i izlazne veličine

Kriteriji vrednovanja:

- razlikovati ukupnu i frakcijsku djelotvornost
- objasniti veličine kojima se definira djelotvornost separatora
- objasniti osnove gravitacijske i centrifugalne sedimentacije
- objasniti osnove dubinske filtracije, filtracije kroz kolač i centrifugalne filtracije
- primijeniti teoretska znanja o filtraciji kroz kolač na praktičnim primjerima

3. Miješanje kapljevina, suspenzija i prašaka

Ishodi učenja:

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:

- definirati stupanj izmiješanosti u homogenim i heterogenim sustavima
- definirati primarne varijable koje određuju uvjete miješanja
- analizirati dinamički odziv procesa

Kriteriji vrednovanja:

- razlikovati hidrodinamičke uvjete pri miješanju kapljevina i suspenzija
- objasniti granična stanja suspenzija i režime suspendiranja
- definirati vrste prašaka, mješavina i kvalitetu mješavine
- objasniti pojam segregacije i mehanizme segregacije

4. Usitnjavanje

Ishodi učenja:

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:

- analizirati energetske i kinetičke odnose u procesu usitnjavanja

Kriteriji vrednovanja:

- objasniti procjenu utroška energije u procesu usitnjavanja
- opisati kinetiku promjene veličine čestica kod usitnjavanja
- primijeniti teoretska znanja na praktičnim primjerima

5. Izmjenjivači topline

Ishodi učenja:

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:

- definirati kriterije podjele izmjenjivača topline
- analizirati rad izmjenjivača topline


Kriteriji vrednovanja:

- usporediti različite vrste izmjenjivača topline obzirom na primjenu i konstrukciju
- odrediti količinu prenesene topline i potrebnu površinu izmjene topline
- procijeniti efikasnost izmjenjivača topline

6. Isparavanje

Ishodi učenja:

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:

- opisati uređaje koji se koriste za ugušćivanje otopina
- objasniti načine provedbe ugušćivanja otopina
- postaviti bilance tvari i topline, te kinetičku jednadžbu prijenosa topline
- opisati načine uštede energije

Kriteriji vrednovanja:

- shematski prikazati isparivač, te definirati ulazne i izlazne procesne tokove
- znati se služiti tablicama za vodenu paru i entalpija - koncentracija dijagramima
- na temelju bilance tvari i topline izračunati količinu topline koja se mora dovesti u isparivač
- razlikovati isparavanje s jednostrukim i višestrukim efektom


7. Separacija dodatkom ili nastajanjem nove faze

Ishodi učenja:

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:

- opisati separaciju apsorpcijom, destilacijom i kapljevinskom ekstrakcijom
- objasniti fazne ravnoteže
- definirati bilancne (tvar, toplina) i kinetičke jednadžbe za navedene separacijske procese
- objasniti računske i grafičke metode potrebne za proračun i dizajn kolonskih separatora
- opisati uređaje i princip rada


Kriteriji vrednovanja:

- shematski prikazati separacijski proces uz definirane ulazne i izlazne procesne tokove te odgovarajuće bilancne jednadžbe
- na temelju fizikalno-kemijskih svojstava komponenata i ravnotežnih podataka odabrati pogodno otapalo za separaciju ekstrakcijom i apsorpcijom
- prikazati proces u odgovarajućim ravnotežnim dijagramima
- primjenjivati grafičke i računske metode potrebne za dimenzioniranje kolonskih separatora (NTU, HTU, H, D)
- razlikovati kolone s pliticama i punilima (nasipna ili strukturirana)

8. Separacijski procesi koji uključuju čvrstu fazu

Ishodi učenja:

Nakon odslušane nastavne cjeline studenti će biti sposobni:

- definirati metode provedbe pojedinih separacijskih procesa
- opisati separaciju kristalizacijom i sušenjem
- definirati bilancne i kinetičke jednadžbe
- opisati uređaje i princip rada
- objasniti načine uštede energije kod sušenja


Kriteriji vrednovanja:

- objasniti načine provedbe kristalizacije (iz otopine, taline ili desublimacijom)
- na temelju dijagrama topljivosti odabrati metodu postizanja prezasićenosti
- na temelju bilance tvari topline izračunati količinu kristala koja nastaje, te količinu topline koja se mora izmijeniti u kristalizatoru
- koristiti dijagrame vlažnosti prilikom rješavanja zadataka iz sušenja
- nacrtati i objasniti kinetičke krivulje sušenja
Literatura:
 1. A. Sander, Nastavni materijali na mrežnim stranicama FKIT-a

  G. Matijašić, Nastavni materijali na mrežnim stranicama FKIT-a

  A. Sander, Jedinične operacije u ekoinženjerstvu: toplinski separacijski procesi

  M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, Hinus, Zagreb 2003.
 2. M. Rhodes, Introduction to Particle Technology, John Wiley & Sons, West Sussex, 2008.

  A. Rushton, A.S. Ward, R.G. Hodlich: Solid - Liquid Filtration and Separation Technology, VCH Weinheim 1996.

  K.Satler, H.J.Feindt, Thermal Separation Processes - Principles and Design, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim; 1995.

  J.D.Seader, E.J. Henley, Separation Process Principles, John Wiley & Sons, Inc., 2006.
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni kolegij - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija: