Šifra: 111442
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Cilj KOLEGIJA je poučiti studente metodologiji rješavanja problema u kemijskom inženjerstvu. Najčešći pristup bit će postavljanje bilanci tvari i energije, matematička interpretacija bilanci i u konačnici postavljanje, odnosno testiranje matematičkog modela kao osnove za analizu, dimenzioniranje i izvedbu procesa ili uređaja.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. - 6. tjedan

Definiranje zadatka i cilja vježbi, pregled literature, teorijska obrada zadatka, definiranje matematičkog modela procesa, izrada plana rada.

7. tjedan

1. kolokvij - usmeno izlaganje

Studenti obrazlažu temu i zadatak; izlaganje obuhvaća teorijske osnove vezane uz temu, literaturni pregled te daljnji plan rada.

8. - 14. tjedan

Uspostavljanje analitičkih metoda i tehnika, postavljanje aparature, definiranje računalne podrške, postavljanje plana eksperimenta, izbor optimizacijskih metoda.

15. tjedan

2. kolokvij - usmeno izlaganje

Studenti obrazlažu plan eksperimenata, opisuju aparaturu i izvedbu mjerenja, analitičke metode i tehnike, i računalnu podršku i definiraju sve što je potrebno za provedbu eksperimenata i zadatka u cjelini.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Primjena metodologije kemijskog inženjerstva na fizikalne, fizikalno-kemijske i biološke procese. Timski rad. Komunikacijske sposobnosti.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Rad u laboratoriju i priprema izlaganja prema dogovoru s mentorom.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

Prisustvovanje svim kolokvijima i uredno izvršavanje ostalih obaveza (rad u laboratoriju, priprema izlaganja) prema dogovoru s mentorom.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Vježbe, usmena izlaganja studenata.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

- usmena izvješća (po dva u svakom semestru)
- pismeno izvješće (na kraju 2. semestra
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:

Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:

1. studenti će naučiti primjenjivati metodologiju rješavanja problema u kemijskom inženjerstvu
2. studenti će na visokoj razini ovladati postavljanjem bilanci tvari i energije u različitim kemijsko inženjerskim problemima
3. studenti će na visokoj razini ovladati matematičkom interpretacijom postavljenih bilanci
4. studenti će na visokoj razini ovladati primjenom matematičkog modeliranja u kemijskom inženjerstvu

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:

1. studenti će steći jasnu sliku o strukturi kemijskog inženjerstva kao znanstvene i inženjerske discipline
2. studenti će ovladati metodologijom pretraživanja znanstvene literature
3. studenti će steći osnovne sposobnosti rada u malom timu
4. studenti će razviti osnovne vještine vremenskoga planiranja rješavanja složenijih problema
5. studenti će općenito unaprijediti metodologiju grafičkog i numeričkog prikaza kemijsko inženjerskog problema, odnosno njegova rješenja
6. studenti će steći zavidne verbalne i informatičke vještine u prezentaciji problema, od njegove postavke do rješenja

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

1. Definiranje zadatka i cilja vježbi, pregled literature, teorijska obrada zadatka, definiranje matematičkog modela procesa, izrada plana rada.

Ishodi učenja:

- ovladavanje vještinama preciznog i jasnog definiranja kemijsko inženjerskog problema
- ovladavanje vještinama pretraživanja znanstvene literature
- ovladavanje vještinama povezivanja teorijske i praktične strane problema
- ovladavanje vještinom vremenskog planiranja u timskom radu

Kriteriji vrednovanja

Usmeno izvješće - kolokvij uz informatička pomagala pred kritičkim auditorijem

2. Uspostavljanje analitičkih metoda i tehnika, postavljanje aparature, definiranje računalne podrške, postavljanje plana eksperimenta, izbor optimizacijskih metoda.

Ishodi učenja:

- ovladavanje vještinama planiranja eksperimenta
- ovladavanje specifičnim vještinama gradnje potrebne aparature
- ovladavanje specifičnim znanjima potrebnim za rad s odabranim analitičkim metodama i tehnikama
Literatura:
 1. 1. M. Hraste, Mehaničko procesno inženjerstvo, HINUS, Zagreb, 2003.
  2. R. Smith, Chemical Process Design and Integration, J.Wiley, New York, 2005.
  3. H. S. Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice-Hall, New Jersey, 1999.
  4. Z. Gomzi, Kemijski reaktori, HINUS, Zagreb, 1998.
  5. S. Zrnčević, Kataliza i katalizatori, HINUS, Zagreb, 2005.
 2. 1. R. M. Felder, R.W. Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, J. Wiley & Sons, New York, 2000.
  2. E.B. Nauman, Chemical Reactor Design, Optimization, and Scale-up, McGraw-Hill, NewYork, 2002.
  3. J.E. Bailey, D.F. Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, New York, 1986.
  4. J.D. Seader, E.J. Henley, Separation Process Principles, J. Wiley & Sons, Danvers, 2006.
  5. R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Transport Phenomena, J. Wiley & Sons, New York, 2006.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo