Natječaj za izbor u zvanje i radno...

A.  u suradničko zvanje (4 izvršitelja)

B.  u stručno zvanje (1 izvršitelj)

 

A.  suradničko zvanje i radno mjesto,
      s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme

      POSLIJEDOKTORAND (radno mjesto I. vrste),
      u području prirodnih znanosti, polje fizika,
      - u Zavodu za fiziku                                                                             (jedan zaposlenik/ca)

      ASISTENT (radno mjesto I. vrste),
      u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
      - u Zavodu za elektrokemiju                                                               (jedan zaposlenik/ca)
      - u Zavodu za fizikalnu kemiju                                                            (jedan zaposlenik/ca)
      - u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa                    (jedan zaposlenik/ca)

B.   stručno zvanje i radno mjesto,
      s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 17 mjeseci:

      STRUČNI SURADNIK U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA
      (radno mjesto I. vrste)                                                                      (jedan zaposlenik/ica)

na projektu  »Razvoj TEHNIX postrojenja za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada«.

Uvjeti: visoka stručna sprema, magistar inženjer struke iz područja tehničkih ili biotehničkih znanosti, radno iskustvo od godinu dana u području bioloških procesa obrade otpada, znanje rada na računalu i znanje engleskog jezika.

 

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, bibliografiju, popis znanstvenih, stručnih i drugih radova s naznakom objave, separate radova i potvrdu o citiranosti radova, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Svi pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati do završetka natječajnog postupka, odnosno onoliko koliko ih moramo čuvati zbog pravnih obveza.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (www.fkit.unizg.hr/natjecaji).

Prigovor na rezultat natječajnog postupka može se predati u pismenom obliku putem zemaljske pošte u roku od 15 dana od dana objave na službenoj internetskoj stranici Fakulteta.

Prijave se podnose na gornju adresu, isključivo putem zemaljske pošte, u roku trideset (30) dana od objave u Narodnim novinama.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 72/19 od 31. srpnja 2019.

   Tekst natječaja

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti