Natječaj za radna mjesta

- suradničko zvanje i radno mjesto, ASISTENT  (1 izvršitelj)

- nenastavno radno mjesto, PROJEKTNI ADMINISTRATOR  (1 izvršitelj)

 

A.  suradničko zvanje i radno mjesto,
      s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme - ZAMJENA

     ASISTENT (radno mjesto I. vrste),
      u području prirodnih znanosti, polje kemija,
      u Zavodu za organsku kemiju                                                            (jedan zaposlenik/ca)

Pristupnici/e pod točkom A. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Prijave za točku A. podnose se na gornju adresu, u roku trideset (30) dana od objave u Narodnim novinama.

B.  nenastavno radno mjesto,
     s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 35  mjeseci

     PROJEKTNI ADMINISTRATOR,
     za rad na međunarodnom projektu u Dekanatu Fakulteta                (jedan zaposlenik/ca)

Pristupnici/e pod točkom B. moraju ispunjavati slijedeće: magistar struke ili stručni specijalist/VSS iz područja tehničkih, prirodnih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti, znanje rada na računalu, izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, posjedovanje organizacijskih i komunikacijskih vještina, posjedovanje odgovornosti i samostalnosti u radu, bez ili s radnim iskustvom.

Prijave za točku B. podnose se na gornju adresu, u roku osam (8) dana od objave u Narodnim novinama.

 

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, svjedodžbu, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati do završetka natječajnog postupka, odnosno onoliko koliko ih moramo čuvati zbog pravnih obveza.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (www.fkit.unizg.hr/natjecaji).

Prigovor na rezultat natječajnog postupka može se predati u pismenom obliku putem pošte u roku od 15 dana od dana objave na službenoj internetskoj stranici Fakulteta.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 92/18, 17. listopada 2018.

   Tekst natječaja

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti