Natječaj za izbor

A.  u znanstveno – nastavno zvanje (2 izvršitelja)

B.  u suradničko zvanje (2 izvršitelja)

 

A.  znanstveno - nastavna zvanja i radna mjesta,
      s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

      REDOVITOG PROFESORA u trajnom zvanju (radno mjesto I. vrste)
      u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija,
      u Zavodu za analitičku kemiju
      (Odluka Fakultetskog vijeća od 25.4.2018., klasa: 112-01/17-01/1,
      ur. broj: 251-373-5-18-11)                                                                (jedan zaposlenik/ca)

      DOCENTA (radno mjesto I. vrste) - razvojno radno mjesto,
      u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
      grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala,
      u Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale
      (Odluka Fakultetskog vijeća od 25.4.2018., klasa: 112-01/18-01/2,
      ur. broj: 251-373-5-18-15)                                                                (jedan zaposlenik/ca)

 

B.  suradničko zvanje i radno mjesto,

      ASISTENTA (radno mjesto I. vrste),
      u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
      doktorand Hrvatske zaklade za znanost na određeno vrijeme od četiri (4) godine
      s punim radnim vremenom, uz obvezu upisa doktorskog studija
      u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju
                                                                                                                (jedan zaposlenik/ca)
      u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu                             (jedan zaposlenik/ca)     

 

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e pod točkom A. prijavi prilažu i bibliografiju, popis znanstvenih, stručnih i drugih radova s naznakom objave i separate radova, izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu rada nastavnika, potvrdu o citiranosti radova i zadnju odluku o izboru u znanstveno zvanje i znanstveno-nastavno zvanje.

Pristupnici/e pod točkom B. prijavi prilažu i dopunske isprave o studiju zbog ukupnog prosjeka ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij, priznanja i nagrade za izvrsnost o studiranju i istraživački rad, objavljene radove i osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Svi pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (www.fkit.unizg.hr/natjecaji).

Prigovor na rezultat natječajnog postupka može se predati u pismenom obliku putem pošte u roku od 15 dana od dana objave na službenoj internetskoj stranici Fakulteta.

Prijave se podnose na gornju adresu, u roku trideset (30) dana od objave u Narodnim novinama.

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 45/18 od 16. svibnja 2018.

   Tekst natječaja

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti