Natječaj za izbor

- dva (2) izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (radno mjesto I. vrste)

- jednog (1) izvršitelja u stručno zvanje i radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (radno mjesto I. vrste)

 

A.  znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto,
      s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme
     IZVANREDNOG PROFESORA (radno mjesto I. vrste)
      u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
      u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju  (jedan zaposlenik/ca)
      u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku                             (jedan zaposlenik/ca)

B.  stručno zvanje i radno mjesto,
      s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 36 mjeseci
     STRUČNI SURADNIK U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA
      (radno mjesto I. vrste)                                                                                  (jedan zaposlenik/ca)
      na projektu "Razvoj TEHNIX postrojenja za boireaktorsko kompostiranje
      biorazgradivog komunalnog otpada"
      Uvjeti:   visoka stručna sprema, magistar inženjer struke iz područja tehničkih
      ili biotehničkih znanosti, radno    iskustvo od godinu dana u području bioloških
      procesa obrade otpada, znanje rada na računalu i znanje engleskog jezika.

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 23/18 od 7. ožujka 2018.

   Tekst natječaja

 

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e pod točkom A. prijavi prilažu i bibliografiju, popis znanstvenih, stručnih i drugih radova s naznakom objave i separate radova, izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu rada nastavnika, potvrdu o citiranosti radova i zadnju odluku o izboru u znanstveno zvanje i znanstveno-nastavno zvanje.

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave se podnose na gornju adresu, u roku trideset dana od objave u Narodnim novinama.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (www.fkit.unizg.hr/natjecaji).

Prigovor na rezultat natječajnog postupka može se predati u pismenom obliku putem pošte u roku od 15 dana od dana objave na službenoj internetskoj stranici Fakulteta.

   Natječaj za radna mjesta FKIT-a u NN od 7. ožujka 2018.

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti