Natječaj za izbor

- jednog (1) izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju

- jednog (1) izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta

- pet (5) izvršitelja u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta

 

A.   znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto,
       s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme

       REDOVITOG PROFESORA u trajnom zvanju (radno mjesto I. vrste)

       u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
       - grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala,
       u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju   (jedan zaposlenik/ca)

       DOCENTA (radno mjesto I. vrste)

       u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
       - grana zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu,
       u Zavodu za industrijsku ekologiju                                                             (jedan zaposlenik/ca)

 

B.   suradničko zvanje i radno mjesto,
       s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme

       ASISTENTA (radno mjesto I. vrste)

      - u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, razvojno radno mjesto,
      u Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale                          (jedan zaposlenik/ca)
      u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju
                                                                                                                                (jedan zaposlenik/ca)
      - u području prirodnih znanosti, polje kemija, razvojno radno mjesto,
      u Zavodu za organsku kemiju                                                                         (jedan zaposlenik/ca)
      - u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
      u Zavodu za elektrokemiju                                                                              (jedan zaposlenik/ca)

      na određeno vrijeme - zamjena

      - u području prirodnih znanosti, polje kemija,
      u Zavodu za organsku kemiju                                                                         (jedan zaposlenik/ca)

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 12/18 od 7. veljače 2018.

   Tekst natječaja

 

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e pod točkom A. prijavi prilažu i bibliografiju, popis znanstvenih, stručnih i drugih radova s naznakom objave i separate radova, izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu rada nastavnika, potvrdu o citiranosti radova i zadnju odluku o izboru u znanstveno zvanje i znanstveno-nastavno zvanje.

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave se podnose na gornju adresu, u roku trideset dana od objave u Narodnim novinama.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (www.fkit.unizg.hr/natjecaji).

Prigovor na rezultat natječajnog postupka može se predati u pismenom obliku putem pošte u roku od 15 dana od dana objave na službenoj internetskoj stranici Fakulteta.

   Natječaj za radna mjesta FKIT-a u NN od 7. veljače 2018.

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti