Natječaj za radno mjesto

- jednog (1) izvršitelja voditelja ostalih ustrojstvenih jedinica

 

VODITELJ OSTALIH USTROJSTVENIH JEDINICA (položaj I. vrste)

Voditelj Ureda za međunarodnu suradnju                                           jedan zaposlenik/ca

u Uredu za međunarodnu suradnju,

radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 109/17 od 10. studenog 2017.

   Tekst natječaja

 

Uvjeti:  magistar struke ili stručni specijalist / VSS, najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje rada na računalu, izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diplome, ispis staža iz HZMO, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave se podnose na gornju adresu, u roku osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu ( www.fkit.unizg.hr/natjecaji )

   Natječaj za radna mjesta FKIT-a u NN od 10. studenog 2017.

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti