Natječaj za izbor

- dva (2) izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora

- dva (2) izvršitelja u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta

 

A.    znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto

        REDOVITOG PROFESORA / prvi izbor (radno mjesto I. vrste)
        u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
        -  u Zavodu za industrijsku ekologiju                                               (jedan zaposlenik/ca)
        -  u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu                             (jedan zaposlenik/ca)
        na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

B.    suradničko zvanje i radno mjesto

        ASISTENTA (radno mjesto I. vrste)
        u području prirodnih znanosti,
        -  polje kemija u Zavodu za organsku kemiju                                    (jedan zaposlenik/ca)
        -  polje fizika u Zavodu za fiziku                                                         (jedan zaposlenik/ca)
        na određeno vrijeme - zamjena, s punim radnim vremenom

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 109/17 od 10. studenog 2017.

   Tekst natječaja

 

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e pod točkom A. prijavi prilažu i bibliografiju, popis znanstvenih, stručnih i drugih radova s naznakom objave i separate radova, izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu rada nastavnika, potvrdu o citiranosti radova i zadnju odluku o izboru u znanstveno zvanje i znanstveno-nastavno zvanje.

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave se podnose na gornju adresu, u roku trideset dana od objave u Narodnim novinama.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu ( www.fkit.unizg.hr/natjecaji ).

   Natječaj za radna mjesta FKIT-a u NN od 10. studenog 2017.

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti