Natječaj za izbor

- četri (4) izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju

- dva (2) izvršitelja u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta

 

A.    znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto

REDOVITOG PROFESORA  u trajnom zvanju (radno mjesto I. vrste)

u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,
-  grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala,
u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju  (jedan zaposlenik/ca)
u Zavodu za inženjerstvo površina polimernih materijala                       (dva zaposlenika/ce)
-  grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa,
    polje temeljne tehničke znanosti,  grana materijali,
u Zavodu za elektrokemiju                                                                         (jedan zaposlenik/ca)
na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

B.    suradničko zvanje i radno mjesto

ASISTENTA (radno mjesto I. vrste)

u području prirodnih znanosti,
-  polje kemija u Zavodu za analitičku kemiju                                          (jedan zaposlenik/ca)
-  polje matematika u Zavodu za matematiku                                          (jedan zaposlenik/ca)
na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 99/17 od 6. listopada 2017.

   Tekst natječaja

 

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e pod točkom A. prijavi prilažu i bibliografiju, popis znanstvenih, stručnih i drugih radova s naznakom objave i separate radova, izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu rada nastavnika, potvrdu o citiranosti radova i zadnju odluku o izboru u znanstveno zvanje i znanstveno-nastavno zvanje.

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave se podnose na gornju adresu, u roku trideset dana od objave u Narodnim novinama.

   Natječaj za radna mjesta FKIT-a u NN od 6. listopada 2017.

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti