Natječaj za izbor

- jednog (1) izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora

- jednog (1) izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora

- dva (2) izvršitelja u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta

 

znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto

A. REDOVITOG PROFESORA - prvi izbor (radno mjesto I. vrste)

na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

-  u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,

   u Zavodu za fizikalnu kemiju                                         (jedan zaposlenik/ca)

B. IZVANREDNOG PROFESORA (radno mjesto I. vrste)

na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

-  u području prirodnih znanosti, polje kemija,

   u Zavodu za analitičku kemiju                                       (jedan zaposlenik/ca)

 

suradničko zvanje i radno mjesto

C. ASISTENTA (radno mjesto I. vrste)

na određeno vrijeme - zamjena, s punim radnim vremenom

-  u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo,

   u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju                                                                                                                (jedan zaposlenik/ca)

-  u području prirodnih znanosti, polje matematika,

   u Zavodu za matematiku                                                 (jedan zaposlenik/ca)

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 70/17 od 19. srpnja 2017.

   Tekst natječaja

 

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e pod točkom A. i B. prijavi prilažu i bibliografiju, popis znanstvenih, stručnih i drugih radova s naznakom objave i separate radova, izvješće o provedenoj studentskoj anketi za procjenu rada nastavnika, potvrdu o citiranosti radova i zadnju odluku o izboru u znanstveno zvanje i znanstveno-nastavno zvanje.

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave se podnose na gornju adresu, u roku trideset dana od objave u Narodnim novinama.

    Natječaj za radna mjesta FKIT-a u NN od 19. srpnja 2017.

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti