Natječaj za izbor

- jednog (1) izvršitelja u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta

 

suradničko zvanje i radno mjesto

ASISTENT (radno mjesto I. vrste)

u području prirodnih znanosti, polje matematika,

u Zavodu za matematiku

s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme – zamjena           (jedan zaposlenik/ca)

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 55/17 od 9. lipnja 2017.

   Tekst natječaja

 

Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, presliku diploma, potvrdu o državljanstvu (domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo) i uvjerenje da protiv pristupnika/ce nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Pristupnici/e strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici koji kod prijama u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave se podnose na gornju adresu, u roku trideset dana od objave u Narodnim novinama.

      Natječaj za radna mjesta FKIT-a u NN od 9. lipnja 2017.

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti