Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Zaštita okoliša u petrokemijskoj proizvodnji
Šifra: 47111
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
prof. dr. sc. Elvira Vidović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje i razumijevanje procesa i proizvoda petrokemijske industrije, njihova utjecaja na okoliš i objedinjenog pristupa zaštiti okoliša, s naglaskom na primjeni i razvitku novih tehnoloških rješenja i procesa u skladu s načelom održivosti.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. TJEDAN
Petrokemijska industrija: sirovine (nafta, zemni plin, ugljen, biomasa), procesi i proizvodi - tehnološki, gospodarski, ekološki, društveni i geopolitički utjecaji. Globalni trendovi i poticaji smanjenju utjecaja na okoliš.

2. TJEDAN
Osnove kemijskih reakcija i procesa pretvorbe ugljikovodika: mehanizmi, termodinamika, procesni uvjeti.

3. TJEDAN
Objedinjeni pristup zaštiti okoliša u kemijskoj industriji putem koncepta najboljih raspoloživih tehnologija (BAT).

4. TJEDAN
Tehnologije oporabe rabljenih mineralnih mazivih ulja i kvaliteta rerafiniranih ulja.

5. TJEDAN
Procesi čišćenja i obrade zemnog plina; ukapljeni zemni (prirodni) plin (LNG), ukapljeni naftni plin (LPG).

6. TJEDAN
Metan kao gorivo i petrokemijska sirovina. Halogenirani ugljikovodici.

7. TJEDAN
Proizvodnja sinteznog plina i vodika. Gospodarstvo temeljeno na vodiku.

8. TJEDAN
Proizvodnja čistih goriva (sintetička benzinska i dizelska motorna goriva) Fischer-Tropschovom sintezom: GTL, CTL i BTL postupci.

9. TJEDAN
Primjeri primjene BAT koncepta: industrijska proizvodnja amonijaka.

10. TJEDAN
Primjeri primjene BAT koncepta: proizvodnja olefina parnim krekiranjem i dobivanje polietilena.

11. TJEDAN
Glavni proizvodi na temelju etilena, propilena i C4 nezasićenih ugljikovodika.

12. TJEDAN
Aromatski ugljikovodici (BTX) i proizvodi; dobivanje, utjecaj na okoliš.

13. TJEDAN
Izvori onečišćenja zraka, vode i tla u petrokemijskim procesima, te tehnike obrade i smanjivanja onečišćenja; industrijski primjeri: proizvodnja stirena i polistirena, proizvodnja propilen-oksida i polipropilena.

14. TJEDAN
Smanjenje utjecaja na okoliš objedinjavanjem industrije preradbe nafte i petrokemijske proizvodnje.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Usvajanje teorijskih i primjenskih znanja o glavnim proizvodima petrokemijske industrije; uključujući reakcijske puteve i tehnološke sheme njihova dobivanja.
Primjena objedinjenog pristupa zaštiti okoliša i BAT koncepta u petrokemijskoj industriji.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obvezno sudjelovanje na predavanjima i vježbama.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovita nazočnot predavanjima (više od 70 %).

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja (ex cathedra).
Laboratorijske vježbe
Konzultacije prema dogovoru sa studentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kontinuirana provjera znanja putem kolokvija, ili pismeni i usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija, Fizikalna kemija; Kemijsko inženjerstvo.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:

1. razlikovati načine pretvorbe fosilnih i obnovljivih sirovina u široku lepezu kemikalija i materijala
2. izvesti reakcijske sheme i kemijske mehanizme i razlikovati tehnološka rješenja zastupljena u petrokemijskoj industriji
3. objasniti koncept objedinjenog pristupa zaštiti okoliša primjenom najboljih raspoloživh tehnologija (BAT) na konkretnim primjerima
4. analizirati prednosti i ograničenja proizvodnje čistih goriva i gospodarstva temeljenog na vodiku
5. opisati posljedice objedinjavanja industrije preradbe nafte i petrokemijske proizvodnje sa stanovišta smanjenja utjecaja na okoliš

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. analizirati procese petrokemijske industrije
2. primjenjivati, objediniti i nadograđivati temeljna znanja iz prirodnih i tehničkih znanosti pri identificiranju i opisivanju jednostavnih inženjerskih problema
3. prikupljati, procjenjivati i obrađivati informacije iz različitih izvora
4. kompetentno nastupati u procjeni, interpretaciji i sintezi informacija i podataka u području
5. sigurno rukovati kemikalijama, uzimajući u obzir njihova fizička i kemijska svojstva


NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

Nastavna jedinica

1. Značaj petrokemijske industrije i utjecaj na okoliš

Ishodi učenja:
- analizirati petrokemijsku industriju sa stanovišta: sirovine (nafta, zemni plin, ugljen, biomasa), procesi i proizvodi - tehnološki, gospodarski, ekološki, društveni i geopolitički utjecaji
- definirati važnost smanjena utjecaja petrokemijske proizvodnje na okoliš i načine postizanja tog cilja
- opisati reakcijske mehanizam i procese obrade i čišćenja plinova
- razlikovati postupke dobivanja sinteznog plina, vodika i proizvodnje čistih goriva

Kriteriji vrednovanja:
- objasniti važnost istrukturu petrokemijske industrije i njen utjecaj na svakondnevicu u modernom društvu
- navesti načine smanjena utjecaja petrokemijske proizvodnje na okoliš i ostvarene dobrobiti
- objasniti utjecaj pojedinih procesnih parametara na učinkovitost procese obrade i čišćenja plinova
- navesti reakcijske uvjete koji moraju biti zadovoljeni u postupcima dobivanja sinteznog plina, vodika i proizvodnje čistih goriva

2. Industrijska proizvodnje amonijaka i primjena BAT koncepta.

Ishodi učenja:
- opisati razvoj i značaj procesa proizvodnje amonijaka
- prikazati reakcijske mehanizme procesa
- skicirati tehnološke sheme
- objasniti prednosti i nedostatke pojedinih procesa; poseban osvrt na proces uz primjenu BAT koncepta.

Kriteriji vrednovanja:
- navesti značaj i razvoj katalizatora u procesu, i za druge procese
- napisati kemijske reakciju za zadani proces i utjecaj tlaka i temperature na učinkovitost procesa
- objediniti u tehnologijsku shemu reakcijske i separacijske stupnjeve, oporabu, povrate i ostale bitne sastavnice zadanog procesa ili na danoj shemi imenovati i označiti.
- ocijeniti procese s tehnologijskog i gospodarskog gledišta.

3. Piroliza-najvažniji proces petrokemijske industrije i primjena BAT koncepta.

Ishodi učenja:
- opisati proces parnog krekiranja
- analizirati važnost pirolitičkog procesa za petrokemijsku industriju
- objasniti prednosti primjene BAT koncepta u proizvodnji olefina parnim krekiranjem i procesu dobivanja polietilena.

Kriteriji vrednovanja:
- navesti međuovisnost vrste sirovine, procesnih uvjeta i proizvoda parnog krekiranja
- reakcijskim shemama od sirovine do proizvoda identificirati važnost pirolize za petrokemijsku industriju.
- navesti način smanjenja opterećenja izlaznih efulenata dodatnom obradom

4. Proizvdonja aromata i njihovih proizvoda. Smanjenje tjecaja na okoliš.

Ishodi učenja:
- klasificirati aromatske ugljikovodike i opisati tehnološki postupak njihovog izdvajanja
- analizirati tehnološke procese razdvajanja smjese aromatskih ugljikovodika (BTX) na sastavnice (B, T, X)
- dati primjere smanjenja onečišćenja primjenom različitih tehnologija

Kriteriji vrednovanja:
- identificirati aromatske ugljikovodike i uvjete u postupku njihovog izdvajanja iz smjese
- razlikovati procese razdvajanja aromatske smjese na sastavnice, odlike na kojima se temelje
- navesti razloge korištenja različitih otapala za odvajanje aromata i obrade procesne vode u procesu proizvodnje polistirena
Literatura:
  1. Ante Jukić, Elvira Vidović: Zaštita okoliša u petrokemijskoj proizvodnji, interna skripta - predavanja, FKIT, 2010.

    Zvonimir Janović: Naftni i petrokemijski procesi i proizvodi, Hrvatsko društvo za goriva i maziva, Zagreb, 2004.

    Integrated pollution prevention and control - Reference documents on best available techniques for chemical industry, European Commission, 2008.
  2. A. Chauvel i G. Lefebvre: Petrochemical processes - technical and economic characteristics:
    Vol. I. Synthesis gas derivatives and major hydrocarbons;
    Vol. II. Major oxygenated, chlorinated and nitrated derivatives. Technip, Paris, 2001.
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij III - Redovni studij - Ekoinženjerstvo

Srijeda, 22-2-2017 / 14:30 h

Linda Kuzmanoviski, 8,5/12

Ivan Barišić, 9/12

Srijeda, 22-2-2017 / 15:00 h

Mia Došen, 11,5/12

Filip Car, 10/12

Srijeda, 22-2-2017 / 15:30 h

Kristijan Mrkalj, 12/12

Autor: Ante Jukić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja