Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija polimera
Šifra: 46956
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marica Ivanković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Razumijevanje fizikalno-kemijskih svojstava polimera na temelju jednostavnih molekularnih modela.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA :
1. tjedan: Uvod: osnovni pojmovi, posebnosti polimernih struktura.
2. tjedan: Unutarnja rotacija u polimernim molekulama; Međudjelovanja.: intramolekularna i intermolekularna; Termodinamička i kinetička fleksibilnost polimernih lanaca
3. tjedan: Konformacije polimernih molekula; Idealni i realni polimerni lanci: modeli polimernih lanaca, dimenzije makromolekularnog klupka, isključeni volumen.
4. tjedan: Molekulske mase polimera: prosjeci, raspodjele, funkcije raspodjele.
5. tjedan: Polimerne otopine: bubrenje i otapanje polimera, theta otapalo, dobro i loše otapalo, parametar topljivosti.
6. tjedan: Viskoznost razrijeđenih polimernih otopina: specifična, reducirana i granična viskoznost; Modeli polimernog klupka: propusno i nepropusno klupko
7. tjedan: Osmotski tlak razrijeđenih polimernih otopina
8. tjedan: 1.kolokvij (međuispit)
9. tjedan: Termodinamika polimernih otopina: Posebnosti termodinamičkih veličina entalpije, entropije, Gibbsove slobodne entalpije miješanja, Flory-Hugginsova teorija polimernih otopina
10. tjedan : Flory-Hugginsov parametar interakcije; termodinamička stabilnost polimernih otopina, fazne ravnoteže, fazni dijagrami.
11. tjedan: Metode određivanja raspodjele molekulskih masa: frakcioniranje.
12. tjedan : Separacija makromolekula na propusnom gelu u idealnim i realnim uvjetima.
13. tjedan: Polimerne mješavine: termodinamika binarnih polimernih mješavina, fazne ravnoteže, fazni dijagrami.
14. tjedan: Polimerni kapljeviti kristali
15. tjedan: 2. kolokvij (međuispit)

Laboratorijske vježbe:
1. Prepoznavanje polimera na osnovi topljivosti.
2. Kinetika bubrenja polimera.
3. Viskozimetrija, granična viskoznost i viskozni prosjek molekulskih masa
4. Viskozimetrijsko određivanje parametra topljivosti. Trodimenzijski parametar topljivosti.
5. Osmometrija, brojčani prosjek molekulskih masa i drugi virijalni koeficijent
6. Separacija polimernih molekula na gelu

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Sposobnost karakterizacije polimera različitim metodama. Provođenje složenih eksperimenta i obrada mjernih podatke.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Pohađanje predavanja , laboratorijskih vježbi.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje predavanja i položen kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta)
konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dvije pismene provjere znanja tijekom semestra ( 50% bodova na svakoj od provjera znanja
donosi oslobađanje od usmenog ispita)
izvješća s laboratorijskih vježbi.
Usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Položen kolegij: Fizikalna kemija I

i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Opisati i razumjeti relaciju između strukture i svojstava polimera
2. Primjenjivati znanja iz opće fizikalne kemije pri definiranju termodinamičkih veličina ( entalpije, entropije, Gibbsove slobodne entalpije miješanja) i opisivanju faznih ravnoteža u polimernim otopinama i mješavinama
3. Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse
4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5.Pripremiti laboratorijska izvješća

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Primjenjivati temeljna znanja iz prirodnih znanosti pri identificiranju i opisivanju međusobne povezanosti strukture i svojstava materijala
2. Napraviti jednostavne laboratorijske pokuse korištenjem dostupne laboratorijske opreme i uređaja
3. upravljati i planirati vremenom
4. analizirati i prezentirati (usmeno i pismeno) rezultate istraživanja vezanih uz sadržaj studija

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica
1. Struktura polimera

Ishodi učenja
-Definirati temeljne pojmove vezane za strukturu polimera
-Razlikovati modele polimernih lanaca: slobodno-povezani lanac, lanac sa slobodnom rotacijom, lanac s ograničenom rotacijom
-Razlikovati i definirati prosjeke molekulnih masa i funkcije raspodjele molekulnih masa

Kriteriji vrednovanja
- Identificirati ponavljajuće jedinice u danom polimeru i specificirati njihove moguće izomerne strukture
- Izračunati dimenzije polimernog klupka (udaljenost krajeva lanca, radijus vrtnje) na temelju pretpostavljenih modela
- Izračunati prosjeke molekulnih masa

Nastavna jedinica
2. Polimerne otopine

Ishodi učenja
-Definirati parametar topljivosti
-Razlikovati dobro, loše i theta otapalo za dani polimer
-Razlikovati i definirati specifičnu, reduciranu i granična viskoznost razrijeđenih polimernih otopina
-Opisati osmotski tlak razrijeđenih polimernih otopina
-Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse:
1.Prepoznavanje polimera na osnovi topljivosti.
2.Kinetika bubrenja polimera.
3.Viskozimetrija, granična viskoznost i viskozni prosjek molekulskih masa
4.Viskozimetrijsko određivanje parametra topljivosti. Trodimenzijski parametar topljivosti.
5.Osmometrija, brojčani prosjek molekulskih masa i drugi virijalni koeficijent
6.Separacija polimernih molekula na gelu
- Analizirati i interpretirati rezultate pokusa te pripremiti laboratorijsko izvješće

Kriteriji vrednovanja
-Razumjeti značenje osnovnih pojmova vezanih za polimerne otopine
-Prepoznati polimer na temelju njegove topljivosti u određenim otapalima
- Eksperimentalno odrediti parametar topljivosti, graničnu viskoznost, viskozni i brojčani prosjek molekulskih masa te krivulju raspodjele molekulskih masa
- Razumjeti i interpretirati relaciju između granične viskoznosti, veličine polimernog klupka i dobrote otapala
- Razumjeti i interpretirati relaciju između drugog virijalnog koeficijenta i dobrote otapala

Nastavna jedinica
3.Termodinamika polimernih otopina i mješavina, fazne ravnoteže i fazni dijagrami

Ishodi učenja
-Definirati uvjete temodinamičke stabilnosti polimernih otopina i mješavina
-Opisati fazne ravnoteže u polimernim otopinama i mješavinama putem faznih dijagrama
-Izvesti Flory-Hugginsovu jednadžbu

Kriteriji vrednovanja
-Analizirati i interpretirati fazni dijagram za jednostavne binarne sustave (polimer-otapalo, polimer-polimer)
-Pokazati vještinu računanja i primjene Flory-Hugginsove jednadžbe
- Razumjeti i interpretirati matematički izvod Flory-Hugginsove jednadžbe
Literatura:
  1. M. Ivanković, Nastavni tekst objavljen na mrežnim stranicama FKIT-a, 2010.
    Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, HDKI, Zagreb, 1997.
    L.H. Sperling, Introduction to physical polymer science,3rd edition, Wiley-Interscience, 2001.
  2. I.S.Miles and S.Rostami, Eds., Multicomponent Polymer System, Longman Scientific & Technical, Bath Press, Avon, 1992.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti

Rezultati 2. kolokvija i konačne ocjene iz Fizikalne kemije polimera nalaze se u repozitoriju. Studenti koji ne prihvaćaju konačnu ocjenu dobivenu na temelju dva kolokvija trebaju prije prijave ispita o tome obavijestiti prof. Ivanković. 

Drugi kolokvij iz Fizikalne kemije polimera održat će se 15.01.2020. od 8-10 h u predavaonici MKV-20.

Na kolokvij donijeti pribor za pisanje i računanje.

Kolokviju mogu pristupiti studenti koji su položili prvi kolokvij.

 

Rezultati prvog kolokvija iz Fizikalne kemije polimera  nalaze se u repozitoriju.

Prvi kolokvij iz Fizikalne kemije polimera održat će se 27.11.2020. od 8-10 h u predavaonici S-1.

Na kolokvij donijeti pribor za pisanje i računanje.

Mole se studenti koji ne planiraju doći na kolokvij da o tome obavijeste prof. Ivanković, najkasnije 25.11.2020.

 

Predavanja iz Fizikalne kemije polimera izvode se  on-line putem platforme Zoom.

Predavanja su zakazana za petak s početkom u 9:00 (prvi sat)  i 9:45 (drugi sat). Za oba predavanja je ista poveznica, isti ID i isti passcode:

 

https://zoom.us/j/3179804905?pwd=VXpVZ1ZaVlRhVHplbGp0cU5oUUZnZz09

Meeting ID: 317 980 4905

Passcode: 6bP2PB

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u srijedu, 01.07.2020. u predavaonici P2KM-19 s početkom u 14:30 h.

Vezano za epidemiološku situaciju, mole se studenti da se pridržavaju svih uputa i preporuka koje su objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

Budući da niti jedan student nije točno riješio zadatak vezan za izračunavanje Gibbsove energije miješanja taj zadatak nije uzet u obzir pri bodovanju.  ( Zaboravilo se na pretpostavle FH-teorije! Segment polimera zauzima isti volumen kao molekula otapala! Trebalo je na temelju omjera molarnog volumena polimera i molarnog volumena otapala odrediti broj segmenata polimera (r), onda volumne udjele-uzimajući u obzir r... ).

Na temelju bodovanja 9 zadataka rezultati su sljedeći:

0125157607        72%   dobar (3)

0125154598        50%   dovoljan (2)

0125158950        57%   dovoljan (2)

0125159227        53%   dovoljan (2)

0178098809       80%   vrlo dobar (4)  

Studenti mogu doći na uvid u petak 19.06.2020. između 9:30 i 10:00 h . Studenti  koji ne prihvaćaju ocjenu trebaju obavijestiti profesoricu Ivanković, najkasnije u petak 19.06., 12 h.

 Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u srijedu, 17.06.2020. u predavaonici P2KM-19 s početkom u 14:30 h.

Vezano za epidemiološku situaciju, mole se studenti da se pridržavaju svih uputa i preporuka koje su objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

0125158896        58%   dovoljan (2)

0125156615        68%   dobar (3)

1003076560        65%   dobar (3)

0125154598        30%   nedovoljan (1)

Studenti mogu doći na uvid u petak 12.06.2020. u 9:30 h (soba prof. Hrvoja Ivankovića). Studenti koji su položili ispit trebaju obavijestiti profesoricu Ivanković prihvaćaju li ocjenu, najkasnije u petak 12.06., 12 h.

 Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u ponedjeljak, 08.06.2020. u predavaonici P2KM-19 s početkom u 14:30 h.

Vezano za epidemiološku situaciju, mole se studenti da se pridržavaju svih uputa i preporuka koje su objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 8.6.2020.

Nakon zaključavanja prijave ispita studenti će biti obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja ispita.

Odlukom dekana od 16.3.2020. privremeno se ukida termin izvanrednog ispitnog roka 28.3.2020.

 

Novi termin bit će utvrđen naknadno.

 

0125157607         9,7/12        81%      vrlo dobar (4)
0125156615         6,2/12        52%      dovoljan (2)
1003076560       7,7/12        64%      dobar (3)
0125161162          7,8/12        65%      dobar (3)
0125159339         6,7/12        56%      dovoljan(2)
0125159157          8,5/12        71%      dobar(3)
0125158950
0108060219         9,5/12         79%     vrlo dobar (4)
0125154369          6,5/12        54%      dovoljan (2)
0125158833          9/12            75%      vrlo dobar (4)
 

Uvid u ispit: petak, 14.02.2020.,između 10:30 i 11 h, te između12:30 i 13 h.

Studenti koji ne prihvaćaju ocjenu trebaju obavijestiti prof. Ivanković, najkasnije u ponedjeljak, 17.02.2020, 10 h.

Mole se studenti, koji su zadovoljili na ispitu, da obavijeste prof. Ivanković, prihvaćaju li ocjenu (najkasnije utorak, 04.02.2020. do 12 h).

JMBAG

   Bodovi

0125156615

    2/11        18%, nedovoljan (1)

0125157607

    6,5/11     59%,  dovoljan (2)

0125159339

     5/11       45%,  nedovoljan (1)

0125159157

    6,5/11     59%,  dovoljan (2)

0125158833

    3/11        27%,  nedovoljan (1)

Rezultati drugog kolokvija i konačne ocjene iz Fizikalne kemije polimera su u repozitoriju. Studenti koji ne prihvaćaju konačnu ocjenu mogu polagati ispit u redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima, s tim da prethodno obavijeste prof.  Ivanković.

Mole se studenti Murgić Klara, Rebernjak Domagoj, Sokač Katarina i Stojanović Matija da se osobno jave voditeljici vježbi.

 

 

Drugi kolokvij iz Fizikalne kemije polimera održat će se 16.01.2020. s početkom u 9:15 h.

Kolokviju mogu pristupiti studenti koji su položili prvi kolokvij.

Podsjećaju se studenti (GRUPA 1) da je rok za predaju i priznavanje referata danas (10. prosinca 2019.) do 16 sati.

Studenti kojima je potrebna pomoć neka dođu na konzultacije.

Voditeljica vježbi:

Antonia Ressler

aressler@fkit.hr

Rezultati se nalaze u repozitoriju.

Prvi kolokvij iz Fizikalne kemije polimera održat će se 14.11.2019.

1. grupa: od 9:15 do 10:15 h, studenti/ce s početnim slovom prezimena od A do M.

2. grupa: od 10:15 do 11:15 h, studenti/ce s početnim slovom prezimena od N do Ž.

Na kolokvij donijeti pribor za pisanje i računanje.

Mole se studenti koji ne planiraju doći na kolokvij da o tome obavijeste prof. Ivanković, najkasnije 12.11.2019.

 

Predavanje iz Fizikalne kemije polimera neće se održati dana 31.10.2019.

Predavanja iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" počet će u četvrtak, 10. listopada 2018.  u 9:15 sati u predavaonici P2KM-19.

 

0125156524        53%, dovoljan (2)

0178098809          8%, nedovoljan (1)

Uvid u ispit: srijeda, 04.09.2019., između 10 i 13 h.

U slučaju neprihvaćanja ocjene obavijestiti prof. Ivanković, najkasnije četvrtak, 05.09.2019., 12 h.


0125156524        23%, nedovoljan (1)
0125151762        90%, izvrstan (5)

 

0125159248       81%, vrlo dobar (4)
0125151762        25%, nedovoljan (1)

U slučaju neprihvaćanja ocjene javiti prof. Ivanković, najkasnije 03.07.2019., 12 h.

 

0125157815              75%       vrlo dobar (4)

Uvid u ispit: utorak, 16.04.2019., između 13 i 14 h.

U slučaju neprihvaćanja ocjene javiti prof. Ivanković najkasnije 16.04.2019., 14 h.

Rezultati ispita nalaze se u repozitoriju.

Napomena: Treći zadatak nije uzet u obzir jer je nedostajao podatak za duljinu C-C veze (isprika). Nažalost, niti jedan student nije dobro postavio zadatak!!!

Studentici koja ne zna prikazati strukturu poli (vinil-klorida) oduzet je jedan bod. (Struktura polimera bez Cl-a !!!!)

Uvid u ispit: ponedjeljak, 18.2.2019. između 11 i 12 h.

Studenti koji ne prihvaćaju dobivenu ocjenu trebaju obavijestiti prof. Ivanković, najkasnije u ponedjeljak, 18.2.2019. do13 h.

 

 

Mole se studenti da ne prijavljuju ispit iz Fizikalne kemije polimera ako im nisu priznate sve vježbe. Na rok 31.01.2019. bez prava prijave ispita prijavile su se:

Babić Sara

Barbarić Franka

Ćurković Petra

Gudelj Ana

Kovačević Antonija

Ako ne odjave ispit, studentima će se brojati izlazak na ispit uz naznaku "nije pristupio". 

 

Rezultati drugog međuispita iz Fizikalne kemije polimera su u repozitoriju. Studenti kojima su priznate vježbe i zadovoljni su konačnom ocjenom mogu prijaviti ispit. Studenti koji nisu zadovoljni konačnom ocjenom mogu polagati ispit u redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima s tim da prethodno obavijeste prof.  Ivanković.

Drugi  međuispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u četvrtak, 24.01.2019., s početkom u 9:15 h.

Međuispitu mogu pristupiti studenti koji su položili prvi međuispit.

 

Zbog bolesti nastavnika neće se održati predavnje iz Fizikalne kemije polimera (10.01.2019.). Stoga se drugi međuispit zakazuje za 24.01.2019.

Ako su studenti voljni proučiti preostalo gradivo služeći se literaturom drugi međuispit se može održati 17.01.2019.  U tom slučaju treba obavijestiti prof. Ivanković.

 

Rezultati 1. međuispita iz Fizikalne kemije polimera nalaze se u repozitoriju. Testovi se mogu pogledati 20.12.2018. u pauzi između predavanja (10:00-10:15)

Prvi međuispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 13.12.2018.

Prva grupa od 9:00 do 10:30

Petra Ačkar

Emina Ema Alić

Sara Babić

Franka Barbarić

Helena Berić

Paula Božek

Marin Božičević

Martin Cvetić

Petra Ćurković

Lucija Fiket

Marija Fucak

Marina Gapit

Ana Gudelj

Dominik Horvat

Bonita Jurec

Valentina Kamenar

Katarina Kljajić

Antonija Kovačević

Ema Lovrinčić

Valeria Marjanović

Druga grupa (od 10:30 do 12:00 h)

Luka Moržan

Nina Novosel

Magdalena Ondrušek

Dorotea Piškor

Filip Plešić

Gabrijela Prišćan

Filip Raguž

Ivona Rajić

Josipa Skočibušić

Kristina Sušac

Tin Takač

Karolina Tolo

Na ispit je potrebno donijeti pribor za pisanje i kalkulator.

 

Zbog održavanja "Sajma ideja" i zauzeća dvorane P2KM-19  dana 18.10.2018. neće se održati predavanja iz Fizikalne kemije polimera. Nadoknada predavanja bit će dogovorena na predavanjima 25.10.2018.

Predavanja iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" počet će u četvrtak, 11. listopada 2018.  u 9:00 sati u predavaonici P2KM-19.

JMBAG                      OCJENA

0178089946            87%, vrlo dobar (4).

Na uvid ispita/upis ocjene može se doći od 11. do 13.09.2018., između 9 i 10:30 h.

JMBAG        ocjena

0035167742      43%, nedovoljan (1).

Usmeni ispit pred povjerenstvom održat će se u srijedu 5. rujna 2018. u 13:00 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera (rok 29.08.2018.) održat će se u dvorani MKM-20 s  početkom u 11:30 h.

 

JMBAG                      OCJENA

0125154402            100%, izvrstan (5)

0125153174             69%, dobar (3)

Na uvid ispita/upis ocjene može se doći od 3. do 6.07.2018., između 9 i 12 sati. U slučaju neprihvaćanja ocjene, obavijestiti e-mailom prof. Ivanković.

Rezultati 2. međuispita i konačne ocjene iz Fizikalne kemije polimera nalaze se u repozitoriju. Studenti koji ne prihvaćaju konačnu ocjenu trebaju obavijestiti prof. Ivanković te izaći na ispit u redovitim ili izvanrednim ispitnim rokovima. Preduvjet za izlazak na ispit/upis ocjene su priznate vježbe.

Drugi međuispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 18.01.2018. s početkom u 10:15 h.

Međuispitu mogu pristupiti studenti koji su položili 1. međuispit.

Rezultati 1. međuispita iz Fizikalne kemije polimera (16.11.2017.) dani su u repozitoriju.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja