Sinteza novih biološki aktivnih halogeniranih hibrida bicikličkih heterocikla i 1,2,3-triazola

13. lipnja 2018. godine u 9 sati

 

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 216. redovite sjednice održane dana 28. svibnja 2018., Andrea Bistrović, mag. appl. chem. branit će

 

dana 13. lipnja 2018. godine u 9 sati

 

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

 

Sinteza novih biološki aktivnih halogeniranih hibrida bicikličkih heterocikla i 1,2,3-triazola

 

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Silvane Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

 

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Prof. dr. sc. Miroslav Bajić,Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti