Šifra: 93260
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Matijašić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s karakteristikama praškastih sustava, promjenama koje nastaju prilikom rukovanja praškastim sustavima te s opasnostima od eksplozije i utjecajima na čovjekovo zdravlje.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. tjedan
Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s metodikom nastavnog kolegija, načinom provedbe nastave, kriterijima vrednovanja kolokvija, zadaća i aktivnosti tijekom nastave.

2. tjedan
Definicija i podjela praškastih sustava. Uzorkovanje: metode uzorkovanja prašaka, statistička analiza uzorka. Primjeri proračuna.

3. tjedan
Karakterizacija: veličina čestica, raspodjela veličina čestica, srednji promjeri, gustoća, specifična površina, raspodjela veličina pora. Primjeri proračuna.

4. tjedan
Reologija prašaka: nekohezivni i kohezivni materijali, tecivost prašaka, vrste tecivosti, funkcija tečenja prašaka, indeks tecivosti.

5. tjedan
Metode ispitivanja tecivosti prašaka, parametri koji utječu na tecivost. Primjeri proračuna.

6. tjedan
Analiza primjera koji obuhvaćaju prethodno obrađeno gradivo, Ponavljanje i priprema za kolokvij I.

7. tjedan
Kolokvij I

8. tjedan
Miješanje prašaka: mehanizmi miješanja, stupanj izmiješanosti, konstanta brzine miješanja. Primjeri proračuna.

9. tjedan
Vrste miješalica, princip rada, kriteriji i način odabira opreme, problemi pojedinih miješalica. Primjeri proračuna.

10. tjedan
Segregacija čestica: definicija, mehanizmi segregacije, uzroci i posljedice segregacije, segregacijski parametar, smanjenje pojave segregacije i njezina važnost pri izvođenju pojedinih operacija.

11. tjedan
Transport: pneumatski transport, transport suspenzija, vrste strujanja, pad tlaka. Dimenzioniranje sustava za pneumatski transport.

12. tjedan
Skladištenje: skladištenje u silosima, vrste silosa, dizajn silosa.

13. tjedan
Opasnosti: eksplozija oblaka prašine, mehanizmi eksplozije, spontano izgaranje, temperatura zapaljenja i minimalna energija zapaljenja, granice eksplozivnih koncentracija, načini prevencije. Primjeri proračuna.

14. tjedan
Pozitivni i negativni utjecaji na čovjekovo zdravlje.
Analiza prethodno obrađenog gradiva, ponavljanje i priprema za kolokvij II.

15. tjedan
Kolokvij II


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Usvajanje temeljnih znanja o svojstvima praškastih sustava, metodama uzorkovanja i operacijama s praškastim sustavima neophodnih za znanstveno-istraživački rad.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje nastave (predavanja, seminari), domaće zadaće.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje nastave (predavanja i seminari).

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE: predavanja, seminari.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
2 kolokvija.
Studenti koji se ne oslobode pismenog dijela ispita preko kolokvija moraju pristupiti pismenom i usmenom dijelu ispita.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
-

ISHODI UČENJA

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. definirati vrste prašaka, njihove karakteristike, metode uzorkovanja i načine mjerenja, prikazivanja i aproksimiranja raspodjele veličina čestica
2. definirati metode određivanja reološkog ponašanja prašaka
3. analizirati miješanje, transport i skladištenje praškastih materijala
4. analizirati opasnosti koje se pojavljuju prilikom rukovanja prašcima

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. primjenjivati znanstvene metode rada pri analizi procesa i dizajniranju produkata
2. razumjeti principe temeljnih metoda karakterizacije
3. analizirati kompleksne probleme u kemijskom inženjerstvu
4. primijeniti metodologiju kemijskog inženjerstva u razvoju proizvoda
5. razvijanje sposobnosti timskog rada

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

1. Osnovne karakteristike praškastih materijala i njihovo ponašanje

Ishodi učenja:
- analizirati svojstva praškastih materijala
- prepoznati metode uzorkovanja i karakterizacije praškastih materijala
- definirati parametre reologije prašaka i metode ispitivanja tecivosti

Kriteriji vrednovanja:
- definirati vrste prašaka
- objasniti metode uzorkovanja prašaka
- nabrojati i objasniti metode karakterizacije
- objasniti što je oblik čestice
- razlikovati svojstva čestice i kolektiva čestica
- definiranje reološkog ponašanja prašaka
- objasniti metode ispitivanja tecivosti
- definirati indekse tečenje
- ilustrirati funkcije tečenja prašaka

2. Rukovanje praškastim materijalima

Ishodi učenja:
- definirati mehanizme miješanja prašaka i kinetiku miješanja
- nabrojati i objasniti princip rada miješalica
- objasniti pojavu segregacije
- analizirati transport i skladištenje praškastih materijala

Kriteriji vrednovanja:
- opisati i objasniti načine iskazivanja kvalitete mješavine
- objasniti mehanizme miješanja
- skicirati krivulju miješanja
- objasniti kinetiku procesa i način određivanja konstante brzine miješanja
- nabrojati vrste miješalica
- objasniti princip rada i probleme koji se mogu pojaviti
- objasniti metode odabira uređaja
- objasniti pojam segregacije, mehanizme, uzroke i posljedice segregacije
- objasniti pneumatski transport i njegove vrste
- riješiti primjere dimenzioniranja sustava za pneumatski transport
- nabrojati osnovne vrste silosa za skladištenje
- riješiti primjere dimenzioniranja silosa za skladištenje

3. Opasnosti prilikom rukovanja i učinak na čovjekovo zdravlje

Ishodi učenja:
- definirati eksploziju oblaka prašine i ključne veličine eksplozivnosti
- analizirati pozitivne i negativne učinke praškastih materijala na čovjekovo zdravlje

Kriteriji vrednovanja:
- objasniti uvjete u kojima dolazi do eksplozije oblaka prašine
- definirati pojmove: spontano izgaranje, temperatura izgaranja, minimalna energija zapaljenja, granica eksplozivnih koncentracija
- skicirati pentagon eksplozivnosti
- objasniti moguće pozitivne i negativne učinke prašine na čovjekovo zdravlje
Literatura:
  1. G. Matijašić, Nastavni materijali za kolegij Praškasti sustavi (mrežne stranice FKIT-a).

    M. Rhodes, Introduction to Particle Technology, John Wiley & Sons, West Sussex, 2008.
  2. T. M. Crowder, A. J. Hickey, M. D. Louey, N. Orr, A Guide to Pharmaceutical Particulate Science, Interpharm/CRC Press LLC, Boca Raton, Florida, 2003.

    J. M. Coulson, J. F. Richardson, Chemical Engineering, Volume 2: Particle Technology and Separation Processes, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002.

    G. V. Barbosa-Cánovas, E. Ortega-Rivas, P. Juliano, H. Yan, Food Powders, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2005.

    W. Hoyle, Powders and Solids: Developments in Handling and Processing Technologies, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2001.
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija: